การศึกษาเปรียบเทียบความหมายของชื่อร้านค้าที่สะท้อนความเชื่อเกี่ยวกับ สิริมงคลของคนไทยและคนจีน A COMPARATIVE STUDY OF THE MEANINGS OF SHOPS’ NAMES WHICH REFLECT THAI AND CHINESE PEOPLE’S BELIEFS IN AUSPICIOUSNESS

  • สุวรรณา ตั้งทีฆะรักษ์

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ

         งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาเปรียบเทียบความหมายของชื่อร้านค้าของคนไทยและคนจีน 2) ศึกษาความเชื่อเกี่ยวกับสิริมงคลที่สะท้อนจากชื่อร้านค้าของคนไทยและคนจีน โดยข้อมูลที่ใช้ศึกษาเป็น ชื่อร้านค้าในหมวดการศึกษา หมวดเสื้อผ้าและความงาม และหมวดอาหารและเครื่องดื่มของคนไทย ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จำนวน 300 ร้าน และชื่อร้านค้าของคนจีนในสาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวน 300 ร้าน ผลการวิจัยพบว่า การตั้งชื่อร้านค้าในหมวดการศึกษา คนไทยเลือกใช้หน่วยศัพท์ที่มีความหมายเกี่ยวกับความดีงามและความเจริญรุ่งเรืองมากที่สุด ส่วนคนจีนเลือกใช้หน่วยศัพท์ที่มีความหมายเกี่ยวกับธรรมชาติมากที่สุด หมวดเสื้อผ้าและความงาม คนไทยเลือกใช้หน่วยศัพท์ที่มีความหมายเกี่ยวกับความมั่งคั่ง มากที่สุด ส่วนคนจีนเลือกใช้หน่วยศัพท์ที่มีความหมายเกี่ยวกับความดีงามและความเจริญรุ่งเรืองมากที่สุด และหมวดอาหารและเครื่องดื่ม คนไทยเลือกใช้หน่วยศัพท์ที่มีความหมายเกี่ยวกับความมั่งคั่งมากที่สุด ส่วนคนจีนเลือกใช้หน่วยศัพท์ที่มีความหมายเกี่ยวกับธรรมชาติมากที่สุด ซึ่งแสดงให้เห็นว่าทั้งคนไทยและคนจีนมีความเชื่อว่าการตั้งชื่อให้มีความหมายเกี่ยวกับความดีงามและความเจริญรุ่งเรือง ความมั่งคั่ง และธรรมชาติ ถือว่าเป็น สิริมงคลสูงสุด

คำสำคัญ: ความหมายของชื่อร้านค้า ความเชื่อเกี่ยวกับสิริมงคล คนไทย คนจีน

Abstract

        This research aims at 1) conducting a comparative study of the meanings of shops’ names of Thai and Chinese people 2) studying beliefs in auspiciousness as reflected by shops’ names of Thai and Chinese people based on the names of 300 shops belonging to Thai people dealing in educational materials, clothing and beauty, and food and beverage in Bangkok and its perimeter, and the names of 300 shops belonging to Chinese people in The People’s Republic Of China. The findings of the research show that Thai people select words denoting virtue and progress the most for shops dealing in educational materials while Chinese people select words denoting nature the most. Thai people select words denoting prosperity the most for shops dealing in clothing and beauty whereas Chinese people select words denoting virtue and progress the most. Thai people select words denoting prosperity the most for shops dealing in food and beverage while Chinese people select words denoting nature the most. This indicates that both Thai and Chinese people believe that names that denote virtue and progress, prosperity and nature are deemed the highest level of auspiciousness.

Key words: meanings of shops’ names beliefs in auspiciousness Thai people Chinese people

Downloads

Download data is not yet available.
เผยแพร่แล้ว
2014-09-26
การอ้างอิงบทความ
ประเภทบทความ
บทความวิจัย