A Comparative Study between RŪpakhandha and Scientific Truths

Authors

  • ศุภกาญจน์ วิชานาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
  • วัชระ งามจิตรเจริญ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Keywords:

RŪpakhandha, Science, MahabhutarŪpa, UpādāyarŪpa

Abstract

This research has two objectives: 1) to analyze RŪpakhandha in Theravada Buddhism, and 2) to compare RŪpakhandha with scientific truths. This is a qualitative research, with the emphasis on MahabhūtarŪpa or the Primary Elements. The study finds that in the Theravada Buddhist tradition, RŪpakhandha refers to a combination of all corporeal things including properties, behaviours, and states of the body of sentient beings, especially human beings. RŪpakhandha consists of 4 MahabhūtarŪpa or the four Primary Elements and 24 UpādāyarŪpa or the twenty-four Secondary Elements. A comparative analysis of RŪpakhandha and the related scientific truths reveals both similarities and differences. Their similarities include the categories and constituents, the development, the characteristics of RŪpakhandha, the constituents of UpādāyarŪpa, and the influences or roles of RŪpakhandha, whereas their difference is the relation to mental factors in the absolute sense that are related to the origin of RŪpakhandha and the process of life.

References

กรมพระยาวชิรญาณวโรรส, สมเด็จพระมหาสมณเจ้า. ๒๕๒๒. ธรรมวิภาคปริเฉทที่ ๒. พิมพ์ครั้งที่ ๓๒. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย.

กาเรธ วิลเลียมส์ (Gareth Williams). ๒๕๔๗. ชีววิทยา (Biology For You). อุษณีย์ ยศยิ่งยวด, รศ.ดร. แปล. พิมพ์ครั้งที่ ๕. กรุงเทพมหานคร : นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์.

โกศล วงศ์สวรรค์ และคณะ. ๒๕๔๕. ปัญหาสังคม(Social Problem). กรุงเทพมหานคร : อมรการพิมพ์.

คันธสาราภิวงศ์, พระ, (แปล). ๒๕๕๒. อภิธัมมัตถสังคหะและปรมัตถทีปนี. ลำปาง : วัดท่ามะโอ.

จุฑามาศ แหนจอน. “สมองกับอารมณ์: มหัศจรรย์ความเชื่อมโยง”. วารสารราชพฤกษ์. ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๓ (กันยายน-ธันวาคม ๒๕๕๘) : ๙-๑๙.

ชัชพล เกียรติขจรธาดา. ๒๕๕๘. เรื่องเล่าจากร่างกาย เข้าใจร่างกายพฤติกรรมและธรรมชาติผ่านกระบวนการวิวัฒนาการ. กรุงเทพมหานคร : อมรินทร์บุ๊คเซ็นเตอร์.

เชาวน์ ชิโนรักษ์ และพรรณี ชิโนรักษ์. ๒๕๕๒. ชีววิทยา ๑. กรุงเทพมหานคร : โสภณการพิมพ์.

ทองหล่อ วงษ์ธรรมา, รศ.ดร.,. ๒๕๔๑. ศาสนาเปรียบเทียบ. กรุงเทพมหานคร : สถาบันราชภัฏพระนคร.

ปุณวัสส์ กิตติมานนท์, นายแพทย์. ๒๕๕๔. “การศึกษาวิเคราะห์ชีวิตในกำเนิด ๔ ตามหลักพระพุทธศาสนาและชีวิตในอาณาจักร ๕ ตามหลักชีววิทยา”. ปริญญาพุทธศาสตรดุษฎี(พระพุทธศาสนา). บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

ปองปรีดา ปริปุณฺโณ. พระมหา. ๒๕๔๓. “การป้องกันและการรักษาโรคตามหลักพระพุทธศาสนา”. วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

พรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต), พระ. ๒๕๕๖. พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์. กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์ผลิธัมม์.

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. ๒๕๓๙. พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

มหามกุฏราชวิทยาลัย. ๒๕๓๙. อภิธัมมัตถสังคหบาลี และอภิธัมมัตถวิภาวินีฏีกา ฉบับแปลเป็นไทย. พิมพ์ครั้งที่ ๖. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มกุฎราชวิทยาลัย.

__________. ๒๕๓๔. พระไตรปิฎกพร้อมอรรถกถาแปล.ชุด ๙๑ เล่ม. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหามกุฎราชวิทยาลัย.

ลักขณา สริวัฒน์. ๒๕๔๙. จิตวิทยาในชีวิตประจำวัน. พิมพ์ครั้งที่ ๒. กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตร์.

วัชระ งามจิตรเจริญ. ๒๕๕๔. สมการความว่าง. กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์กรีน ปัญญาญาณ.

ศุภกาญจน์ วิชานาติ. ๒๕๕๔. เอกสารประกอบการสอนวิทยาศาสตร์เชิงพุทธ. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร.

Anderson, M.P., ๑๙๙๘. “Stress management for chronic diseases : An overview”, In M.H. Russell, M.H., ๑๙๙๘. Stress management for chronic diseases. New York: Persimmon Press.

เอกสารอีเล็คทรอนิกส์ :

สุรศักดิ์ พงศ์พันธุ์สุข. “อนุภาค”. [ออนไลน์], แหล่งที่มา: http://www.electron.rmutphysics.com/physics-glossary/index.php?option=com_content&task=view&id=๔๘๐๗&Itemid=๘๘ [สืบค้นเมื่อ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑]

krusaijai. (๒๕๕๑). “ความหมายและขั้นตอนของการปฏิสนธิ”. [ออนไลน์], แหล่งที่มา: http://krusaijai.blogspot. com/๒๐๐๘/๑๑/blog-post.html. [สืบค้นเมื่อ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑]

Nithee Siripat. (๒๐๑๔). “การจัดเฟ้นหมวดธรรม”. [ออนไลน์], แหล่งที่มา: http://www.siripat.com/๖๗.%๒๐ Scrutinizing-Phenomenal-Categories-๒๐๑๔.asp. [สืบค้นเมื่อ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑].

สถาบันนวัตกรรมและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล. (๒๕๖๑). “ชนิดของสารละลาย”. [ออนไลน์], แหล่งที่มา: http://www.il.mahidol.ac.th/e-media/ap-chemistry๒/liquid_solution/liquid_energy.htm [สืบค้นเมื่อ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑].

Downloads

Published

2018-08-29

How to Cite

วิชานาติ ศ., & งามจิตรเจริญ ว. (2018). A Comparative Study between RŪpakhandha and Scientific Truths. Journal of Buddhist Studies Chulalongkorn University, 25(2), 7–28. Retrieved from https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jbscu/article/view/160888

Issue

Section

Research Articles