แบบเรียนภาษาไทยเพื่อการสัมภาษณ์งานเบื้องต้นสำหรับผู้เรียนชาวต่างประเทศ TEXTBOOK OF THAI LANGUAGE ON BASIC JOB INTERVIEW FOR FOREIGN LEARNER

  • บุษรา อวนศรี

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ

       การวิจัยครั้งนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อ 1. สร้างแบบเรียนภาษาไทยเพื่อการสัมภาษณ์งานเบื้องต้นสำหรับผู้เรียนชาวต่างประเทศ 2. เพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนก่อนเรียนและหลังเรียน โดยผู้วิจัยได้นำแบบเรียนไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างคือ นักศึกษาชาวต่างประเทศที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาภาษาไทยสำหรับ ชาวต่างประเทศ คณะศิลปศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตร่มเกล้า ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2556 โดยคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงจำนวน 10 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ แบบเรียนภาษาไทยเพื่อการสัมภาษณ์งานเบื้องต้นสำหรับผู้เรียน ชาวต่างประเทศ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการทดสอบหาประสิทธิภาพของแบบเรียนภาษาไทยเพื่อการสัมภาษณ์งานเบื้องต้นสำหรับนักศึกษาชาวต่างประเทศตามเกณฑ์ E1 E2 และค่า t-test แบบ Dependent ผลการวิจัยพบว่า แบบเรียนภาษาไทยเพื่อการสัมภาษณ์งานเบื้องต้นสำหรับผู้เรียนชาวต่างประเทศ มีค่าประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่กำหนด และความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนกลุ่มตัวอย่างหลังการใช้แบบเรียนดีกว่าก่อนการใช้แบบเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

คำสำคัญ: แบบเรียน, ผู้เรียนชาวต่างประเทศ, สัมภาษณ์งาน

Abstract

           The purposes of the research were construct the Textbook of Thai Language on Basic Job Interview for Foreign Learner and compare the efficiency of learners before and after the course. The researcher applied this textbook to teach the example group, consisting of 10 Chinese students who studying 4th year of the second semester 2556, they are from the Faculty of Liberal Arts, Kasembundit University. The research instrument is the Textbook of Thai Language on Basic Job Interview for Foreign Learner. The record to analyze is from the dependent T-Test. The results of this research revealed that Textbook of Thai Language on Basic Job Interview for Foreign Learner to be efficient as the standard criteria and learners have a knowledge and understanding were better after using the textbook which the record .01.

Keywords: Textbook, Foreign Learner, Job Intervie

Downloads

Download data is not yet available.
เผยแพร่แล้ว
2014-09-26
การอ้างอิงบทความ
ประเภทบทความ
บทความวิจัย