ความพร้อมของอุปทานการท่องเที่ยวในการรองรับกลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ: กรณีศึกษานักท่องเที่ยวกลุ่มเกย์

  • วีรบูรณ์ วิสารทสกุล Thammasat Univeristy
  • ชัญญา ปัญญากำพล
  • ศิญาณี หิรัญสาลี
  • ธีรวิศว์ สินธุรส
Keywords: tourism supply, Gay tourists, LGBTs Tourist

Abstract

This research aims to study and analyze situations, organizations, sectors, policies and laws, and tourism product facilities relevant to gay tourism promptness of both Thailand and foreign countries. Qualitative methods are employed for this research, with samples from 3 destinations, including (1) Thailand (2) Bali, Indonesia and (3) Barcelona, Spain. SWOT analysis is used for comparing policies and laws.

The results reveal that the overall global gay tourism situation is apparently growing. Barcelona, Spain is the most prepared in terms of policies and laws and tourism product facilities relevant to gay tourism promptness. Thailand is in second place. Bali, Indonesia is the least prepared. Thailand is moderately equipped for 6 categories of tourism supply that include (1) natural resources, meaning various choices of natural attractions such as sea, mountains, and forests (2) man-made resources, ranging from religious architecture like temples to famous night clubs (3) basic infrastructure for tourism supply, with international airport in each region (4) local people’s hospitality and culture which is an important pull factor of Thailand (5) entrepreneurs’ roles in the tourism business which contribute to the development of LGBT-friendly business and (6) government’s roles that do not hinder LGBT tourism business but still lack systematic and effective development policies which result in the deficiency of gay tourism supply readiness.

            The guidelines for potential development on destinations for gay tourists include indicating gay tourism readiness through passing civil rights laws, educating locals and organizations about gender diversity, creating a gay map for gay tourists as a part of Tourism Authority of Thailand’s Go Thai Be Free campaign, and fostering destination travel.

Downloads

Download data is not yet available.

References

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย. (ม.ป.ป.). Home. Go Thai Be Free. เข้าถึงเมื่อ 28 กุมภาพันธ์ 2563, จาก https://www.gothaibefree.com/
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย. (2562). แผนปฏิบัติการของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยประจำปีงบประมาณ 2562. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย.
กฤษณะกันต์ เนตรเขม. (ม.ป.ป.). อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว: บทที่ 3 สิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยวหรือแหล่งท่องเที่ยว. เข้าถึงเมื่อ 28 กุมภาพันธ์ 2563,
จาก https://sites.google.com/site/pmtechtravel/bth-thi-3
กองบรรณาธิการวอยซ์ไทยแลนด์. (14 มกราคม 2563). เสวนา‘กลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ’ ผลักดันสมรสเพศเดียวกันจ่อยื่นสภาฯ แก้ พ.ร.บ.คู่ชีวิต. Voice Online.
จาก http://www.voicetv.co.th/read/d7FAALFRD.
กองวิจัยการตลาด ททท. (2562). Who? Where? What? When? Why? นักท่องเที่ยวกลุ่มศักยภาพ. จุลสารวิชาการการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (TAT
Review), 5(1). จาก https://www.tatreviewmagazine.com/e-magazine/no1-2019/.
คา ทัท นิกสัน เชน, และธิติพล บุญปลูก. (2561). แรงดึงดูดของนักท่องเที่ยวกลุ่มรักเพศเดียวกันที่มาท่องเที่ยวเมืองไทย. จุลสารวิชาการการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่ง
ประเทศไทย (TAT Review), 4(3), 38-41. จาก https://www.tatreviewmagazine.com/e-magazine/vol-4-no-3-july-september-2018/.
โครงการกิจกรรมการเชื่อมโยงงานวิจัยกับภาคนโยบาย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.). (2556). ตลาดนักท่องเที่ยวชาวตะวันออกกลาง:
แนวโน้ม อุปสงค์ และนัยยะต่อนโยบายการท่องเที่ยวไทย. TRF Policy Brief, 3(2).
โครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน (iLaw). (2 พฤศจิกายน 2557). ร่าง พ.ร.บ.ความเท่าเทียมระหว่างเพศ ‘ขุดของเก่ามาเน่าใหม่’. จาก
http://ilaw.or.th/node/3314.
โครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน (iLaw). (16 กันยายน 2558). พ.ร.บ.ความเท่าเทียมฉบับ
“ลักทั้งตื่น”. จาก https://www.ilaw.or.th/node/3848
จิรดา เดชเกลี้ยง, และศศิณา สิริวัฒน์. (2559). ชุดการเรียนออนไลน์เรื่องส่วนประสมทางการตลาด:
ความหมายของผลิตภัณฑ์.จาก https://sites.google.com/site/onlinelearningseries/hnwy-thi-1-.
ฉันทัช วรรณถนอม. (2552). อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว. วิรัตน์เอ็ดดูเคชัน.
ชญานิน วังซ้าย. (2561). ผู้มีความหลากหลายทางเพศ LGBTQ inside out สรุปประเด็นจากการสำรวจความเห็นนักท่องเที่ยวกลุ่มคุณภาพสูง ผู้มีความหลากหลายทางเพศ.
จุลสารวิชาการการท่องเที่ยวการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (TAT Review), 4(3).
จาก https://www.tatreviewmagazine.com/emagazine/vol-4-no-3-july-september-2018/.
ชานันท์ ยอดหงส์. (ม.ป.ป.). LGBT Tourism: Thailand as a vagaytion. TAT Review.
เข้าถึงเมื่อ 28 กุมภาพันธ์ 2563, จาก https://www.tatreviewmagazine.com/article/vagaytion/.
นิศศา ศิลปเสรฐ. (2560). อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว. สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ปิยะฉัตร ปวงนิยม, จิราทัศน์ รัตนมณฉัตร, และนิติบดี ศุขเจริญ. (2560). แนวทางในการสร้างโอกาสทางการตลาดจากนักท่องเที่ยวกลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศสำหรับ
ธุรกิจโรงแรม. Veridian EJournal, สาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ, 10(3), 2455 – 2471.
จาก https://he02.tcithaijo.org/index.php/Veridian-E-Journal/article/view/111367.
สถาบันนิติธรรมาลัย. (2562). ลักษณะ 9 ความผิดเกี่ยวกับเพศ (มาตรา 276 – 287/2). เข้าถึงเมื่อ 29 กุมภาพันธ์ 2563,
จาก http://www.drthawip.com/criminalcode/1-40.
สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย. (2556). พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สร้างสมดุลกับการท่องเที่ยว.
จดหมายข่าวสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (TCT News), 1(1), 1-4.
จาก http://www.thailandtourismcouncil.org/imgadmins/newsletter_file/ TCT_newsletter_file_en_2013-08-08_10-04-36.pdf
สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวประเทศไทย. (2562). ดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบธุรกิจการท่องเที่ยวในประเทศไทย ไตรมาส 1/2562. สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวประเทศไทย.
จาก http://www.thailandtourismcouncil.org/wp-content/uploads/2019/03/AW_TTCI_2019-01_20190327-single.pdf
สมาคมฟ้าสีรุ้ง. (2561). แผนกิจกรรมประจำปี 2561. เข้าถึงเมื่อ 20 มกราคม 2563, จาก https://www.rsat.info/16893912/กรุงเทพมหานคร.
สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา. (2560). รายงานภาวะเศรษฐกิจท่องเที่ยว.
Tourism Economic Review, 7. จาก http://www.mots.go.th/ewt_dl_link.php?nid=8404.
อนันต์ เชี่ยวชาญกิจการ. (2553). หลักการตลาดเพื่อการท่องเที่ยว. มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์.
Adams, S. (2016). Global LGBT travel market worth US$211bn per year. RCI Ventures.
https://rciventures.com/news/global/global-LGBT-travel-market-worth-us211bn-peryear/.
Agència Catalana de Turisme. (n.d.). Rainbow Barcelona Tour. Catalunya. Retrieved February 12, 2020,
from http://www.catalunya.com/rainbow-barcelona-tours-16-25007-499792?language=en.
Arestis, S. (2020). Gay Argentina travel : a complete gay guide for LGBTQ travellers.
Nomadic Boys. https://nomadicboys.com/argentina-gay-guide/.
Hansen, N. M. (1965). Unbalanced Growth and Regional Development. Western Economic Journal, 4, 3-14.
Hansen, S. B. (1983). PUBLIC POLICY ANALYSIS: SOME RECENT DEVELOPMENTS AND CURRENT PROBLEMS. Policy Studies Journal, 12(1), 14–42.
doi:10.1111/j.1541-0072. 1983.tb00458.x.
Prideaux, B. (2000). The role of the transport system in destination development. Tourism management, 21, 53-63.
Queer in the World. (n.d.a). LGBT Rights in Indonesia: What Travelers Should Know Before Going. Retrieved July 18, 2019, from
https://queerintheworld.com/LGBT-rights-inindonesia.
Ragavan, S. (2017, August 7). ‘Pink tourism’: Does Thailand deserve to be Asia’s LGBT capital?
Retrieved July 18, 2019, From https://flydango.net/pink-tourism-does-thailand-deserve-to-be-asias-lgbt-capital/
Schuurman, D. (2019). Canada continues to be a leader as one of the world’s most inclusive destinations
Cision in Canada. Retrieved July 18, 2019, from,
https://www.newswire.ca/news-releases/canada-continues-to-be-a-leader-as-one-of-the-world-s-most-inclusive-destinations-837574996.html.
Seetanah, B., Juwaheer, T. D., Lamport, M. J., Rojid, S., Sannassee, R. V., Subadar, A. U. (2011).
Does infrastructure Matter in Tourism Destination? University of Mauritius Research Journal, 17.
Simpson, D. (2012). Benchmark report on gay and lesbian travel released.
Southall, C., & Fallon, P. (2011). LGBT Tourism. In P. Robinson (Ed.), Research Themes for Tourism. CABI.
Published
2021-07-02