พิธีบวงสรวงเจ้าแม่สองนาง : พิธีกรรมที่นำไปสู่ความสมานฉันท์ของกลุ่มชนเวียดนามกับกลุ่มชนชาวไทยในจังหวัดมุกดาหาร

  • ภาณุพงศ์ อุดมศิลป์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

บทคัดย่อ

CHAOMAE SONG NANG WORSHIP CEREMONY: THE  RITE  THAT UNITES THE VIETNAMESE AND THAI  PEOPLES OF MUKDAHAN PROVINCE

Downloads

Download data is not yet available.

ประวัติผู้แต่ง

ภาณุพงศ์ อุดมศิลป์, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก

คณะมนุษยศาสตร์

การอ้างอิงบทความ
ประเภทบทความ
บทความวิจัย