หัวหน้ากองบรรณาธิการ
รองศาสตราจารย์สมหมาย ชินนาค มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

กองบรรณาธิการหน่วยงานภายนอก

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. สิทธิ์ บุตรอินทร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ข้าราชการเกษียณ)
ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. ปิยนาถ บุนนาค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ข้าราชการเกษียณ)
ศาสตราจารย์ ดร. ศิราพร ณ ถลาง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ข้าราชการเกษียณ)
ศาสตราจารย์วิบูลย์ ลี้สุวรรณ มหาวิทยาลัยศิลปากร (ข้าราชการเกษียณ)
ศาสตราจารย์พิชัยศักดิ์ หรยางกูร มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ศาสตราจารย์วิทิต มันตราภรณ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศาสตราจารย์ ดร. พรสนอง วงศ์สิงห์ทอง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ข้าราชการเกษียณ)
ศาสตราจารย์ศิริลักษณ์ โรจนกิจอำนวย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศาสตราจารย์นันทวัฒน์ บรมานันท์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ข้าราชการเกษียณ)
รองศาสตราจารย์เพ็ญศรี เจริญวานิช มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รองศาสตราจารย์อรุณี วิริยะจิตรา สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
รองศาสตราจารย์ ดร. สมศักดิ์ ศรีสันติสุข มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รองศาสตราจารย์ ดร. ปฐม หงส์สุวรรณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงเดือน พิณสุวรรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วสันต์ ปัญญาแก้ว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรัญญา ศิริผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ดร.ปรีชา เปี่ยมพงศ์สานต์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ข้าราชการเกษียณ)
ดร.ณรงค์ อาจสมิติ มหาวิทยาลัยมหิดล


กองบรรณาธิการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
รองศาสตราจารย์ ดร. กนกวรรณ มะโนรมย์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมชาย นิลอาธิ  (ข้าราชการเกษียณ)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุระ วุฒิพรม 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุภาพร พรไตร 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปิ่นวดี ศรีสุพรรณ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมศรี ชัยวณิชยา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุพัฒน์ กู้เกียรติกุล 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศุภชัย วรรณเลิศสกุล 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภาสพงษ์ ผิวพอใช้ 
ดร.จันทรา ธนะวัฒนาวงศ์ 
ดร.กฤตยา อุทโธ 
ดร.ติ๊ก แสนบุญ 

ฝ่ายจัดการวารสาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพัฒน์ กู้เกียรติกูล       
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาสพงศ์ ผิวพอใช้
ดร.สุรสิทธิ์ สุทธิคำภา 
หัวหน้าสำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ 
นางสาวปัญจีรา ศุภดล
นางสาวจุฑามาศ พฤทธิพันธุ์                               
นางสาวนิตยศรี วงศ์สุวรรณ