กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ตัวละครและสไตล์การแสดงในบริบทและวัฒนธรรมไทย: กรณีศึกษาภาพยนตร์ไทยที่ได้รับรางวัลแห่งชาติสุพรรณหงส์ CHARACTER AND ACTING STYLES OF THAI FILMS IN THAI CULTURE AND SOCIAL CONTEXT: CASE STUDY OF THAILAND NATIONAL FILM ASSOCIATION AWARDS (SUBHANAHONGSA AWARDS) ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF