การจัดการวัฒนธรรมองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยคุณค่าเพื่อการพัฒนาที่สมดุลย์และยั่งยืน ในอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว

Managing Values-Driven Organizational Culture to Sustainable Development in hospitality and tourism industry

Authors

  • ดร.โชคชัย สุเวชวัฒนกูล

Keywords:

การจัดการ, วัฒนธรรมองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยคุณค่า, อุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแนวการจัดการและขั้นตอนการจัดการวัฒนธรรมองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยคุณค่าในอุตสาหกรรมการบริการเพื่อการพัฒนาที่สมดุลย์และยั่งยืน โดยวิธีการวิจัยคุณภาพ ซึ่งทำการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการจำนวน 16 คนในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ จาก 4 จังหวัดได้แก่ ชลบุรี อุดรธานี เชียงใหม่ และภูเก็ตและนำเสนอ แนวทางการจัดการวัฒนธรรมองค์กรเพื่อนำไปสู่วัฒนธรรมองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยคุณค่า 3 รูปแบบได้แก่ 1. การสร้างวัฒนธรรมแห่งความหมาย (Meaningful Culture) 2. การสร้างวัฒนธรรมแห่งการเป็นชุมชน (Community Building Culture) 3. การสร้างวัฒนธรรมแห่งความเป็นเจ้าของ (Belonging Culture) และนำเสนอ ขั้นตอนการจัดการวัฒนธรรมองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยคุณค่าใน 3 ส่วนได้แก่

ส่วนที่ ๑ การเตรียมการ       ส่วนที่ ๒ การนำไปปฏิบัติ ส่วนที่ ๓ การดูแลรักษา ผลการศึกษาในครั้งนี้ทำให้เห็นแนวทางในการการจัดการวัฒนธรรมองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยคุณค่าในอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยวเพื่อให้เกิดการพัฒนาที่สมดุลย์และยั่งยืนได้ต่อไป

Downloads

Download data is not yet available.

Published

2017-12-22