กลับไปที่รายละเอียดของบทความ นวัตกรรมการจัดกระบวนการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมสันทนาการเป็นฐานในรายวิชาภาวะผู้นำและการทำงานเป็นทีมในองค์กรธุรกิจ Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล