เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  นักวิชาการนิสิต นักศึกษาและผู้สนใจทั่วไปได้มีโอกาสเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและผลงานวิจัยทางสังคมศาสตร์และแขนงวิชาที่เกี่ยวข้อง อันได้แก่ พระพุทธศาสนา บริหารการศึกษา รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ นิติศาสตร์ การจัดการ สังคมวิทยา พัฒนาสังคมและการศึกษา

Vol. 12 No. 1 (2024): January - Abril

Published: 2024-05-01

View All Issues