ไทย พม่า ความทรงจำ กระแสภูมิภาคนิยม และภาพยนตร์ : อ่านประเทศเพื่อนบ้านผ่านภาพยนตร์ “ถึงคน...ไม่คิดถึง (2559)”

ผู้แต่ง

  • นวภู แซ่ตั้ง มหาวิทยาลัยมลายา

คำสำคัญ:

ภาพยนตร์, ภูมิภาคนิยม , พม่า

บทคัดย่อ

บทความนี้ให้ความสนใจกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและพม่าที่ถูกสื่อสารผ่านตัวบทภาพยนตร์ From Bangkok to Mandalay (ถึงคน...ไม่คิดถึง) โดยภาพยนตร์ดังกล่าว ถูกสร้างขึ้นหลังกระแสภูมิภาคนิยม และเป็นภาพยนตร์ที่เสนอภาพของประเทศพม่าแตกต่างไปจากภาพยนตร์เรื่องอื่นๆ ในอดีตที่มักจะเสนอให้เห็นถึงปัญหาความขัดแย้งทางประวัติศาสตร์ระหว่างประเทศ แต่ภาพยนตร์เรื่องนี้ถูกสร้างขึ้นในช่วงเวลาที่เกิดกระแสภูมิภาคนิยมในช่วงหลังของทศวรรษที่ 2010 และให้ความสนใจกับความร่วมมือระหว่างประเทศต่างๆ ในรูปแบบประชาคมอาเซียน ซึ่งส่งผลให้ความคิดของคนไทยต่อประเทศเพื่อนบ้านเปลี่ยนไป บทความชิ้นนี้เสนอว่า ภาพยนตร์เรื่องนี้เน้นย้ำถึงการเข้าใจประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ตลอดจนการจัดวางประเทศเพื่อนบ้านอย่างพม่าในแนวทางที่มิใช่คู่ขัดแย้ง และเป็นสื่ออย่างหนึ่งที่จะสร้างความเข้าใจและมุมมองที่ดีระหว่างกลุ่มประเทศในเอเชียอาคเนย์

References

กำจร หลุยยะพงศ์ (2545). คู่แค้น-คู่รัก-คู่รักคู่แค้น : ความสัมพันธ์ของไทยกับอุษาคเนย์. ใน รัฐศาสตร์สาร 23 (3), 161-190

คนมองหนัง (นามแฝง) (2559). “ถึงคน..ไม่คิดถึง” มองความสัมพันธ์ “ไทย-พม่า” ในมุมใหม่ๆ. สืบค้นเมื่อ 20 กุมภาพันธ์ 2562 จาก https://konmongnangetc.com/2016/11/28/

จามจุรี นิศยันต์ และ มารศรี สอทิพย์ (2559). ภาพแทนของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวจากการ นำเสนอผ่านนวนิยายไทย. วารสารบัณฑิตศึกษา มนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 5 (2) : 29-55

จิรวัฒน์ แสงทอง (2554). ชาติ อิสลาม และความเป็นมลายู: ลูกผสมทางอุดมการณ์ในภาพยนตร์มลายู Semerah Padi. รูสมิแล 32 (2) : 17-24

จิรวัฒน์ แสงทอง (2559). ชาติ ชาติพันธุ์ และความเป็นการเมืองในภาพยนตร์มาเลเซีย จากทศวรรษ 1970- สหัสวรรษใหม่. วารสารประวัติศาสตร์ ธรรมศาสตร์ 3 (2) : 147-222

พัชร์ นิยมศิลป์ (ม.ป.ป.). ภูมิภาคนิยม. สืบค้นเมื่อ 20 กุมภาพันธ์ 2562 จาก http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=ภูมิภาคนิยม

ลือชา การณ์เมือง (2560). พัฒนาการการปฏิรูปทางการเมืองของประเทศพม่าในช่วงปี ค.ศ. 2008 – 2014. Veridian e-journal ฉบับภาษาไทย สาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ 10 (3), 1100- 1111

Bioscope Magazine (2016). From Bangkok to Mandalay …กับจดหมายรักจากเมียนมา. สืบค้นเมื่อ 20 กุมภาพันธ์ 2562 จาก https://movie.mthai.com/movie-news/thaimovie- news/201945.html

Kaewprasert, Oradol (2015). Transnational CinemasinSoutheast Asia : A Case Study of Good Morning Luang Prabang (2008), Pleasure Factory(2007) and That Sounds Good(2010). Humanities Journal 22 (2): 228-245

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2022-06-29