เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์ นักวิชาการนิสิต นักศึกษาและผู้สนใจทั่วไปได้มีโอกาสเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและผลงานวิจัยทางสังคมศาสตร์และแขนงวิชาที่เกี่ยวข้อง อันได้แก่ พระพุทธศาสนา รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์นิติศาสตร์ การจัดการ สังคมวิทยา เศรษฐศาสตร์ พัฒนาสังคมและการศึกษา

Vol. 8 No. 2 (2020): Vesakha Puja

Published: 2020-08-22

A Model of an Educational Administration Using the Threefold Training of Buddhist School in Sukhothai Province

พระครูปิยกิจบัณฑิต (กรกิจ,ปิยธมฺโม),วรกฤต เถื่อนช้าง วินัย ทองมั่น, อานนท์ เมธีวรฉัตร

1-14

The Guidelines for the Academic Administrative Innovation of School Administrators Based on the Four Bases for Success

วรวิทย์ หงษ์ไทย, วิรัช จงอยู่สุข, วรกฤต เถื่อนช้าง, สมภพ เจิมขุนทด

15-28

View All Issues