กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การวิเคราะห์วัฒนธรรมที่แฝงอยู่ในบทอ่านภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดชุมพร AN ANALYSIS OF CULTURAL INFLUENCED TEXTS IN ENGLISH READING COURSEBOOKS USED FOR LOWER SECONDARY CLASSES IN THE CHUMPHON EDUCATIONAL ADMINISTRATION AREA ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF