หัวหน้ากองบรรณาธิการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปิ่นวดี ศรีสุพรรณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

กองบรรณาธิการ

   
รองศาสตราจารย์สมหมาย ชินนาค มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
รองศาสตราจารย์ ดร. กนกวรรณ มะโนรมย์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
รองศาสตราจารย์ตรีเนตร  สาระพงษ์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
รองศาสตราจารย์ ดร. อภิศักดิ์ ภู่พิพัฒน์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ดร. ประภาส ปิ่นตบแต่ง  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รองศาสตราจารย์ ดร. กฤตพา แสนชัยธร  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รองศาสตราจารย์ ดร. อรัญญา ศิริผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รองศาสตราจารย์ ดร. เพ็ญศรี เจริญวานิช มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รองศาสตราจารย์ ดร. ปฐม หงส์สุวรรณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เก็ตถวา บุญปราการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จันทรา ธนะวัฒนาวงศ์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นรา หัตถสิน  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ดร. วิฑูรย์ สิมะโชคดี  มูลนิธิเพื่อการพัฒนาการประกอบธุรกิจและอุตสาหกรรม
   


ฝ่ายจัดการวารสาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สารภี ขาวดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อรนุช ปวงสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ดร. ติ๊ก แสนบุญ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
หัวหน้าสำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
นางสาวปัญจีรา ศุภดล มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี