การประเมินหลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2553) ของวิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก

Main Article Content

Patama Chantarapon

Abstract

This research aimed to evaluate the Bachelor of Thai Traditional Medicine (Revised, B.E. 2553), Kanchanabhishek Institute of Medical and Public Health Technology using CIPP model. The sample of this research were 226 people including Thai Traditional Medicine students, graduates and educates’ employers. The research tools were an interview form, questionnaires, focus group discussion, and opinion questionnaire. The collected data were analyzed using percentage (%), mean (), standard deviation (S.D.) and content analysis. The results of the study were as follows:


  1. The context of curriculum – It was found that the overall curriculum was appropriate at a high level (= 3.61, S.D. = 0.58). The conformation of objectives, goals and the needs of Ministry of public health was the most appropriate at a high level (= 3.69, S.D. = 0.64) whereas the modernism of the content of course was the least appropriate at a moderate level ( = 3.42, S.D. = 0.80).

  2. The inputs of curriculum – It was shown that the content of the course in overview was applicable at a high level (= 4.06, S.D. = 0.21) as well as the content of the curriculum in overview was up to date at a high level (  = 3.92, S.D. = 0.17)

  3. The process of curriculum – It was found that the overall process in the curriculum was at a moderate level (= 3.38, S.D. = 0.67). The counseling service on education was the most consistent at a moderate level (= 3.49, S.D. = 0.88) and whilst the least consistent was a course schedule ( = 3.30, S.D. = 0.94)

           4. The products of curriculum – It was revealed that the overall quality of the graduates was in a high level ( = 3.99, S.D. = 0.61). The overview graduate identity was high in quality ( = 4.20, S.D. = 0.59)

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย
Author Biography

Patama Chantarapon, Thaksin University

Faculty of Health and Sports Science

References

จรรยา ดาสา, ณสรรค์ ผลโภค, ธีรพงษ์ แสงประดิษฐ์ และสมปรารถนา วงศ์บุญหนัก. (2553). การประเมินและติดตามผลหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตรศึกษา (แผน ข) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
ชุติพงศ์ ธนธรรมพิทักษ์. (2555). ความพึงพอใจในการดูแลรักษาแบบแพทย์แผนทางเลือกวิถีพุทธ. คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
ธีรศักดิ์ อุ่นอารมณ์เลิศ ลุยง วีระนาวิน จุรีวรรณ จันพลา และสัมพันธ์ สุกใส. (2552). การประเมินหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร. วารสารศิลปากรศึกษาศาสตร์วิจัย, 1(1), 22-33.
พัชรา บุญมานำ และสมควร ทรัพย์บำรุง. (2553). การประเมินหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต.
ภาควิชาการแพทย์แผนไทย. (2559). รายงานผลการดำเนินงานภาควิชาการแพทย์แผนไทย ปีการศึกษา 2558. วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก.
สุรัมภา รอดมณี กรรณิกา เกตุนิล เนาวนิจ พึ่งจันทรเดช และประภาพรรณ เปลี่ยนแก้ว. (2559). การประเมินหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ฉบับปรับปรุง 2549) วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ. วารสารพยาบาลตำรวจ, 8(1), 170-181.
อรนันท์ หาญยุทธ และรัชยา รัตนะถาวร. (2556). คุณภาพและอัตลักษณ์ของบัณฑิตคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2553. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย, 7(2), 99-107.
อิศเรศ พิพัฒน์มงคลพร ปรณัฐ กิจรุ่งเรือง ดวงหทัย โฮมไชยะวงศ์ วิลาพัณย์ อุรบุญนวลชาติ และวิสูตร โพธิ์เงิน. (2556). การประเมินหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา. คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากร.