เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์ นักวิชาการนิสิต นักศึกษาและผู้สนใจทั่วไปได้มีโอกาสเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและผลงานวิจัยทางสังคมศาสตร์และแขนงวิชาที่เกี่ยวข้อง อันได้แก่ พระพุทธศาสนา รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์นิติศาสตร์ การจัดการ สังคมวิทยา เศรษฐศาสตร์ พัฒนาสังคมและการศึกษา

Vol. 8 No. 3 (2020): Vol.8 No.3 September-December 2020

Published: 2020-12-22

A Study of Senior Complex Center Potential for Thai And Foreign in Nong Khai Province

อัจฉราพร สีหวัฒนะ,ปรมาภรณ์ วีระพันธ์, รองรัตน์ วิโรจน์เพชร,รัชนิดา ไสยรส

55-64

The Integration of Educational Human Resource Management of The Michigan School with the Buddhist Principles

ชลธิชา เพชรานรากร, วรกฤต เถื่อนช้าง, สุพรต บุญอ่อน
View All Issues