บทบาทของมหาวิทยาลัยราชภัฏกับการระงับข้อพิพาทในชุมชนด้วยวิธีการไกล่เกลี่ย

ผู้แต่ง

  • ยุทธศักดิ์ ดีอร่าม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

คำสำคัญ:

มหาวิทยาลัยราชภัฏ, การระงับข้อพิพาทชุมชน, การไกล่เกลี่ย

บทคัดย่อ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นสถาบันการศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นซึ่งมีอยู่ทั่วทุกภาคของประเทศ ในบทบาทและความรับผิดชอบของพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 8 (4) เรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้นำชุมชน ผู้นำศาสนาและนักการเมืองท้องถิ่น ให้มีจิตสำนึกประชาธิปไตย คุณธรรม จริยธรรม และความสามารถในการบริหารงานพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น เพื่อประโยชน์ของส่วนรวม ถ้ามหาวิทยาลัยราชภัฏส่งเสริมให้ความรู้เกี่ยวกับการระงับข้อพิพาทในชุมชนด้วยวิธีการไกล่เกลี่ยซึ่งเป็นการบริการวิชาการอย่างหนึ่งจะทำให้ประชาชนในชุมชนท้องถิ่นได้เข้าถึงความยุติธรรมด้วยตัวเอง ด้วยความสมัครใจ ประหยัดค่าใช้จ่าย ประหยัดเวลา รักษาสัมพันธภาพในชุมชน ซึ่งจะก่อให้เกิดความเข้มแข็งในชุมชน และเมื่อชุมชนเข้มแข็งประเทศชาติจะพัฒนาและมีความมั่นคง

References

พรรณยง พุฒิภาษ. (2550). การขจัดความขัดแย้งกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท. (พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ:ธนาเพรส.

ศิรินรัตน์ รัตนพันธ์. (2543). การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการสิ่งแวดล้อม: ศึกษากรณีมลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรม. วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

สุนีย์ มัลลิกะมาลย์. (2545). รัฐธรรมนูญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพิทักษ์รักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

สรวิศ ลิมปรังษี. (2560). กฎหมายกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท. กรุงเทพฯ: แอคทีฟ พริ้นท์.

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา. (2547). พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547. กรุงเทพฯ: สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินผลคุณภาพการศึกษา.

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา. (2560). รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560. กรุงเทพฯ: สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา.

สำนักระงับข้อพิพาท. (ม.ป.ป.). เอกสารฝึกอบรมอาสาสมัครไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในชุมชน. กรุงเทพฯ: สำนักงานศาลยุติธรรม.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

29-12-2022