เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  นักวิชาการนิสิต นักศึกษาและผู้สนใจทั่วไปได้มีโอกาสเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและผลงานวิจัยทางสังคมศาสตร์และแขนงวิชาที่เกี่ยวข้อง อันได้แก่ พระพุทธศาสนา บริหารการศึกษา รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ นิติศาสตร์ การจัดการ สังคมวิทยา พัฒนาสังคมและการศึกษา

Vol. 11 No. 3 (2023)

Published: 2023-11-23

An analytical study of the meditation Centre in Singburi province.

Phra Phoom Phoorijitto (Muangkhwan) , Sirirote namsena, Samart Sukhuprakan

1-12

Analysis of Abhidhamma prayer in Buddhism

Phrakuniphatummawat (Manat Chomya) Wattana Kalyapattakul , Phrasrisomphot

13-24

The propagation of buddhism by phrathepkhunaporn (phut vutthitto)

Phrakrunikornvoraphatip (Prateep varapho Wattana Kalyapattakul, Phrasrisuttipong

25-32

View All Issues