การปรับตัวของผู้ประกอบการค่ายมวยไทยท่ามกลางสถานการณ์ การระบาดของโควิด-19 จังหวัดภูเก็ต

  • ภานุวัฒน์ ศรีมาฆะ คณะการจ้ดการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • อุมาพร มุณีแนม
Keywords: Thai Boxing Entrepreneur's Adaptation, COVID-19 Pandemic, Phuket Province.

Abstract

The purpose of this research article aims to study of an adaptation of Thai boxing camp Entrepreneurs' amid the COVID-19 pandemic in Phuket Province. Qualitative research method was used with semi-structured interviews form. Data were collected through in-depth interviews from one representative of purposive samples from total six of Thai boxing camp entrepreneurs.
Content analysis was used to analyze data. The results showed that adaptation of Thai Boxing Camp Entrepreneurs' amid the COVID-19 Pandemic in Phuket Province were: 1. The hygiene of the premises in the surrounding boxing camps was cleaned regularly and more than usual. Supplementary by spraying disinfectants throughout the boxing camp; 2. Management of cleaning equipments to prevent the spread of germs in Thai boxing camps was cleaning after every use. Tidy storage in a well-ventilated area to reduce the build-up of germs; 3. Protection for operator personnel before entering the camp's activities. All staffs and trainers had to protect themselves by wearing a medical mask or cloth mask. After the completion of the teaching, all trainers had to cleanse their bodies every time for cleanliness in the next teaching class; and 4. Other aspects, such as opened as a Thai Boxing school for interested youths in the community.

Downloads

Download data is not yet available.
Published
2021-07-02