เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์ นักวิชาการนิสิต นักศึกษาและผู้สนใจทั่วไปได้มีโอกาสเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและผลงานวิจัยทางสังคมศาสตร์และแขนงวิชาที่เกี่ยวข้อง อันได้แก่ พระพุทธศาสนา รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์นิติศาสตร์ การจัดการ สังคมวิทยา เศรษฐศาสตร์ พัฒนาสังคมและการศึกษา

Vol. 9 No. 1 (2021): Vol.9 No.1 January-April 2021

Published: 2021-03-12

The website development on the important religious places in Muang Nakhon Sawan District for student of Grade 6, Nakhon Sawan Rajabhat University Demonstration School

ทองแดง สุกเหลือง,สมชาย ดัดประดิษฐ์ , ทรงพล ภูมิอินทร์

13-24

An Application of Buddhist Principles of Administrators for Administration of Phrapariyattidhamma Schools General Education Department in Nakhon Sawan Province

พระมหาสุชิน วชิราโณ (เชยผลบุญ), พระมหาอุดร อุตฺตโร (มากดี), พระครูศรีสุธรรมนิวิฐ (ธานี สุขโชโต),สุวัฒน์ แจ้งจิต

25-40

The Self Esteem on Developing Public Mind By Prahmaviharadhamma

พระครูนิเวศน์สีลากร (สมพงษ์ ธนะคูณ), พระครูศรีสุธรรมนิวิฐ (ธานี สุขโชโต), วรกฤต เถื่อนช้าง

95-112

Roles of managers in managing spa businesses for success

วิเชียร โสมวิภาต,สิทธิพล พุคยาภรณ์ , วรพจน์ นิติธรรม ,วิทิดา นาคสุข

113-128

View All Issues