เพราะการศึกษาไทยคือการสอบคำตอบคือ “กวดวิชา?” โรงเรียนกวดวิชากับสังคมจังหวัดลำปาง / Tutoring Schools and Lampang’s Society

ผู้แต่ง

  • ศิวพล ชมภูพันธุ์

บทคัดย่อ

บทความชิ้นนี้ ผู้เขียนได้นำเสนอถึงการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาโรงเรียนเอกชนนอกระบบ ที่เรียกว่า โรงเรียนกวดวิชา ซึ่งในที่นี้ผู้เขียนได้ศึกษาเฉพาะโรงเรียนกวดวิชาที่ตั้งขึ้นและจดทะเบียนตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการเท่านั้น โดยมีกรอบคิดว่า การเปลี่ยนแปลงของระบบการศึกษาและการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการสอบในระดับต่างๆ ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของโรงเรียนกวดวิชาทั้งในเขตกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมจังหวัดลำปางพบว่า โรงเรียนกวดวิชาในเขตพื้นที่การศึกษาของจังหวัดลำปาง มีผู้ประกอบการเป็นทั้งคนในท้องถิ่น และโรงเรียนกวดวิชาที่มาจากกรุงเทพมหานคร และมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดหลัง พ.ศ.2542 เป็นต้นมา  ผู้เขียนได้แบ่งพัฒนาการของโรงเรียนกวดวิชาในจังหวัดลำปางออกเป็น 3 ยุคคือ ยุคที่ 1 เป็นยุคโรงเรียนกวดวิชาที่มีข้าราชการครูในระบบเป็นผู้จัดตั้ง ยุคที่ 2 คือ ยุคที่โรงเรียนกวดวิชามีติวเตอร์นอกระบบการศึกษาเป็นผู้จัดตั้ง และยุคที่ 3 คือ การมาถึงของโรงเรียนกวดวิชาที่เป็นสาขามาจากกรุงเทพมหานคร ทั้งนี้สัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลงของระบบการสอบ และส่งผลต่อพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนในจังหวัด รวมถึงการเปลี่ยนแปลงทางสังคมการศึกษาในจังหวัดลำปางได้อย่างเด่นชัด 


This paper presents the changing of education system
of a type of private school called Tutoring School. The
writer focus on the schools which registered officially
with the Ministry of Education. The study has a frame
that the changing of education system and the form of
examination in many levels affected the transformation
of tutoring school both in Bangkok and other provinces.
The changing of tutoring school also find that in Lampang,
there are entrepreneur both from local and branches from
famous tutoring schools in Bangkok. The rising in quantity
has been obviously seen since 1999. The writer divide the
development of tutoring schools in Lampang into 3 periods.
The first period is when these schools have been operated
by local public school’s teachers, the second period is
when these schools have been operated by private tutors
and the third is the arrival of branches from big tutoring
schools from Bangkok. This development relates with the
changing of examination and learning behavior of students
in Lampang and the education society in the province.

 

Author Biography

ศิวพล ชมภูพันธุ์

อาจารย์ประจำวิทยาลัยบริหารศาสตร์ สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2016-03-26