ครูสังคมศึกษากับการจัดการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล

ผู้แต่ง

  • ฐากร สิทธิโชค
  • วิทวัส นิดสูงเนิน ข้าราชการครู สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

คำสำคัญ:

ครูสังคมศึกษา, การจัดการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล

บทคัดย่อ

บทความนี้มุ่งศึกษาครูสังคมศึกษากับการจัดการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล โดยศึกษาจากบริบททางพลวัต ของการจัดการเรียนรู้ของครูสังคมศึกษาในยุคดิจิทัล โดยใช้ระเบียบวิธีและการเก็บข้อมูลในการศึกษาทางสังคมศาสตร์                ผลการศึกษาพบว่าการจัดการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล ครูเป็นปัจจัยหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน สำหรับบทบาทสำคัญของครูสังคมศึกษาในการจัดการเรียนรู้ในยุคดิจิทัลต้องอาศัยกระบวนทัศน์การจัดการเรียนรู้ในการปรับเปลี่ยนให้เข้ากับยุคสมัยที่มีการเปลี่ยนแปลง โดยอาศัยการเรียนรู้ การออกแบบ การวางแผน การปฏิบัติ การใช้เทคโนโลยี นำไปสู่การทบทวนผลจากการปฏิบัติ และร่วมรวมกลุ่มแลกเปลี่ยนองค์ทัศคติ ส่วนการจัดการเรียนรู้สามารถนำเอาวิธีการจัดการเรียนรู้และเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ โดยการจัดการเรียนรู้ต้องตระหนักถึงผลจากการจัดการเรียนรู้ต้องอาศัยการดำเนินการต้องตระหนักการเป็นตามแบบอย่างที่ดี การมีคุณธรรม จริยธรรมซึ่งเป็นองค์ประกอบในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนก้าวทันเทคโนโลยีและมีคุณธรรม  

Downloads

Download data is not yet available.

References

ไพฑูรย์ สินลารัตน์. (2557). เพื่อความเป็นผู้นำของการครุศึกษาไทย : รวมบทบรรยายและบทความ. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

ทิศนา แขมมณี. (2561). ศาสตร์การสอน : องค์ความรู้เพื่อการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

วิจารณ์ พานิช. (2557). การสร้างการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21. นครปฐม: ส. เจริญการพิมพ์ จำกัด.

วิริยะ ฤาชัยพาณิชย์. (2557). สาขาอาชีพแห่งอนาคต. กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชั่น

วศิณีย์ อิศรเสนา ณ อยุธยา. (2557). เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับ STEM Education (สะเต็มศึกษา).กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

สุกัญญา แช่มช้อย. (2558). ภาวะผู้นำทางเทคโนโลยี: การนำเทคโนโลยีสู่ห้องเรียนและโรงเรียน ในศตวรรษที่ 21. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, 16(4): 216-224.

Marc. D.J. (2010). Behavior: The Management of Individual and Organizational Performance (2nd ed.). Boston: Allynand bacon.

Sheninger. E.R. (2014). Transforming Your School with Digital Communication, Retrieved April 7, 2015, from http://www.ascd.org/publications/educationalleadership/apr15/vol72/num07/Transforming-Your-School-with-DigitalCommunication.aspx. Search Day : 1 Feb 2020.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2021-06-26

ฉบับ

บท

บทความทางวิชาการ