ประกาศ เปิดรับบทความ

2022-02-01

                                           ประกาศ วารสารศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฉบับที่ 1/2565
                                                                                    เรื่อง เปิดรับบทความ

          เนื่องด้วยประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564 วารสารศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จึงได้ปรับเปลี่ยนจำนวนผู้ทรงคุณวุฒิในการพิจารณาบทความจาก 2 ท่าน เป็น 3 ท่าน เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศดังกล่าว
          การนี้ วารสารฯ ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้สนใจส่งบทความทางวิชาการและบทความจากงานวิจัยในสาขาวิชาศิลปกรรมศาสตร์ โดยสามารถส่งบทความผ่านทางเว็บไซต์วารสารฯ ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
          สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ผู้จัดการวารสารฯ คุณประกาศิต ประเสริฐสุข  โทร 02-218-4555 หรือ 062-337-4120 หรือ อีเมล jfaa.chula@gmail.com ในวันและเวลาราชการ

                                                                     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตสิรินทร์ กิติสกล 
                                                       บรรณาธิการวารสารศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย