Neuroeducation : งานพัฒนาทุนมนุษย์ในปัจจุบันเพื่ออนาคต

Main Article Content

ธีราพร กุลนานันท์

Abstract

Neuro-education integrates brain function, psychology, and lesson planning to improve the   efficiency of developing human intelligence. The goal is increasing human capital in Thai children now and in the future. There are several key observations that underpin this area of research. Early learners have a brain that is 80% developed compared to a mature adult. According to research from Social and Research Studies Department of Mahidol University, 23.1% of children develop slowly. Our country needs teachers who understand principals such as these in order to effectively apply the Neurosciences and psychology to creating lesson plans that address such phenomenon.Therefore, the Department of Early Education of Rajapak Nakornsawan University has developed and improved a new teacher curriculum based on the neuro-education study. This program will lay a good foundation for teachers to apply neuro-education, analyze knowledge, and plan lessons to help family and society better develop our young children.  The final result will be a better educated cohort of Thai citizens, supporting the continuing development of the country.The national 20 year strategy depends on strong citizens. Early childhood teachers will be able to support the strategy through application of the Rajapak Nakornsawan University neuro-education early childhood curriculum.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิชาการ

References

กมล แสงทองศรีกมล. (2560). ศูนย์ข้อมูลสุขภาพกรุงเทพ, [Online]. Available : http://www.bangkokhealth.com/health/article/
กรุงเทพธุรกิจ. (2562). ปัญหา ความ รุนแรง ใน สังคม ไทย [Online]. Available : http://www.mwit.ac.th/~jat/contents/30102/
ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์. (2560). สรุปประเด็นบรรยายทางวิชาการ “การศึกษาไทยกับการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ชาติ ” [Online]. Available : http://www.bps.moe.go.th/web2018/
นัยพินิจ คชภักดี, นัยพินิจ คชภักดี. (2551). พัฒนาการทางสมอง. โครงการวิจัยชีววิทยาระบบประสาทสัมผัสและพฤติกรรม. สถาบันวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา นครปฐม
บุญเลี้ยง จอดนอก. “[SCIED] ประสาทวิทยาศาสตร์ (NEUROSCIENCE) กับวิทยาศาสตร์ศึกษา (SCIENCE EDUCATION)” วารสาร สควค. ฉบับที่ 18 (มกราคม-มีนาคม 2554) หน้าที่ 10-11
[Online]. Available : http://www.jhuapl.edu/ourwork/red/an/images/img06an.jpg
วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี. 2560 Executive functions คอร์เทกซ์กลีบหน้าผากส่วนหน้า [Online]. Available : https://th.wikipedia.org/wiki/
ศูนย์ข้อมูลสุขภาพกรุงเทพ. 2560 รวมวิธีอยู่กับวัยรุ่นโดยไม่ต้องงัดข้อ: ฉบับสุขภาพจิตผู้ใหญ่ดี สุขภาพสมองวัยรุ่นแข็งแรง [Online]. Available : https://thepotential.org/2018/04/19/brainhealth/
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวอทยาลัยมหิดล 2561 พุทธศาสนากับการสร้างสุขภาวะ
[Online]. Available :https://www.hiso.or.th/hiso/picture/reportHealth/ThaiHealth2018/
thai2018_7.pdf
สุภาวดี ห่ญเมธี ธิดา พิทักษ์สินสุข และภาวนา อร่ามฤทธิ์, 2561 คู่มือพัฒนาทักษะสมอง EF Executive
Functions สำหรับครูปฐมวัย http://www.rlg-ef.com/
อัมพร เบญจพลพิทักษ์, 2558 สถานการณ์และทิศทางการพัฒนาคุณภาพ เด็กปฐมวัย [Online]. Available : https://toylibrary. ricd.go.th/
อุดม เพชรสังหาร. 2552 ทฤษฎีเซลล์กระจกเงากับการพัฒนามนุษย์ Mirror Neuron Theory and
Human Development : MN [Online]. Available :https://www.baanjomyut.com/ library_
2/ the_mirror/index.html
เอกสารอ้างอิง (ต่อ)
อุดม เพชรสังหาร. 2560 รู้จัก Brain Executive Functions (BEF)…หัวใจการพัฒนาสมองลูก [Online].
Available : https://www.mommymore.com/
Anderson, S. W., Bechara, A., Damasio, H., Tranel, D. & Damasio, A. R. (1999). [Online].
“Impairment of social and moral behavior related to early damage in human
prefrontal cortex.” Nature Neurosci. 2, 1032–1037 Available :
https://www.researchgate.net/
Halfon, N., Shulman, E. and Hochstein, M. (2001). Building Community Systems for Young
Children. Los Angeles, California:UCLA Center for Healthier Children, Families and
Communities.
Hfocus. [Online]. (2016). วิกฤตพัฒนาการเด็กปฐมวัยของไทย ต่ำกว่ามาตรฐานถึง 30% เร่งค้นหาเพื่อ แก้ไขทันท่วงที. Available : https://www. hfocus. org/ content/ 2016/ 06/ 12324)
Honnestdocs. (2019). สมองทำงานอย่างไร ไขความลับระบบสุดซับซ้อน. https://www.honestdocs.co/how-does-the-brain-work-confidential-system-complex
Ic-Zoon.com. [Online]. (2018). Learning Community. Available : http://ic-zoon.com/.
Nebraska Children. [Online]. (2015). Empathy is essential: The “soft skill” that engages the whole brain. Available : https://blog.nebraskachildren.org/ 2014/01/15/ empathy-is-essential-the-soft-skill-that-engages-the-whole-brain/
Nattara. [Online]. (2019) ว่าด้วยเรื่องของ ทฤษฏีสมองสามส่วน. Available : https://medium.com/
Plook Parenting. [Online]. (2017). EF (Executive Functions) “ทักษะการคิดเพื่อชีวิตที่สำเร็จ”
สำคัญแค่ไหน แล้วจะพัฒนาทักษะ EF ให้ลูกอย่างไรดี Available :
https:// www. trueplookpanya. com/ knowledge/content/55691/-blo-parpres-par-
University of Nebraska at Ohama. [Online]. (1999). Principles of Brain-Based Learning. Available : http://www.unocoe.unomaha.edu/brainbased.htm.
Why Mind, Brain, and Education Scienceis the "New" Brain-Based : Education. [Online].
(2016). Available : http:// archive.education. jhu.edu/PD/ newhorizons/