อรรถรสในนาฏศิลป์ผ่านนาฏกรรมแนวใหม่ เรื่อง นารายณ์อวตาร FLAVOUR OF THAI DANCE THROUGH THE MODERN PERFORMANCE NARAI AVATARA

  • สุรสิทธิ์ วิเศษสิงห์

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ

          วิทยานิพนธ์เรื่องนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษารูปแบบและแนวความคิดการสร้างงานเพื่อเพิ่มอรรถรสในการแสดงนาฏยศิลป์ไทยร่วมสมัย “นารายณ์อวตาร” โดยใช้ระเบียบวิธีดำเนินการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) มาทำการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และนำเสนอเป็นงานวิจัย โดยวิธีพรรณนาวิเคราะห์ ผลการวิจัยรูปแบบในการสร้างงานเพื่อเพิ่มอรรถรสในการแสดงนาฏยศิลป์ไทยร่วมสมัย ของ นราพงษ์ จรัสศรี นั้น ใช้องค์ประกอบของการแสดงนาฏยศิลป์ไทย ซึ่งประกอบไปด้วยบทการแสดงที่นำมาตัดต่อใหม่ให้ตรงตามจุดประสงค์ของการแสดงที่มีผลต่อผู้ชมรุ่นใหม่ ลีลาของผู้แสดงชายล้วนที่ผสมผสานระหว่างจารีตดั้งเดิมของการแสดงโขน ในวัฒนธรรมไทยกับวัฒนธรรมตะวันตกที่มีความหลากหลาย การออกแบบเสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย ฉาก แสง เสียง และอุปกรณ์ประกอบฉากที่ได้รับอิทธิพลจากจิตรกรรมฝาผนังแบบดั้งเดิมของไทย และการออกแบบในศิลปะการแสดงแบบตะวันตก แต่ยังคงความเป็นไทยไว้ ส่วนแนวความคิดในการสร้างอรรถรสในการแสดงนาฏยศิลป์ไทยร่วมสมัย ของ นราพงษ์ จรัสศรี ให้ความสำคัญกับการสร้างสรรค์งานด้านนาฏยศิลป์ในรูปแบบใหม่ โดยใช้ความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรม ตลอดจนรูปแบบของการแสดง และคำนึงถึงผู้ชมที่เป็นคนรุ่นใหม่ ที่สอดคล้องกับทฤษฎีทางด้านความงามของศิลปะการแสดง

คำสำคัญ: อรรถรส นาฏกรรมแนวใหม่

Abstract

           This dissertation aims to study pattern and concept of creativity to add flavor to contemporary Thai dance “Narai Avatara” by using Qualitative Research methodology to analyze, synthesize and present by descriptive analysis methodology. Research result of pattern and concept of creativity to add flavor to contemporary Thai dance by Naraphong Charadsri uses component of Thai dance performance which consists of edited script to influence more new generation, style of male actor is mixed between traditional Thai drama (Kone) in Thai culture and various Western cultures, design of clothing, dress, backdrop, light, sound and props is influenced by traditional Thai mural painting and design of western art show but still remain the Thai being. The concept to add flavor to contemporary Thai dance by Naraphong Charadsri focuses on creativity of the new pattern of Thai dance by using variety of culture as well as performance pattern and pay attention to new generation audiences which complies with the theory of the beauty of performing arts.

Keywords: Flavour, modern performance

Downloads

Download data is not yet available.
เผยแพร่แล้ว
2014-10-08
การอ้างอิงบทความ
ประเภทบทความ
บทความวิจัย