Journal of Buddhist Studies Chulalongkorn University https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jbscu <p>วารสารรรับตีพิมพ์บทความวิชาการด้านพระพุทธศาสนาทั้งการวิเคราะห์มโนทัศน์สำคัญในพระพุทธศาสนา และการประยุกต์พระพุทธศาสนากับกิจกรรมทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม วิเคราะห์วิจารณ์กิจกรรม หลักการ และสถาบันที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาทั้งเถรวาทและมหายาน มีกลุ่มเป้าหมายคือ คณาจารย์ นักศึกษา และนักวิจัยทั้งในสถาบันและนอกสถาบัน โดยตั้งแต่ปี 2567ตีพิมพ์ 2 ฉบับต่อปี ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน และ ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม </p> <p><span style="font-size: 110%;"><strong>ISSN 0858-8325 (Print) </strong></span></p> <p><span style="font-size: 110%;"><strong>ISSN 2651-219X (Online) </strong></span></p> Chulalongkorn University Centre for Buddhist Studies en-US Journal of Buddhist Studies Chulalongkorn University 0858-8325 <p>บทความที่ได้รับการตีพิมพ์เป็นลิขสิทธิ์ของศูนย์พุทธศาสน์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</p> <div class="item copyright"> <p>ข้อความที่ปรากฏในบทความแต่ละเรื่องในวารสารวิชาการเล่มนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผู้เขียนแต่ละท่านไม่เกี่ยวข้องกับศูนย์พุทธศาสน์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และคณาจารย์ท่านอื่นๆในมหาวิทยาลัยฯ แต่อย่างใด ความรับผิดชอบองค์ประกอบทั้งหมดของบทความแต่ละเรื่องเป็นของผู้เขียนแต่ละท่าน หากมีความผิดพลาดใดๆ ผู้เขียนแต่ละท่านจะรับผิดชอบบทความของตนเองแต่ผู้เดียว</p> </div> Morality and Corruption Prevention https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jbscu/article/view/262639 <p>Morality is usually found as a component in measures proposed for corruption prevention. Underlying presuppositions are that corruption is opposite to morality, and moral cultivation leads to corruption prevention. However, these two presuppositions are problematic from the philosophical perspective. A conceptual analysis showed that, according to the mainstream view, morality is not a component of the concept of corruption. As a result, cases can be found in which moral persons commit corruption. The concept of immoral corruption, then, has to be considered in order to provide a framework for corruption prevention through morality.</p> Pagorn Singsuriya Copyright (c) 2024 Chulalongkorn University Centre for Buddhist Studies https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2024-05-07 2024-05-07 30 2-3 96 122 Buddhist Principles and Public Welfare Rescue Group Operations Supported by Buddhist Institutions in Northern Thailand https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jbscu/article/view/265969 <p>In socially engaged Buddhism, attempts are made to adjust the role of Buddhist institutions in order to adapt to the changing way of life in society. In line with this idea, this study examines the manner Buddhist principles are applied in public welfare operations of rescue groups supported by Buddhist institutions in 3 areas of northern Thailand; namely, 1) Sang Kaew Bodhiyan Rescue Group, Wat Sang Kaew Bodhiyan, Mae Suai district, Chiang Rai province, 2) Pho Nguyen Rescue Group, Doi Saket district, Chiang Mai province, and 3) Lampang Point Sop Prap Rescue association, Sop Prap district, Lampang province. Qualitative data was obtained from semi-structured, go-along, online interviews together with documentary studies, and fieldwork. Thirty monks/laypeople who are involved in the public welfare operations of the rescue groups supported by Buddhist institutions participated in this study. The objectives of this study include: 1) analyzing the essence, as well as 2) the application of the principles of dharma in the public welfare operations of the rescue groups, and 3) examining the development and recommendation of policy for Buddhist volunteerism in the public welfare operations of the rescue groups according to Buddhist principles.</p> <p>The research found that the core principles of dharma exist at the basic level in the thoughts or minds of these rescue groups in support of their voluntary effort in order to achieve maximum benefit within the context of <em>Sa</em><em>ṅghahathura</em>, which is service to society or serving the society with service mind. When they are in operations, such as rescuing effort, the groups apply the principles of dharma in the following orders: before operations, still in operations, and after operations. With regard to the development and recommendation of policy for Buddhist volunteerism, the groups demonstrate the connection with Buddhist principles in determining the mission of the rescue group's operations and the development of Buddhist volunteerism leading to the beginning of sustainable and efficient participation in the public welfare operations of the rescue groups.</p> Saichol Panyachit Natchapol Sirisawad Sirisawad Copyright (c) 2024 Chulalongkorn University Centre for Buddhist Studies https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2024-05-02 2024-05-02 30 2-3 42 71 Building Fraternity in Multicultural Society: A Buddhist Perspective https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jbscu/article/view/266515 <p>งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ที่จะศึกษาสภาพสังคมการเมืองปัจจุบันที่ส่งผลให้เกิดปัญหาความขัดแย้งทั้งในระดับปัจเจกและระดับสังคมภายในสังคมพหุวัฒนธรรม แสวงหาหลักการทางจริยธรรมของสังคมและหลักคุณธรรมของพลเมืองในสังคมพหุวัฒนธรรมจากฐานคิดคำสอนในพุทธศาสนา และเสนอแนวทางในการแก้ปัญหาความขัดแย้งทั้งในระดับปัจเจกบุคคลและระดับสังคมอันเกิดจากความแตกต่างหลากหลายทั้งทางด้านอัตลักษณ์ ชาติพันธุ์ ความเชื่อ ลัทธิศาสนา ภาษา รสนิยมและอุดมการณ์ทางการเมืองที่ส่งผลกระทบต่อการดำรงอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม โดยงานวิจัยได้ชี้ให้เห็นสภาพปัญหาความขัดแย้งอันเกิดจากความแตกต่างหลากหลายด้านอัตลักษณ์ เป็นต้นทั้งในระดับปัจเจกบุคคลและระดับสังคมที่ทุกประเทศทั่วโลกกำลังเผชิญอยู่ในปัจจุบัน จากนั้น งานวิจัยได้เสนอหลักคำสอนเรื่องเมตตาธรรมและหลักขันติธรรมในพุทธศาสนาเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรมเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการสร้างภราดรภาพเพื่อการดำรงอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขของผู้คนในสังคมที่มีความแตกต่างหลากหลายในสังคมพหุวัฒนธรรมต่อไป</p> Thanasith Chatsuwan Copyright (c) 2024 Chulalongkorn University Centre for Buddhist Studies https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2024-05-07 2024-05-07 30 2-3 72 95 “Heaven and Hell are in the Mind” From the Buddhist Canon to Explanation by Somdet Phra Buddhaghosacariya (P.A.Payutto) https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jbscu/article/view/261553 <p>The article aims to survey and analyze the concept of hell and heaven as explained by Somdet Phra Buddhaghosacariya (P.A.Payutto) in works and lectures. It is found that, in his view, hell and heaven are not the subject for a direct reference to Buddhist scripture. &nbsp;There should be some points to consider and treat, which is significantly related to Kalamasutta, Buddha’s teaching about discretion.&nbsp; He categorizes the concept into 3 levels: 1) hell and heaven as cited from the Pali canon, the planes of existence in Buddhist cosmology where the result of bad and good deeds appears after death; 2) hell and heaven as the qualities of mind, which the beings in hell and heaven normally have; 3) hell and heaven as the unsatisfying and satisfying feelings, which the beings normally perceive.&nbsp;&nbsp; He emphasizes the concept of hell and heaven in the second and third level, which human can experience and perceive. Having experienced and perceived suffering and happiness from the hell and the heaven, one should realize their role in creating the good or bad results.&nbsp;&nbsp; This is an adaptation from the physical or cosmological one to the mental one. Hell and heaven perceived with mind and perceptions can widely and conveniently be communicated to the senses of feeling and reasoning of the people nowadays in line with the doctrine of Karma.</p> Phramaha Thanapol Tayeechan Sompornnuch Tansrisook Copyright (c) 2024 Chulalongkorn University Centre for Buddhist Studies https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2024-05-02 2024-05-02 30 2-3 1 41 The Applying the Seven Virtues of a Gentleman to Enhance Goodness https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jbscu/article/view/264950 <p>This academic article have an objective for the Development of a good man on the virtues of a gentleman. Thai society often lacks foundational virtues, which inevitably lead to various problems. To address these issues, cultivating virtuous individuals is crucial. Let's begin by examining the processes within relationships that can cause problems, assessing the outcomes and the importance of our actions, realistically evaluating one's disposition, considering the appropriate consumption of resources, planning life schedules effectively, adapting to the social context, and treating individuals in society with equality. Following these seven virtues will naturally enrich society with good people.</p> Natthakit Anuruktrakoon Copyright (c) 2024 Chulalongkorn University Centre for Buddhist Studies https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2024-05-07 2024-05-07 30 2-3 123 143 องค์ใดพระสัมพุทธ (8) บทที่ 8 https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jbscu/article/view/266370 <p>ไม่มีบทคัดย่อเนื่องจากเป็นบทความแปล</p> Chanwit Tudkeao Copyright (c) 2024 Chulalongkorn University Centre for Buddhist Studies https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2024-05-02 2024-05-02 30 2-3 144 153