เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์ นักวิชาการนิสิต นักศึกษาและผู้สนใจทั่วไปได้มีโอกาสเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและผลงานวิจัยทางสังคมศาสตร์และแขนงวิชาที่เกี่ยวข้อง อันได้แก่ พระพุทธศาสนา บริหารการศึกษา รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์นิติศาสตร์ การจัดการ สังคมวิทยา เศรษฐศาสตร์ พัฒนาสังคมและการศึกษา

Vol. 10 No. 2 (2022): May-August

Published: 2022-09-02

Comparative study of cconstitutional law and political institutions Of Malaysia and Negara Brunei Darussalam

Constitutional Law, Political Institution

พระครูประศาสน์ธรรมนันท์ ฐิติสมฺปนฺโน, โกเมศ ขวัญเมือง, ประเสริฐ ลิ่มประเสริฐ, วรพจน์ ถนอมกุล

17-30

Comparative study of the constitutional law and the political institution of the lao people's democratic republic and the socialist republic of Vietnam

พระครูวิธานสุพัฒนกิจ, โกเมศ ขวัญเมือง, ประเสริฐ ลิ่มประเสริฐ

31-41

View All Issues