กระบวนการสื่อสารและคุณสมบัติของพิธีกรรายการพอดแคสต์

ผู้แต่ง

  • อาทิตยา ทรัพย์สินวิวัฒน์ วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

คำสำคัญ:

พอดแคสต์, พิธีกรรายการพอดแคสต์, การสื่อสาร

บทคัดย่อ

Podcasts (พอดแคสต์) คือ สื่อชนิดหนึ่งที่อยู่ในรูปแบบของเสียงที่มีแนวโน้มการเติบโตที่สูงขึ้น เนื่องจากสอดรับกับการใช้ชีวิตของผู้คนในปัจจุบัน โดยหนึ่งในองค์ประกอบสำคัญในการจัดรายการทางพอดแคสต์ คือ ผู้ดำเนินรายการหรือพิธีกร เปรียบเสมือนผู้ส่งสารที่ต้องใช้ทักษะการเชื่อมข้อมูลและเนื้อหาไปสู่ผู้ฟัง ดังนั้นกลวิธีการสื่อสาร รวมถึงคุณสมบัติและเอกลักษณ์ของการเป็นพิธีกรรายการพอดแคสต์ จึงเป็นเรื่องที่น่าศึกษา การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการสื่อสารและคุณสมบัติของพิธีกรรายการพอดแคสต์ ผ่านการใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ด้วยการสัมภาษณ์ในเชิงเจาะลึก (In-depth Interview) กลุ่มตัวอย่าง 3 กลุ่ม คือ กลุ่มพิธีกรรายการพอดแคสต์ กลุ่มผู้ควบคุมการผลิตรายการพอดแคสต์ และกลุ่มผู้เชี่ยวชาญหรือนักวิชาการด้านการสื่อสาร ที่มาจากการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบมีเกณฑ์ที่ตรงกับวัตถุประสงค์ (Criterion Sampling) ผลการศึกษาพบว่ากระบวนการสื่อสารของพิธีกรรายการพอดแคสต์ ประกอบด้วย 1) พิธีกรควรกำหนดวัตถุประสงค์การสื่อสารไว้ล่วงหน้าให้สอดคล้องกับเนื้อหารายการพอดแคสต์ 2) พิธีกรสามารถพูดแบบมีโครงร่าง พูดแบบฉับพลัน พูดแบบอ่านจากต้นฉบับ หรือจะแบบผสมผสาน 3) พิธีกรใช้ระดับภาษากึ่งทางการ เพื่อสร้างความคุ้นเคยกับผู้ฟัง 4) พิธีกรใช้การสื่อสารแบบสองทางที่ผู้รับสารสื่อสารกลับที่ล่าช้า 5) พิธีกรจัดการเนื้อหารายการด้วยคัดเลือกเนื้อหา ปรับเปลี่ยนเนื้อหาเพื่อการพูด และสร้างความเชื่อมโยงผู้ฟังกับเนื้อหา ผลการศึกษาด้านคุณสมบัติของพิธีกรของพิธีกรรายการพอดแคสต์ พบว่า 1) ควรมีทั้งทักษะการพูด การสัมภาษณ์และการฟังแบบลึกซึ้ง 2) ควรมีความรู้ความใจเกี่ยวกับเนื้อหารายการเป็นอย่างดี และ 3) บุคลิกภาพภายนอกไม่มีความจำเป็น

References

ชวรัตน์ เชิดชัย. (2527). ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการสื่อสารมวลชน. กรุงเทพฯ: คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ชนินทร เพ็ญสูตร. (2561). พอดแคสต์ สื่อทางเลือกใหม่ กรณีศึกษาเปรียบเทียบระหว่างสหรัฐอเมริกาและไทย. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดวิษ ประภายนต์. (2564). พฤติกรรมผู้บริโภคและรูปแบบการรับสื่อของกลุ่มผู้ฟัง Podcast เพื่อสร้างรูปแบบการนำเสนอและโปรโมทช่องรายการ Podcast ที่มีประสิทธิภาพบนแพลตฟอร์ม Facebook ในประเทศไทย.วารสารวิทยาลัยดุสิตธานี. 15(2). 251-265.

ธนโชติ วงศ์เมธิญญ์. (2563). 2020 RECAP : วงการพอดแคสต์ที่จะโตก็ดันโดนโควิด-19 เตะตัดขาซะงั้น. สืบค้นจาก https://www.songsue.co/12675/

นิษฐา หรุ่นเกษม. (2560). การเลือกและการสร้างสารสำหรับการสื่อสารชุมชน. เอกสารการสอนชุดวิชาความรู้และทักษะการสื่อสารชุมชน หน่วยที่ 4. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

นับทอง ทองใบ. (2562). พอดแคสต์ : สื่อเสียงทางเลือกใหม่. การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ครั้งที่ 14. 885-894.

ปวรรัตน์ ระแวง และพนม คลี่ฉายา. (2018). Digital Literacy of Podcast Audience. Journal of Communication Arts. 36(3). 59-76.

วัลภา ฐาน์กาญจน์. (มปป.). การฟังอย่างลึกซึ้ง. ศูนย์อาสามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.

สุมน อยู่สิน. (2543). แนวคิดในการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง. เอกสารการสอนชุดวิชาการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงหน่วยที่ 1-7. นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

อาลี ปรียากร และ กุลทิพย์ ศาสตรรุจิ. (2561). แนวทางการผลิตรายการกระจายเสียงผ่านรูปแบบรายการพอดแคสต์ในประเทศไทย. วารสารนิเทศศาสตร์, 36(3) 47-58.

อัจฉรา หัศบำเรอ. (2551). การบรรยายการอบรมเรื่องการเตรียมความพร้อมเป็นผู้ประกาศ. คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์. กรุงเทพฯ

Forbes. (2021). The Future Of Podcasts: Business Growth Strategies. สืบค้นจาก https://www.forbes.com/sites/ellevate/2021/10/15/the-future-of-podcasts-business-growth-strategies/?sh=2821ccb5f22b

Hilliard, R. L. (1987). Television Broadcasting: an Introduction. New York: Hasting Flouse Publishers.

J W Rainsbury, S M McDonnell. (2006). Podcasts: An educational revolution in the making?. Journal of the Royal Society of Medicine. 99(9): 481-2.

RAINMAKER. (2561). Summary of Podcast Overview 2019 (iCreator Meetup No. 2). Retrieved from https://www.rainmaker.in.th/podcast-2019-icreator-meetup

Tsagkias M. (2008). PodCred: A framework for analyzing podcast preference. Conference: Proceedings of the 2nd ACM Workshop on Information Credibility on the Web, WICOW 2008, Napa Valley, California, USA, October 30, 2008.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2022-06-29