การตีความเชิงอรรถศาสตร์ของโครงสร้างวิเศษณานุประโยค ในนวนิยายและข่าวการเมืองและข่าวกีฬา

ผู้แต่ง

  • อภินันท์ วงศ์กิตติพร สาขาวิชาภาษาอังกฤษ วิทยาลัยศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

คำสำคัญ:

การตีความเชิงอรรถศาสตร์, โครงสร้างวิเศษณานุประโยค, นวนิยาย, ข่าวการเมือง ข่าวกีฬา

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้ศึกษาเกี่ยวกับการตีความเชิงอรรถศาสตร์ของโครงสร้างวิเศษณานุประโยคในนวนิยาย ข่าวการเมืองและข่าวกีฬา งานวิจัยก่อนหน้านี้ให้ความสำคัญกับการศึกษาโครงสร้างวิเศษณานุประโยคในเอกสารวิชาการ งานศึกษาโครงสร้างวิเศษณานุประโยคในครั้งนี้จึงเลือกตัวบทที่แตกต่างคือนวนิยาย ข่าวการเมืองและข่าวกีฬา คลังข้อมูลนวนิยายเก็บรวบรวมมาจาก I am sort of a loser (Smith, 2014), The Little Prince (De Saint-Exupéry, 2019), Harry Potter and the Chamber of Secrets (Rowling, 2016) และ Alice in the Wonderland (Carroll, 2018) ซึ่งเป็นนวนิยายขายดี www.amazon.com คลังข้อมูลข่าวการเมืองเก็บรวบรวมมาจากหนังสือพิมพ์ Bangkok Post ระหว่างวันที่ 17-30 มกราคม 2565 คลังข้อมูลข่าวกีฬาเก็บรวบรวมมาจาก BBC news ระหว่างวันที่ 17-30 มกราคม 2565 คลังข้อมูลการศึกษาโครงสร้างวิเศษณานุประโยคประกอบด้วยจำนวน 200,000 คำ ซึ่ง 100,000 คำถูกเก็บรวบรวมมาจากนวนิยายและ 100,000 ถูกเก็บรวบรวมมาจากข่าว โครงสร้างวิเศษณานุประโยคจำนวนทั้งสิ้น 364 ประโยคแบ่งออกเป็น 250 ประโยคจากนวนิยายและ 114 ประโยคจากข่าว การวิเคราะห์โครงสร้างวิเศษณานุประโยคทำตามแบบของ Swan (2016) เพื่อความน่าเชื่อถือของการวิเคราะห์ข้อมูล อาจารย์สอนภาษาอังกฤษจำนวนสามท่านทำการตรวจสอบการวิเคราะห์โครงสร้างวิเศษณานุประโยคในการศึกษานี้ ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าโครงสร้างวิเศษณานุประโยคเกี่ยวกับเวลาพบในความถี่ที่สูงทั้งสามคลังข้อมูล อย่างไรก็ตาม โครงสร้างวิเศษณานุประโยคเกี่ยวกับการให้เหตุผลพบในความถี่ที่สูงในข่าวการเมือง นักวิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการศึกษานี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศและผู้เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สองในเชิงการใช้โครงสร้างวิเศษณานุประโยคในตัวบทที่แตกต่าง

Downloads

Download data is not yet available.

References

Ashida, A., & Kojiri, T. (2018). Question-Based Idea Generation System for Writing Novels. In 2018 International Symposium on Educational Technology (ISET). pp. 165-167).

Biber, D., & Conrad, S. (2019). Register, genre and style. Cambridge: Cambridge University Press.

Carroll, L. (2018). Alice in the Wonderland. UK: Wordworth.

De Saint-Exupéry, A. (2019). The Little Prince. UK: HarperCollins.

Durrant, P., Brenchley, M., & Clarkson, R. (2020). Syntactic development across genres in children's writing: The case of adverbial clauses. Journal of Writing Research, 1, pp. 420-450.

Gregor, J. (2021). Adverbial Clauses in Newspaper Sports Discourse. Retrieved from

https://dk.upce.cz/bitstream/handle/10195/77676/GregorJ_AdverbialClauses_PH_2021.pdf?sequence=1

Gustilo, L.E. (2010). Although if is more frequent than whether...: An analysis of the uses of adverbial clauses in Philippine English research articles. Philippines ESL Journal, 4, pp. 24-44.

Haryanti, S., Haryono, P., Setyandari, A., & Widayanti, S.R. (2021). The use of constructions in the novel the autumn of the patriarch by Gabriel Garcia Marquez. Jurnal Penelitian Humaniora, 22(2), pp. 97-109.

McGarry, T., Anderson, D.I., Wallace, S.A., Hughes, M.D., & Franks, I.M. (2002). Sport competition as a dynamical self-organizing system. Journal of Sports Sciences, 20(10), pp. 771-781.

McGarry, T., & Kiser, K. (2017). Adverbial clauses and speaker and interlocutor gender in Shakespeare’s plays. Palgrave Communications, 3(1), pp. 1-12.

Kirkpatrick, A. (2020). The Routledge handbook of world Englishes. New York: Routledge.

Radford, A. (2009). Introduction to sentence structure. Cambridge: Cambridge University Press.

Rowling, J.K. (2016). Potter and the Chamber of Secrets. London: Bloombury.

Smith, J. (2014). I am sort of a loser. London: Farshore.

Swan, M. (2016). Practice English usage. Oxford: Oxford University Press.

Tuchscherer, N.R. (2016). Adverbial Clauses in 4th Grade Science Textbooks: A Structural and Functional Analysis. Retrieved from https://digitalcommons. hamline.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=5114&context=hse_all

Wei, R., & Su, J. (2012). The statistics of English in China: An analysis of the best available data from government sources. English Today, 28(3), pp. 10-14.

Wongkittiporn, A. (2021). Adverbial Clauses in English Cookbooks. Thoughts, 1(2021), pp. 72-104.

Zuhriyah, M. (2017). Problem-based learning to improve students’ grammar competence. Register Journal, 10(1), pp. 48-61.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

23-08-2022