ตัวละครและสไตล์การแสดงในบริบทและวัฒนธรรมไทย: กรณีศึกษาภาพยนตร์ไทยที่ได้รับรางวัลแห่งชาติสุพรรณหงส์ CHARACTER AND ACTING STYLES OF THAI FILMS IN THAI CULTURE AND SOCIAL CONTEXT: CASE STUDY OF THAILAND NATIONAL FILM ASSOCIATION AWARDS (SUBHANAHONGSA AWARDS)

  • ปรวัน แพทยานนท์

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ

การวิจัยเรื่อง ตัวละครและสไตล์การแสดงในบริบทและวัฒนธรรมไทย: กรณีศึกษาภาพยนตร์ไทยที่ได้รับรางวัลแห่งชาติสุพรรณหงส์ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาลักษณะตัวละครที่พบในภาพยนตร์ไทยที่ได้รับรางวัลแห่งชาติสุพรรณหงส์  วิเคราะห์สไตล์การแสดงที่ปรากฏในภาพยนตร์ไทยที่ได้รับรางวัลภาพยนตร์แห่งชาติสุพรรณหงส์ รวมถึงการศึกษาทัศนะของนักวิชาการ นักแสดง และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการแสดงต่อลักษณะอันพึงประสงค์ของนักแสดง  และสไตล์การแสดงที่ดี โดยกำหนดขอบเขตของการศึกษาตัวละครและสไตล์การแสดงภาพยนตร์ในบริบทสังคมและวัฒนธรรมไทย กรณีศึกษาบทบาทการแสดงของนักแสดงที่ได้รับรางวัลภาพยนตร์แห่งชาติสุพรรณหงส์ ครั้งที่12-21 (ปี พ.ศ. 2545-2554) ในบทบาทของตัวละครหลัก  (Main Character)  ทั้งชายและหญิง ผลการวิจัยพบว่า นักแสดงนำที่ได้รับรางวัลภาพยนตร์แห่งชาติสุพรรณหงส์มีลักษณะทางกายภาพ ภูมิหลังสภาพแวดล้อม  มุมมองและทัศนคติของตัวละคร ที่มีภาพสะท้อนสังคมและวัฒนธรรมไทยที่ชัดเจน  ทั้งชีวิตความเป็นอยู่และความเชื่อ มีสไตล์การแสดงที่ค่อนข้างสมจริงและเป็นธรรมชาติ ยกเว้นละครแนวตลก  อีกทั้งยังพบข้อบกพร่องในเรื่องของการพูด การแสดงออกทางอวัจนภาษา  และการสวมบทบาทเป็นตัวละครในบางเรื่อง สำหรับทัศนะของผู้เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการแสดงที่ดี พบว่า การแสดงที่ดี คือ การแสดงที่เป็นธรรมชาติ มีความสมจริง และมีความสมดุล  ดังนั้นในการศึกษาในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อวงการการแสดงไทยในการตระหนักถึงการแสดงที่ถูกต้อง  และตระหนักถึงสิ่งที่ได้ปฏิบัติอยู่ เพื่อพัฒนาการแสดงไทยสู่ความเป็นสากลต่อไป

คำสำคัญ: การแสดง  สไตล์การแสดง  ตัวละคร ภาพยนตร์ไทย  รางวัลภาพยนตร์แห่งชาติสุพรรณหงส์

Abstract

This research aims to examine characterization and acting styles of the characters in Thai films which awarded Thailand National Film Association Awards (Subhanahongsa Awards), as well as opinion of directors, academics and actors to search for ‘a good acting style’ for  Thai films.  The studied units are Subhanahongsa awards winning films, best actors and actresses from 2002-2011.The researcher analyzed the main characters from  20 awarded films and interviewed 30 academics, actors directors.  The study found that physical appearance, background, and attitude of the main character reflected Thai culture and society in term of their living and belief. Thai acting styles are realistic. This is also the ideal acting style in the directors, academics and actor’s opinions. However, in some types of films such as

Keywords: Acting, Acting Style, Characters, Thai Films, Thailand National Film Association Awards

Downloads

Download data is not yet available.
การอ้างอิงบทความ
ประเภทบทความ
บทความวิจัย