จุฬาฯ เจ้าภาพประชุมสมาคมสภาดนตรีโลก ครั้งที่ 45 การประชุมดนตรีระดับโลกครั้งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

2019-08-18

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมของสมาคมสภาดนตรีโลก “The 45th International Council for Traditional Music World Conference” ระหว่างวันที่ 11 -17 กรกฎาคม 2562 ณ หอประชุมจุฬาฯ อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ และอาคารศิลปวัฒนธรรมจุฬาฯ นับเป็น    ครั้งแรกในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ได้จัดการประชุมดนตรีระดับโลกดังกล่าว

ศ.ดร.บุษกร บิณฑสันต์ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาฯ  เปิดเผยว่า สมาคมสภาดนตรีโลก ครั้งที่ 45 เป็นสมาคมวิชาชีพดนตรีที่เก่าแก่ที่สุดในโลก ก่อตั้งมาไม่น้อยกว่า 70 ปี มีสมาชิก 129 ประเทศ กว่า 5,000 คนทั่วโลก การประชุมของสมาคมสภาดนตรีโลก ครั้งที่ 45 มีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่และแลกเปลี่ยนความรู้ใหม่เกี่ยวกับงานวิจัยและวิชาการทางด้านดนตรี เกิดความตื่นตัวในการเรียนรู้เกี่ยวกับดนตรีชาติพันธุ์วิทยา รูปแบบการประชุมประกอบด้วยการนำเสนอผลงานวิชาการ การอบรมเชิงปฏิบัติการที่น่าสนใจ และการแสดงทางด้านวัฒนธรรมดนตรีจากประเทศต่างๆ โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปในการประชุมวิชาการสภาดนตรีโลก ครั้งที่ 45 เพื่อทรงร่วมฟังการแสดงปาฐกถาพิเศษ ในวันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม 2562 ณ หอประชุมจุฬาฯ จากนั้นจะมีการแสดงโขนจากกระทรวงวัฒนธรรม การบรรยายโดย Keynote Speaker เรื่องหมอลำ ซึ่งสะท้อนให้เห็นความผูกพันระหว่างชาวไทยและลาว คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้กว่า 1,000 คน

แหล่งที่มาข่าว: https://www.chula.ac.th/news/19094/