ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกเช่าหอพักของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

ผู้แต่ง

  • สมฤทัย ใสยิ่ง นักศึกษาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
  • สันธนะ ประสงค์สุข อาจารย์ที่ปรึกษา สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
  • วิมลกานต์ จันทร์ประเสริฐ อาจารย์ที่ปรึกษา สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

คำสำคัญ:

การตัดสินใจ, การเช่าหอพัก, ส่วนประสมทางการตลาด

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อศึกษาความแตกต่างของการให้ความสำคัญปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกเช่าหอพักของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ตามลักษะส่วนบุคคล 2) เพื่อเป็นข้อมูลส่งเสริมในการตัดสินใจสำหรับการทำธุรกิจหอพัก และเพื่อสนองต่อสิ่งที่ต้องการของผู้เช่าหอพักในด้านลักษณะของหอพัก ด้านราคาค่าเช่าหอพัก ด้านสถานที่ตั้งหอพัก ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านการบริการ ด้านสภาพแวดล้อม และด้านกระบวนการจัดการหอพัก กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ จำนวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบ t-test, One-Way ANOVA ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 ผลการศึกษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุอยู่ระหว่าง 18-20 ปี กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดสุรินทร์ และมีรายได้ต่อเดือนอยู่ระหว่าง 2,001 – 4,000 บาท นักศึกษามีความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับความสำคัญของปัจจัยที่ใช้ในการตัดสินใจเลือกเช่าด้านสถานที่ตั้งหอพัก ด้านราคาค่าเช่าหอพัก ด้านการบริการ  ด้านกระบวนการจัดการหอพัก ด้านสภาพแวดล้อม และด้านลักษณะของหอพัก อยู่ในระดับความสำคัญมาก และด้านการส่งเสริมการตลาด อยู่ในระดับความสำคัญปานกลาง ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ระดับความสำคัญของปัจจัยที่ใช้ในการตัดสินใจเลือกเช่าหอพักของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ขึ้นอยู่กับปัจจัยอายุ ชั้นปีที่ศึกษา คณะที่ศึกษา และรายได้ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

Downloads

Download data is not yet available.

References

กรรณิการ์ ไฮเซอร์. (2555). ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกหอพักมหาวิทยาลัยเนชั่น. วิทยานิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเนชั่น.

กรองแก้ว อยู่สุข. (2553). พฤติกรรมองค์การ. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

ชนายุส เชี่ยวเชิงการุณ. (2556). ปัจจัยการตัดสินใจเลือกหอพักในเขตนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบังจังหวัดกรุงเทพมหานคร กรณีศึกษา: หอพักซอยคุ้มเกล้า 32. ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยรังสิต.

ธัชชา จ้อยรุ่ง. (2558). ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกหอพักเอกชน ของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี. จุลนิพนธ์บริหารธุรกิจบัณฑิต, มหาวิทยาลัยศิลปากร.

ปกรณ์ ปกรรณกรณ์ คำกอง. (2558). การตัดสินใจ. เข้าถึงเมื่อ 25 ตุลาคม. เข้าถึงได้จากhttps://www.gotoknow.org/posts/284784

พัชรี โชคบำรุงศิลป์. (2554). การตัดสินใจเช่าหอพักของนักศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน. การค้นคว้าอิสระศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยศิลปากร.

ลัดดาวัลย์ ประกอบมูล. (2556). ปัจจัยที่ใช้ในการตัดสินใจเลือกเช่าหอพักของนักศึกษามหาวิทยาลัย ในจังหวัดปทุมธานี. การค้นคว้าอิสระบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี.

วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา. (2530). บุคลากรนิสิตนักศึกษา. เอกสารทางวิชาการ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา. (2530). บุคลากรนิสิตนักศึกษา. เอกสารทางวิชาการ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ. (2546). การบริหารการตลาดยุคใหม่. กรุงเทพฯ : ไดมอน อิน บิสสิเน็ตเวิร์ล.

ศิวารัตน์ ณ ปทุม และคณะ. (2550). พฤติกรรมผู้บริโภคชั้นสูง. กรุงเทพฯ: โอเชี่ยน บุ๊ค มาร์ท.

สรัญญา สุขเพิ่ม. (2556). ความต้องการของนิสิตต่อการบริการด้านหอพักนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร. รายงานวิจัยกองกิจการนิสิต, มหาวิทยาลัยนเรศวร.

สุมาลี ดำรงวาจาสัตย์. (2549). สภาพและปัญหาการอยู่ในหอพักและลักษณะหอพักที่พึงประสงค์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2020-12-29

Most read articles by the same author(s)