การศึกษากระบวนการถ่ายทอดการบรรเลงแคนลายแม่บทของครูสมบัติ สิมหล้า A STUDY OF TRANSMISSION PROCESSE OF PROTOTYPICAL KHAEN PERFORMANCE BY SOMBUD SIMLA

  • สราวุฒิ สีหาโคตร

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ

          การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการถ่ายทอดการบรรเลงแคนลายแม่บทและเพื่อสร้างคู่มือการฝึกบรรเลงแคนลายแม่บท ตามหลักการสอนของครูสมบัติ สิมหล้า ผลการวิจัยพบว่า 1.ครูสมบัติ สิมหล้า ได้รับการถ่ายทอดการบรรเลงแคนจากบิดาของท่านและครูหมอแคนอื่นๆ จนเชี่ยวชาญด้านการบรรเลงและการถ่ายทอดแคน สามารถแบ่งกลุ่มลูกศิษย์ได้ 3 กลุ่ม ดังนี้ กลุ่มที่มีพื้นฐานลายแม่บทมาแล้ว, กลุ่มที่ไม่มีพื้นฐานลายแม่บท, กลุ่มที่เริ่มต้นเรียน การสอนแคน มี 2 ลักษณะ คือ การสอนเป่าเดี่ยวและเป่าประกอบหมอลำ มีหลักการสอนสำคัญ 4 ประการ คือ สอนตามระดับความสามารถผู้เรียน วิธีการบรรเลง บทเพลง และทักษะอย่างเป็นขั้นตอนโดยการสอนแบบมุขปาฐะด้วยการอธิบาย สาธิต อุปมา อุปมัย 2. คู่มือการสอนทักษะการบรรเลงแคนลายแม่บทของครูสมบัติ สิมหล้า ประกอบด้วย คำชี้แจงในการใช้คูมือ เนื้อหาสาระที่จำเป็นสำหรับการสอนและวิธีการสอนและการฝึกทักษะ การวัดและประเมินผล และแหล่งข้อมูล

คำสำคัญ : กระบวนการถ่ายทอด, การบรรเลงแคนลายแม่บท, ครูสมบัติ สิมหล้า

Abstract

          This research is aimed at the study of the propagation of a prototypical Khaen performance by Sombad Simla. The pattern of Sombad Simla’s prototypical Khaen performance has resulted in a Handbook for teaching musical novices the Khaen. The findings of this research are : 1. Sombad Simla has acquired the prototypical Khaen performance skills from his father and his teachers. As a grand master, Sombad is a virtuoso in Khaen performance and a leading mentor in Khaen instruction. His students are divided into 3 groups: 1) Students who have acquired basic prototypical Khaen performance skills 2) Students who have not acquired basic prototypical Khaen performance skills 3) Begining or aspiring Khaen musicians. There are 2 types of Khaen performance categories: 1) Khaen solo 2) Khaen performance with Morlam. The principle of teaching the Khaen are: 1)Teaching depends on the student’s ability level 2) How to play Khaen 3) The melody 4)The skill of the teaching technique. For example: step by step explanation, demonstration and simile. 2. The Handbook of prototypical Khaen performance teaching utilizing the Sombad Simla pattern consists: 1)Handbook using explanation 2) The important content for teaching 3) Teaching method and the skill practicing method 4)Measurement and evaluation 5)The data source

Keywords : The Transmission Process, Prototypical Khaen Performance, Sombad Simla

Downloads

Download data is not yet available.
เผยแพร่แล้ว
2014-09-26
การอ้างอิงบทความ
ประเภทบทความ
บทความวิจัย