About the Journal

วารสารรรับตีพิมพ์บทความวิชาการด้านพระพุทธศาสนาทั้งการวิเคราะห์มโนทัศน์สำคัญในพระพุทธศาสนา และการประยุกต์พระพุทธศาสนากับกิจกรรมทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม วิเคราะห์วิจารณ์กิจกรรม หลักการ และสถาบันที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาทั้งเถรวาทและมหายาน  มีกลุ่มเป้าหมายคือ คณาจารย์ นักศึกษา และนักวิจัยทั้งในสถาบันและนอกสถาบัน  โดยตีพิมพ์ 3 ฉบับต่อปี ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม และ ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม

Focus and Scope (นโยบายและขอบเขตการตีพิมพ์)

วารสารมีวัตถุประสงค์เพื่อตีพิมพ์บทความทางวิชาการทุกประเภทที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะที่ประยุกต์วิชาการปัจจุบันเข้ากับพระพุทธศาสนา ทั้งด้านมนุษยศาสตร์  สังคมศาสตร์  หรือวิทยาศาสตร์

Peer Review Process (กระบวนการพิจารณาบทความ)

บทความทุกบทความจะต้องผ่านการพิจารณาโดยผู้ทรงคุณวุฒิที่เชี่ยวชาญในสาขาที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 2 ท่าน แบบผู้ทรงคุณวุฒิและผู้แต่งไม่ทราบชื่อกันและกัน (double-blind review)

Types of articles (ประเภทของบทความ)

บทความวิจัย (research article) บทความวิชาการ (original article) บทความปริทัศน์  (review article) และหรือบทความวิจารณ์หนังสือ (book review)

Language (ภาษาที่รับตีพิมพ์)

ภาษาไทย

Publication Frequency (กำหนดออก)

วารสารตีพิมพ์ 3 ฉบับต่อปี

  • ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน
  • ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม
  • ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม

Publisher (เจ้าของวารสาร)

ศูนย์พุทธศาสน์ศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Centre for Buddhist Studies Chulalongkorn University)