ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 (2014): มนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ปริทัศน์

					ดู ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 (2014): มนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ปริทัศน์

มนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ปริทัศน์ 2: 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2557)
วารสารวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

เผยแพร่แล้ว: 2016-03-26