การบันทึกถ่ายภาพจิตรกรรมฝาผนังในล้านนาเพื่อการอนุรักษ์

Main Article Content

กันต์ พูนพิพัฒน์

Abstract

 


Lanna Mural Painting Photography for Conservation 


      Northern Thailand, also known as the Lanna Kingdom, is a region with a long history where the people were affected by the beauty of nature and the environment. The Lanna Kingdom was also a land of prosperity in all aspects, especially Buddhism which grew dramatically in this Kingdom. The growth of Buddhism in the Lanna Kingdom had many causes. The temple continues to be a center of faith for the people who live in Lanna Kingdom, The populace maintains and creates beautiful things in a wide range of areas. The strong longtime faith in Buddhism has been expressed through magnificent temples and religious structures and objects that convey creative beauty inspired by the faith of the followers. Other amazing, magnificent and beautiful things that can be seen in temples are mural paintings depicting legends related to Buddhism taught people to be better persons and raised their spirits. In addition, mural paintings also portray the tales and environment of the region and also became good historical evidence that would be a useful resource for those who want to study and research. Thus, as an expert photographer,  I was inspired  to use photographs as  mean to record mural paintings and preserve this treasure as long as possible and also to provide  anopportunity for youths and people to appreciate the beauty of Lanna culture.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิชาการ

References

1. “จิตรกรรมฝาผนัง: คัทธณะกุมาร วัดภูมินทร์ จ.น่าน”, 2555. สำนักพิมพ์
มิวเซียมเพรส. สืบค้นเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2559. https://www.museum-press.com/content--4-5600-108655-1.html.

2. “จิตรกรรมเรื่องทศชาติชาดกและพุทธประวัติ”, 2547. สถาบันวิจัยสังคม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สืบค้นเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2559. https://
www.sri.cmu.ac.th/~maeyinglanna/main4/main1.php.

3. จิรศักดิ์ เดชวงค์ญา. “จิตรกรรมฝาผนังวัคภูมินทร์ จังหวัดน่าน.” วารสารเมือง
โบราณ 29, 4 (ตุลาคม – ธันวาคม 2546): 21.

4. ฉัตรสุรางค์ แก้วเป็นทอง. “การวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบจิตรกรรมฝาผนังวัด
ภูมินทร์กับจิตรกรรมฝาผนังวัดหนองบัวจังหวัดน่าน.” วิทยานิพนธ์,
ศิลปมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2556.

5. “ตั้งธรรมหลวง”, 2559. ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร. สืบค้นเมื่อวันที่ 18
มกราคม 2560. https://www.sac.or.th/databases/rituals/
detail.php?id=76.

6. “8 ปีกับงานบริการวิชาการสู่ชุมชน ว่าด้วยการสำารวจและอนุรักษ์ซ่อมแซม
ภาพตุงค่าวธรรมแห่งนครลำปาง”, 2550. วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง.
สืบค้นเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2559. https://www.mua.go.th/users/
he-commission/t-visit%20project/t-visit%20book%204/14intertechlumpang.pdf.

7. “ผ้าพระบฏ”, 2560. ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ. สืบค้นเมื่อวันที่
20 มกราคม 2560. https://www.sacict.com/ckfnder/userfles/
fles/v10.pdf.

8. ภาณุพงษ์ เลาหสม. จิตรกรรมฝาผนังล้านนา. กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2541.

9. มลฤดี สายสิงห์. “จิตรกรรมฝาผนังล้านนาพุทธศตวรรษที่25: ศิลปะสะท้อน
สังคมและการเมือง”. รายงานวิจัย, มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2555.

10. มานพ ปาละพันธ์. “ประเพณีบุญผะเหวดประเพณีไทยภาคอีสาน.”, 2556.
สืบค้นเมื่อวันที่ 20 มกราคม 2560. https://mahachat.com/index.
php/doc/206-2013-09-10-11-58-48.

11. มาลินี คัมภีรญาณนนท์. ตามรอยมรดกวัฒนธรรมจีนในสมัยรัตนโกสินทร์ตอน
ต้น: มุมมองจากจิตรกรรมฝาผนัง. มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2532.

12. วิถี พานิชย์พันธ์. จิตรกรรมเวียงต้า: Wiang Ta murals. กรุงเทพฯ: อมรินทร์
พริ้นติ้ง, 2532.

13. วุฒิชัย ไชยราช. “เปรียบเทียบจิตรกรรมฝาผนังวัดพระสิงห์ กับวัดบวกครก
หลวง.” วิทยานิพนธ์, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่, 2534.

14. “ศิลปกรรม จิตรกรรม”, 2013. ศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา. สืบค้นเมื่อวันที่
3 ธันวาคม 2559. https://www.lanna-arch.net/art/painting.

15. สน สีมาตรัง. โครงสร้างจิตรกรรมฝาผนังล้านนา. กรุงเทพฯ: ม.ป.ท., 2526.

16. _____. “ข้อคิดเห็นการศึกษาประวัติศาสตร์สังคมล้านนาจากจิตรกรรมฝาผนัง
ล้านนา” วารสารเมืองโบราณ 11, 3 (กรกฎาคม-กันยายน 2528):
52-53

17. _____. โครงสร้างจิตรกรรมฝาผนังล้านนา. กรุงเทพฯ: ม.ป.ท., 2528.
สันติ เล็กสุขุม. ศิลปะภาคเหนือ: หริภุญชัย-ล้านนา. กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ,
2538.

18. สุรสวัสดิ์ ศุขสวัสดิ์, ม.ล. โบราณคดีประชาชน บทบาทการวิจัยต่อท้องถิ่นภาค
เหนือ. กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2548.

อ้างอิงรูปภาพ
19. “ใครคือศิลปินผู้เขียนภาพจิตรกรรมฝาผนัง วัดหนองบัว และวัดภูมินทร์.”
สืบค้นเมื่อวันที่ 20 มกราคม 2560. https://www.thai-tour.com/
wb/view_topic. php?id_topic=347.

20. หอภาพถ่ายล้านนา. สืบค้นเมื่อวันที่ 20 มกราคม 2560. www.cmhop.
fnearts.cmu.ac.th.

21. Jitdrathanee. “วาดเล่น ๆ กับ จิด-ตระ-ธานี.” 2014. สืบค้นเมื่อวันที่ 20
มกราคม 2560. https://www.jitdrathanee.com/Learning/
learner/10wishes_022. htm#.WI6-HNJ94dV.