หัวหน้ากองบรรณาธิการ  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปิ่นวดี ศรีสุพรรณ         มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

กองบรรณาธิการ

รองศาสตราจารย์สมหมาย ชินนาค มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
รองศาสตราจารย์ ดร. กนกวรรณ มะโนรมย์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
รองศาสตราจารย์ตรีเนตร  สาระพงษ์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภาสพงศ์ ผิวพอใช้ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ดร. จันทรา ธนะวัฒนาวงศ์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ดร. นรา หัตถสิน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
รองศาสตราจารย์ ดร. อรัญญา ศิริผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เก็ตถวา บุญปราการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รองศาสตราจารย์ ดร. ปฐม หงส์สุวรรณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ดร. วิฑูรย์ สิมะโชคดี มูลนิธิเพื่อการพัฒนาการประกอบธุรกิจและอุตสาหกรรม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อภิศักดิ์ ภู่พิพัฒน์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ดร. ประภาส ปิ่นตบแต่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รองศาสตราจารย์ ดร. เพ็ญศรี เจริญวานิช มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รองศาสตราจารย์ ดร. กฤตพา แสนชัยธร มหาวิทยาลัยขอนแก่น


ฝ่ายจัดการวารสาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภาสพงศ์ ผิวพอใช้ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อรนุช ปวงสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ดร. ติ๊ก แสนบุญ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
หัวหน้าสำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
นางสาวปัญจีรา ศุภดล มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
นางสาวนิตยศรี วงศ์สุวรรณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
นางสาวจุฑามาศ พฤทธิพันธุ์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
นางสาวพัชราภรณ์ ดวงดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี