การวิเคราะห์วัฒนธรรมที่แฝงอยู่ในบทอ่านภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดชุมพร AN ANALYSIS OF CULTURAL INFLUENCED TEXTS IN ENGLISH READING COURSEBOOKS USED FOR LOWER SECONDARY CLASSES IN THE CHUMPHON EDUCATIONAL ADMINISTRATION AREA

  • ชนิดาภา ไตรสัตยา

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาวัฒนธรรมที่แฝงอยู่ในบทอ่านในแบบเรียนภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดชุมพร 2) จัดลำดับความสำคัญของลักษณะวัฒนธรรมที่แฝงอยู่ในบทอ่านในแบบเรียนภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เพื่อการเรียนรู้ของนักเรียนและ 3) กำหนดแนวทาง ในการจัดการเรียนการสอนความรู้ทางวัฒนธรรมที่ปรากฏอยู่ในบทอ่านในแบบเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น วิเคราะห์หนังสือแบบเรียนภาษาอังกฤษที่นิยมใช้มากที่สุดในจังหวัดชุมพร จำนวน 2 ชุด รวม 6 เล่ม (My World เล่มหนึ่ง สอง และสาม และ Super Goal เล่มหนึ่ง สอง และสาม) รวบรวมข้อมูลโดยวิธีการวิเคราะห์เนื้อหา ตามประเภทบทอ่าน วัฒนธรรมที่แฝงในบทอ่านตามกรอบหัวข้อวัฒนธรรมจำนวน 45 หัวข้อ และวัฒนธรรมประเภทความเหมือนและความแตกต่างกับวัฒนธรรมไทย ใช้สถิติวิเคราะห์ข้อมูลด้วยความถี่และร้อยละ ผลการวิจัยพบว่า 1. วัฒนธรรมที่แฝงอยู่ในบทอ่านในแบบเรียนภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น แบ่งเป็น 3 ด้าน ได้แก่ ประเภทของบทอ่านเป็นแบบบรรยายพรรณนามากที่สุด เนื้อหาเกี่ยวกับวัฒนธรรมในบทอ่านอธิบายลักษณะบุคคลมากที่สุด และลักษณะวัฒนธรรมที่พบในบทอ่าน มีความแตกต่างมากกว่าความเหมือนกับวัฒนธรรมไทย 2. ลำดับความสำคัญของวัฒนธรรมที่แฝงในบทอ่านในแบบเรียนภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น แบ่งออกได้เป็น 6 หัวเรื่อง เรียงตามความสำคัญมากที่สุดลงไปได้แก่ เรื่องคน คือ ด้านทัศนคติและการใช้ชื่อเฉพาะ เรื่องสัตว์ คือ การใช้คำศัพท์และประโยคเกี่ยวกับสัตว์ และความรู้สึกของสัตว์ เรื่องสถานที่ คือ ที่อยู่ของคนเชื้อชาติในสถานที่ต่างๆ เรื่องพืชและต้นไม้ คือ ถิ่นกำเนิดของพืชและต้นไม้ เรื่องอาหารและสุขภาพ คือ อาหารและเครื่องดื่ม และเรื่องเทศกาลและความบันเทิง คือ ขนบธรรมเนียมประเพณีของเทศกาลฉลองปีใหม่ 3. แนวทางในการจัดการเรียนการสอนสำหรับครูผู้สอน ประกอบด้วย การสอนเนื้อหาตามประเภทบทอ่านคือแบบบรรยาย การสอนเนื้อหาวัฒนธรรมที่แฝงในบทอ่านโดยเน้นเรื่องคนมากที่สุด และการสอนวัฒนธรรมเปรียบเทียบที่มีความแตกต่างมากกว่าความเหมือนวัฒนธรรมไทย ผลจากการวิจัยครั้งนี้ชี้ให้ครูผู้สอนการอ่านภาษาอังกฤษในระดับมัธยมศึกษา ให้ความสำคัญในเรื่องวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาและความแตกต่างของวัฒนธรรมไทย เพื่อส่งเสริมความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษให้ประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้น

คำสำคัญ: วัฒนธรรมแฝง บทอ่านภาษาอังกฤษ ความรู้ทางวัฒนธรรม

Abstract

The object of this research was : 1) analysis of cultural influenced texts in English Reading coursebooks of lower secondary classes in the Chumphon Educational administration area 2) research, how prior cultural influence appears in texts of English Reading coursebooks for lower secondary classes. 3) Introducing an appropriate guideline, how to understand cultures by reading texts in English coursebooks. The most popular two coursebook sets in Chumphon province consist 6 books (My World 1, 2, 3 and Super Goal 1, 2, 3) They were selected through a qualitative analysis of reading texts in a framework covering 45 cultural habits. And also explaining the difference and the similarity compared with Thai culture. The statistic is a result of frequency and percentage. The analysis revealed the following results: 1. the cultural influenced texts in English Reading coursebooks for lower secondary classes can be classified into 3 major topics. The most text types are descriptions. Most of those texts describe human beings. Its show more differences than similarities to Thai culture. 2. The priorities of cultural influenced texts in English Reading coursebooks for lower secondary classes are 6 topics sorted by their quantity 1) The topic about human being explains human attitude and the proper name of persons. 2) The topic about animal contains the use of words and sentences and to explain feelings of animals. 3) The topic about the geographic place explains the different nationalities of people in many places. 4) The topic about plants and trees explains it’s place of origin. 5) The topic about food and health contains food and drink. 6) The topic about festival and entertainment covers traditional is custom about New Year’s celebrations.. 3. The instruction guidelines for teachers refer to teach description text types and mainly teach about cultural influence in human being through English Reading. And teach, that the differences are more than the similarities to Thai culture. The research findings indicate that teachers should provide sufficient cultural knowledge concerning reading texts to build the background for reading comprehension, especially the cultural differences of English natives and Thai culture.

Keywords: the cultural influenced, English Reading coursebooks, Knowledge of the culture

Downloads

Download data is not yet available.
การอ้างอิงบทความ
ประเภทบทความ
บทความวิจัย