นวัตกรรมการจัดกระบวนการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมสันทนาการเป็นฐานในรายวิชาภาวะผู้นำและการทำงานเป็นทีมในองค์กรธุรกิจ

Main Article Content

ย่าร่อนะ ศรีอาหมัด

บทคัดย่อ

       บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อค้นหานวัตกรรมจากการจัดกระบวนการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมสันทนาการเป็นฐานในรายวิชาภาวะผู้นำและการทำงานเป็นทีมในองค์กรธุรกิจ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ผู้ให้ข้อมูลหลัก คือ นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ จำนวน 148 คน ใช้วิธีการจัดกิจกรรมสันทนาการในชั้นเรียน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ กิจกรรมสันทนาการ แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ และ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า 1) จากการจัดสนทนากลุ่ม (Focus group) นักศึกษาต้องการใช้กิจกรรมสันทนากลุ่มเพื่อจัดการเรียนการสอนในรายวิชาภาวะผู้นำและการทำงานเป็นทีมในองค์กรธุรกิจ 2) ความพึงพอใจสูงสุดในการจัดกิจกรรมของผู้เข้าร่วมกิจกรรมสันทนาการ คือ ด้านทักษะการเป็นผู้นำ/ทีมกิจกรรมสันทนาการ 3) ความถี่สูงสุดเกี่ยวกับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ประเมินกิจกรรมสันทนาการ คือ อยากให้รายวิชาอื่น ๆ จัดการเรียนการสอนโดยใช้กิจกรรม เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการมีส่วนร่วม และสนุกสนานไปกับผู้สอน 4) รูปแบบกิจกรรมสันทนาการที่เกิดขึ้นในรายวิชา

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

กระทรวงศึกษาธิการ. (2542). พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ. กรุงเทพฯ: บริษัทสยามสปอร์ต ซินดิเคท จำกัด.

กิดานันท์ มลิทอง. (2543). เทคโนโลยีการศึกษาและนวัตกรรม. กรุงเทพมหานคร: อรุณการพิมพ์.

กีรติ ยศยิ่งยง. (2552). การจัดการองค์การ. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

เกริก ท่วมกลาง, และ จินตนา ท่วมกลาง. (2555). การพัฒนสื่อ/นวัตกรรมทางการศึกษา. กรุงเทพ: สำนักพิมพ์สถาพรบุคส์.

เดชดนัย จุ้ยชุม, เกษรา บ่าวแช่มช้อย , และ ศิริกัญญา แก่นทอง. (2(3)). การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ทักษะการคิดของนักศึกษาในรายวิชาทักษะการคิด (Thinking Skills) รหัสวิชา 11-024-112 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ด้วยการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม (Active Learning). วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, 47-57.

ทิศนา แขมมณี. (2557). 14 วิธีสอนสำหรับครูมืออาชีพ. กรุงเทพ: สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ธีระศักดิ์ ไชยสัตย์. (17 มกราคม 2563). เข้าถึงได้จาก https://app.gs.kku.ac.th/gs/th/publicationfile/item/19th-ngrc-2018/HMP1/HMP1.pdf: www.kku.ac.th

วิจารณ์ พานิช. (2556). การสร้างการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21. นครปฐม: บริษัท ส เจริญการพิมพ์ จำกัด.

วิไลลักษณ์ รัตนเพียรธัมมะ, และ ปิยะนันท์ พรึ่งน้อย. (34 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม). นวัตกรรมการศึกษาในการพัฒนาทักษะเพื่อการดำรงชีวิตในศตวรรษที่ 21. วารสารร่มพฤกษ์ มหาวิทยาลัยเกริก, 55-78.

สมเดช สีแสง. (2543). คู่มือปฏิบัติราชการและเตรียมสอบผู้บริหารการศึกษา. ชัยนาท: เรียนดี.