เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์ นักวิชาการนิสิต นักศึกษาและผู้สนใจทั่วไปได้มีโอกาสเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและผลงานวิจัยทางสังคมศาสตร์และแขนงวิชาที่เกี่ยวข้อง อันได้แก่ พระพุทธศาสนา รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์นิติศาสตร์ การจัดการ สังคมวิทยา เศรษฐศาสตร์ พัฒนาสังคมและการศึกษา

Vol. 9 No. 1 (2021): Vol.9 No.1 January-April 2021

Published: 2021-03-12

Roles of managers in managing spa businesses for success

วิเชียร โสมวิภาต,สิทธิพล พุคยาภรณ์ , วรพจน์ นิติธรรม ,วิทิดา นาคสุข

113-128

View All Issues