กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การศึกษาเปรียบเทียบความหมายของชื่อร้านค้าที่สะท้อนความเชื่อเกี่ยวกับ สิริมงคลของคนไทยและคนจีน A COMPARATIVE STUDY OF THE MEANINGS OF SHOPS’ NAMES WHICH REFLECT THAI AND CHINESE PEOPLE’S BELIEFS IN AUSPICIOUSNESS ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF