ศาสตร์กษัตริย์: การวิเคราะห์การเรียนรู้ตามวิถีของเกษตรกรรุ่นใหม่

ผู้แต่ง

  • ดวงกมล บางชวด สาขาวิชาพัฒนศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คำสำคัญ:

ศาสตร์กษัตริย์, แนวพระราชดำริ, เกษตรกรรุ่นใหม่, วิถี, การเรียนรู้

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์คือ 1. เพื่อวิเคราะห์วิถีการเรียนรู้ของเกษตรกรรุ่นใหม่ตามแนวทางศาสตร์กษัตริย์ 2. เพื่อนำเสนอรูปแบบวิถีของเกษตรกรรุ่นใหม่ตามแนวทางศาสตร์กษัตริย์ โดยศึกษาจากเกษตรกรรุ่นใหม่ 26 คน จากการวิเคราะห์เอกสาร วิเคราะห์เนื้อหา การสัมภาษณ์เชิงลึก การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม เครื่องมือที่ใช้คือ แบบสัมภาษณ์และแบบสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม พบว่า

            เกษตรกรรุ่นใหม่นำศาสตร์กษัตริย์มาประยุกต์ใช้ในบริบทที่แตกต่างกันตามความเชี่ยวชาญในศาสตร์อื่นที่มามีแต่เดิม รูปแบบวิถีของเกษตรกรรุ่นใหม่คือการแสวงหาปรัชญาการใช้ชีวิตที่มี     อัตลักษณ์เฉพาะตน (Philosophy of Life Identity) โดยเริ่มจากการทำความเข้าใจตนเอง นำไปสู่การเข้าถึงการประยุกต์แนวคิดทฤษฎีสู่การปฏิบัติ จากนั้นจึงมุ่งมั่นพัฒนาการทำงานเพื่อส่วนรวม โดยเกษตรกรรุ่นใหม่มีคุณลักษณะที่สำคัญ 3 ประการคือ 1. การวางแผนเพื่อที่จะมี (Planning to have) เช่นพื้นที่ เงินทุน ความรู้ เครือข่าย 2. เปิดมุมมองใหม่เพื่อวางแผนชีวิตที่ต้องการจะเป็น (Planning to be)  และ 3. แสวงหาชีวิตที่สมดุล มีความสุขและมีอิสรภาพ (Proper way of life) และทำงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่ให้การสนับสนุนการจัดอบรมบนฐานความต้องการของเกษตรกรรุ่นใหม่พร้อมทั้งติดตามผลการดำเนินงาน และยังมีสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาและอาชีวศึกษาได้จัดให้มีหลักสูตรผู้ประกอบการเพื่อบ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่อีกด้วย

Downloads

Download data is not yet available.

References

ชนิตา รักษ์พลเมือง. (2557). กระบวนทัศน์พัฒนศึกษา. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์วิญญูชน.

ธนาคารแห่งประเทศไทย. (2563). Covid-19: social Distancing และคลื่นอพยพของประชากรจากมิติสังคม วิทยา: พลังไทย “อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ” สืบค้น 12 สิงหาคม 2563, จาก https://www.bot.or.th/Thai/ResearchAndPublications/articles/Pages /Article_31Mar2020.aspx

เปรมศักดิ์ เพียยุระ. (2551). ขุดทองบนดิน. กรุงเทพฯ: ดีเอ็มจี.

วัลลภา แวนวิลเลียนส์วาร์ด. (บ.ก.). (2558). ตลาดที่มีจิตสำนึก: ความร่วมมือของผู้ผลิตและผู้บริโภคเพื่อ

เศรษฐกิจ ใหม่. กรุงเทพฯ: สวนเงินมีนา.

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ. (2563). ชีวิตวิถีใหม่ ชีวิตดีเริ่มที่เรา. สืบค้น 10 สิงหาคม 2563,

จาก https://www.thaihealth.or.th/Books/643

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. (2561). ศาสตร์กษัตริย์ หลักการทรงงาน หลักการ ครองราชย์ แนวพระราชดำริและทฤษฎีในการพัฒนาประเทศของพระบาทสมเด็จ

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร. กรุงเทพฯ: สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและ สังคมแห่งชาติ.

สุวิทย์ เมษินทรีย์. (2563). โลกเปลี่ยน คนปรับ หลุดจากกับดัก ขยับสู่ความยั่งยืน. สืบค้น 10 กรกฎาคม 2563,

จาก https://www.mhesi.go.th/home/index.php/pr/news/1612-e-book

International Labour Organization. (2020). COVID-19 and labour statistics. สืบค้น 10 มิถุนายน 2563,

จาก https://ilostat.ilo.org/covid-19

Marcia B.Baxter Magolda. (1992). Knowing and reasoning in college: gender- related patterns in students’ intellectual development. San Francisci: Jossey-Bass.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2021-06-26