ปัจจัยหลักในการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าบนสื่อสังคมออนไลน์ ของอุตสาหกรรมโรงแรมในประเทศไทย

Main Article Content

ชุติญาภัค วาฤทธิ์
บุษยา วงษ์ชวลิตกุล
วรภัทร ไพรีเกรง

Abstract

This qualitative research was aimed to 1) study the patterns of using social media in customer relationship management of the hotel industry in Thailand. and 2) study the key factors in customer relationship management on social media of the hotel industry in Thailand. This study was consisted of two phases: literature review and in-depth interview. The samples consisted of 11 experts from 3 groups. There were 5 samples from hotel industries, 3 samples from information technology industries and 3 samples from educational institutions/social research Institutes. The data was analyzed by using content analysis and data triangulation analysis methods. 


The research findings found that 1) the hotel industries in Thailand used social media in customer relationship management which could be divided into 4 dimensions as marketing and public relations dimension, sales dimension, feedback dimension, and service and support dimension. All the dimensions could cover the 3 processes of customer relationship management such as customer acquisition, customer retention and customer win-back. 2) the key factors in customer relationship management on social media of the hotel industry in Thailand were 5 factors as organizational resources factor (top management support, organizational culture, and organizational structure), social media analytical tools factor, information technology factor (information technology infrastructure and ability of employee in using information technology), customer orientation factor and customer knowledge management factor. The hotel industry in Thailand or other industries can apply the research results to consider and prepare the resources to implement the strategies precisely and accurately for social customer relationship management (Social CRM) in the organization.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
article

References

ศิริลักษณ์ โรจนกิจอำนวย, ปัญจราศี ปุณณชัยยะ, สุรัตน์ โคอินทรางกูร, วันชัย ขันตี, และ อรุณี ตันวิสุทธิ์. (2558). ความพร้อมในการให้บริการการท่องเที่ยวอิเล็กทรอนิกส์ของโรงแรมใน
ประเทศไทย. จุฬาลงกรณ์ธุรกิจปริทัศน์, 37(146), 97-114.
ศูนย์วิจัยกสิกรไทย. (2559). SME พร้อมปรับกลยุทธ์รับมือการแข่งขันสูงของธุรกิจโรงแรม. สืบค้น
24 ธันวาคม 2559, จาก https://www.kasikornbank.com/TH/SME/KSMEKnowledge
/KSMEAnalysis/Pages/SME_Hotel_Strategy_2016.aspx
ศูนย์วิจัยกสิกรไทย. (2560). ธุรกิจโรงแรมแข่งขันรุนแรงขึ้น คาดปี’ 60 รายได้ธุรกิจโรงแรมขยายตัว
ร้อยละ 3.7-5.5. KECON Analysis ฉบับส่งสื่อมวลชน, 23(2826), 1-5.
สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา. (2558, กรกฎาคม–กันยายน). รายงานภาวะ
เศรษฐกิจท่องเที่ยว, 1, 1-44. สืบค้น 22 ตุลาคม 2559, จาก
https://www.mots.go.th/ewt_dl_link.php?nid=7533
อิงค์ควิตี้. (2559). Social CRM: รักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าบน Social Network. สืบค้น
22 ตุลาคม 2559, จาก https://incquity.com/articles/social-crm
Abedin, B., & Jafarzadeh, H. (2015). Relationship Development with Customers on
Facebook: A Critical Success Factors Model. In 48th Hawaii International
Conference on System Sciences (HICSS) (pp. 1889-1898).
Acker, O., Gröne, F., Akkad, F., Pötscher, F., & Yazbek, R. (2011). Social CRM: How
Companies Can Link into the Social Web of Consumers. Journal of Direct,
Data and Digital Marketing Practice, 13(1), 3–10.
Akroush, M. N., Dahiyat, S. E., Gharaibeh, H. S., & Abu-Lail, B. N. (2011). Customer
relationship management implementation: An investigation of a scale’s
generalizability and its relationship with business performance in a developing
country context. International Journal of Commerce and Management,
21(2), 158-191.
Barney, Jay. B. (1991). Firm Resources and Sustained Competitive Advantage.
Journal of Management, 17(1), 99-120.
Chen, I. J., & Popovich, K. (2003). Understanding customer relationship management
(CRM): People, process and technology. Business Process Management
Journal, 9(5), 672-688.
Coltman, T., Devinney, T. M., & Midgley, D. F. (2011). Customer relationship
management and firm performance. Journal of Information Technology,
26(3), 205-219.
Denzin, N. K. (1978). The research act: A theoretical introduction to sociological
methods (2nd ed.). New York: McGraw Hill.
Dutot, V. (2013). A New Strategy for Customer Engagement: How Do French Firms
Use Social CRM?. International Business Research, 6(9), 54–67.
Dutu, C., & Hălmăjan, H. (2011). The Effect of Organizational Readiness on CRM and
Business Performance. International Journal of Computer, 1(5), 106-114.
ElKordy, M. (2014). The Impact of CRM Capability Dimensions on Organizational
Performance. European Journal of Business and Social Sciences, 2(10),
128-146.
Grant, R. M. (1991). The Resource-Based Theory of Competitive Advantage:
Implications for Strategy Formulation. California Management Review, 33(3),
114-135.
Greenberg, P. (2009). Social CRM Comes of Age. White Paper. Sponsored by
Oracle. Retrieved August 29, 2016, from
https://www.computerworlduk.com/cmsdata/whitepapers/3203130/
social%20crm.pdf
Greenberg, P. (2010a). The impact of CRM 2.0 on customer insight. Journal of
Business and Industrial Marketing, 25(6), 410–419.
Greenberg, P. (2010b). CRM at the Speed of Light: Social CRM Strategies, tools and
Techniques for Engaging Your Customers (4th ed.). New York: McGraw-Hill.
Harrigan, P., & Miles, M. (2014). From e-CRM to s-CRM. Critical factors underpinning
the social CRM activities of SMEs. Small Enterprise Research, 21, 99-116.
Hennig-Thurau, T., Malthouse, E. C., Friege, C., Gensler, S., Lobschat, L., Rangaswamy,
A., & Skiera, B. (2010). The Impact of New Media on Customer Relationships.
Journal of Service Research, 13, 311-329.
Inversini, A., & Masiero, L. (2014). Selling Rooms Online: The Use of Social Media and
Online Travel Agents. International Journal of Contemporary Hospitality
Management, 26(2), 272–292.
Kamboj, S., Yadav, M., Rahman, Z., & Goyal, P. (2016). Impact of Social CRM
Capabilities on Firm Performance: Examining the Mediating Role of Co-Created
Customer Experience. International Journal of Information Systems in the
Service Sector (IJISSS), 8(4), 1-16.
Keramati, A., Mehrabi, H., & Mojir, N. (2010). A process-oriented perspective on
customer relationship management and organizational performance: An
empirical investigation. Industrial Marketing Management, 39, 1170-1185.
Küpper, T., Eymann, T., Jung, R., Lehmkuhl, T., Walther, S., & Wieneke, A. (2015a).
Measuring Social CRM Performance: A Preliminary Measurement Model.
In Wirtschaftsinformatik Proceedings 2015 (paper 60).
Küpper, T., Järvinen, J., Karjaluoto, H., Wieneke, A., Lehmkuhl, T., & Jung, R. (2015b).
Impact of Social CRM Technology Use on Social CRM Performance: An
Organizational Perspective. In 36th International Conference on Information
Systems (pp. 1-18). Fort Worth: Texas.
Küpper, T., Lehmkuhl, T., Wieneke, A., & Jung, R. (2015c). Technology Use of Social
Media within Customer Relationship Management: An Organizational
Perspective. In PACIS 2015 Proceedings (paper 213).
Lee, H. A., Guillet, B. D., & Law, R. (2013). An Examination of the Relationship
between Online Travel Agents and Hotels: A Case Study of Choice Hotels
International and Expedia.com. Cornell Hospitality Quarterly, 54(1), 95–107.
Lehmkuhl, T., & Jung, R. (2013). Towards Social CRM - Scoping the Concept and
Guiding Research. In Proceedings of the 26th Bled eConference (pp. 190–205).
Bled: Slovenia.
Malthouse, E. C., Haenlein, M., Skiera, B., Wege, E., & Zhang, M. (2013). Managing
Customer Relationships in the Social Media Era: Introducing the Social CRM
House. Journal of Interactive Marketing, 27, 270-280.
Marolt, M., Puchihar, A., & Zimmermann, Hans-Dieter. (2015). Social CRM Adoption
and Its Impact on Performance Outcomes: a Literature Review. Organizacija,
48(4), 260-271.
Mohammad, Abdul alem, Rashid, Basri bin, & Tahir, Shaharuddin bin. (2013).
Assessing the influence of customer relationship management (CRM)
dimensions on organization performance An empirical study in the hotel
industry. Journal of Hospitality and Tourism Technology, 4(3), 228-247.
Reinhold, O., & Alt, R. (2011). Analytical Social CRM - Concept and Tool Support.
In Proceedings 24th Bled eConference, (pp. 226-241). Slovenia.
Santouridis, I., & Tsachtani, E. (2015). Investigating the Impact of CRM Resources on
CRM Processes: a Customer Life Cycle Based Approach in the Case of a Greek
Bank. Procedia Economics and Finance, 19, 304–313.
Sigala, M. (2016). Social CRM Capabilities and Readiness: Findings from Greek
Tourism Firms. Information and Communication Technologies in Tourism,
309-322.
Toh, R. S., Raven, P., & DeKay, F. (2011). Selling Rooms: Hotels vs. Third-Party
Websites. Cornell Hospitality Quarterly, 52(2), 181–189.
Trainor, K. J., Andzulis, J. M., Rapp, A., & Agnihotri, R. (2014). Social media
technology usage and customer relationship performance: A capabilitiesbased
examination of social CRM. Journal of Business Research, 67(6),
1201–1208.
Withiam, G. (2011). Social media and the hospitality industry: Holding the tiger by
the tail. In Cornell Hospitality Research Summit Proceedings, 3(3), (pp. 6-15).
Wittwer, M., Reinhold, O., & Alt, R. (2016). Social Media Analytics in Social CRMTowards
a Research Agenda. In 29th Bled eConference Digital Economy
(pp. 224-241).
Woodcock, N., Green, A., & Starkey, M. (2011). Social CRM as a business strategy.
Journal of Database Marketing & Customer Strategy Management, 18(1),
50–64.
Zahra, F. A., & Nasution, R. A. (2015). Impact of Customer Co-Creation for Social-
Customer Relationship Management (Social-CRM) in PT. TelkomselTbk.
In Proceedings of International Conference on Management Finance
Economics (pp. 267-274).