เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์ นักวิชาการนิสิต นักศึกษาและผู้สนใจทั่วไปได้มีโอกาสเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและผลงานวิจัยทางสังคมศาสตร์และแขนงวิชาที่เกี่ยวข้อง อันได้แก่ พระพุทธศาสนา รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์นิติศาสตร์ การจัดการ สังคมวิทยา เศรษฐศาสตร์ พัฒนาสังคมและการศึกษา

Vol. 8 No. 1 (2020): January-April 2020

Published: 2020-04-27

Critical thinking development through blended learning based On Buddhist Educational administration of students Under office of the vocational education commission central institution

ว่าที่พันตรีวิเชียร ดีฉาย, อินถา ศิริวรรณ, พระครูกิตติญาณวิสิฐ

17-28

The effect of problem-based learning management issue of topic thermal Energy on student achievement and critical thinking of students Mathayom Suksa 1 Large secondary school Nakhon Sawan Province

ชนม์พิศา ศาสตร์ศรี , สุจินต์ วิศวธีรานนท์ , นวลจิตต์ เชาวกีรติพงศ์

53-68

The guidelines for implementation of student support and care system for opportunity expansion schools under the office of nakhon sawan primary educational service area 2

ณัฐพรรณ แสงน้ำผึ้ง, สุธาทิพย์ งามนิล,ทีปพิพัฒน์ สันตะวัน

107-122

Analysis the role of monks within Act of ministry

พระมหาเนธิกิตติ์ รุ่งกูล,สามารถ ปรมาวิ์ วินัย ล้ำเลิศ, นพพงษ์ จูห้อง

153-162

Students' satisfaction with the learning and teaching of Mahachulalongkornrajavidyalaya University Uthai Thani College.

สุวิชัย อินทกุล, พระครูอุปกิตปริยัติโสภณ

163-180

Social Responsibility of School Administrators Under the Pathum Thani Office of Secondary Education Area 4

เทียนชัย นาคแผ่น , พิมลพรรณ เพชรสมบัติ

189-200

Internal Quality Assurance System in Educational Institutions Under Pathum Thani Secondary Educational Service Area office 4.

ลดาวัลย์ ตั้งมั่น, พิมลพรรณ เพชรสมบัติ

217-232

Teacher’s Working Motivation Of Elementary Schools In Saraburi Province

ณัฐดนัย ไทยถาวร, พิมลพรรณ เพชรสมบัติ

233-246

The Study of an Influence of Paññāsajātaka to Thai Society

พระอธิการกฤษดา สุทฺธิญาโณ (เรืองศิลป์)

455-464

Blood Donation Campaign Strategy for National Blood Centre Thai Red Cross Society

จำเนียร ศิลปอาชา, ปรีชา พันแน่, อุราเพ็ญ ยิ้มประเสริฐ

465-474

Guideline for the Development of Executive Attributes According to the Brahmavihara 4

พระปลัดพัฒนะ วฑฺฒโน (เฟื่องเนียม)

247-256

The Good Governance Human Resource Management in Thailand 4.0

วสุกิจจ์ เหล่าอินทร์, พระครูอุทัยสุตกิจ, พระครูสุชัยสุพัชรมงคล

257-272

Property of Teachers according to Buddhist

พระมหาถาวร ถาวรเมธี (ภูแผลงทอง)

273-288

Legal measures relating to online defamation cases

รสรินทร์ อยู่เย็น , กิตตินันธ์ จันทร์สืบแถว

301-310

Public participation and development of Thai government administration

พัชรินทร์ อยู่เย็น, พูลลาภ จันทร์เฉลิม, ศักดา พลเข้ม

327-340

Thailand’s English Teaching Management: Fail or Success

ชุมพล ปานเกตุ, จิตภินันท์ เหมือนเตย, ไพรัช ปานเกตุ

341-350

Abbot and temple management in the 4.0 era

พระครูอุทัยสุตกิจ, พระครูอุปกิตปริยัติโสภณ

351-366

Morality and Ethics: Preventive Guidelines for Non-Transparency In School Administration

วินัย ทองมั่น, ประเทือง ภูมิภัทราคม

367-376

Leadership and Organization Management

พระครูมุนีวรานุวัตร ญาณวโร (สุจินต์ รัตนสุวรรณ์),พระปลัดเวชยันต์ ฐิตสทฺโธ (แววเพ็ชร์) วารีญา ม่วงเกลี้ยง,อาษา ศรีประวัติ

393-408

Differences between Wisdom in Buddhism and Cognitivist In Western Philosophy

เจริญ มณีจักร, พระครูพิพิธจารุธรรม

409-422

View All Issues