รูปแบบเพื่อประเมินหลักสูตรในศตวรรษที่ 21 ซึ่งพัฒนาจากรูปแบบการประเมิน CIPP Model

ผู้แต่ง

  • สมทรง สุภาพ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

คำสำคัญ:

รูปแบบการประเมิน CIPP Model, การประเมินสภาพแวดล้อม, การประเมินปัจจัยนำเข้า, การประเมินกระบวนการ, การประเมินผลผลิต, หลักสูตร

บทคัดย่อ

ปัจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงหลากหลายมิติ เช่น ด้านเศรษฐกิจ ด้านการศึกษา และด้านสังคม เป็นต้น โดยเฉพาะทางด้านการศึกษา หลักสูตรถือว่ามีความสำคัญมากที่สุดในการจัดการศึกษา เนื่องจากเป็นตัวกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ดังนั้นนักประเมินหลักสูตรจึงควรคำนึงถึงหลักสูตรที่เหมาะสม มีคุณภาพ และทันสมัย โดยทั่วไปการประเมินหลักสูตรมักใช้รูปแบบการประเมินหลักสูตร เช่น Stake Model, CIPP Model, Tyler Model, Puissance Technique หรือ Hammond Model เป็นต้น สำหรับรูปแบบที่ได้รับความนิยมใช้กันอย่างแพร่หลายคือ รูปแบบการประเมิน CIPP Model ซึ่งมาจากแนวคิดของ Stufflebeam โดยแบ่งออก 4 ด้าน คือ การประเมินสภาพแวดล้อม (Context Evaluation) การประเมินปัจจัยนำเข้า (Input Evaluation) การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation) และการประเมินผลผลิต (Product Evaluation) ดังนั้น ผลจากรูปแบบการประเมิน CIPP Model จึงมีความเป็นระบบ และให้ข้อมูลได้หลากหลายและเพียงพอที่จะช่วยให้ผู้ประเมินหลักสูตรมีข้อมูล เนื่องจากในศตวรรษที่ 21 การเรียนการสอนหลักสูตรที่มีความซับซ้อนมากขึ้น ทำให้เกิดมีรูปแบบการประเมินต่างๆที่พัฒนามาจากรูปแบบการประเมิน CIPP Model ดังนั้นผู้เขียนจึงขอแนะนำการอภิปรายแนวคิด รวมการใช้รูปแบบการประเมินต่างๆในรูปแบบใหม่ๆต่อผู้อ่าน

References

เกียรติณณรงค์ วันคำ. (2554). การประเมินผลโครงการพัฒนาทะเบียนวินัยนักเรียนโดยวิถีทางลูกเสือ และยุวกาชาดของโรงเรียนผ่องพลอยอนุสรณ์. วิทยานิพนธ์ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต. กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.

จรรยา ดาสาและคณะ. (2553). การประเมินและติดตามผลหลักสูตร การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา (แผนข.) . รายงานการวิจัย. กรุงเทพฯ: ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์. (2556). การพัฒนาหลักสูตรจากทฤษฏีสู่ปฏิบัติ . กรุงเทพฯ:วีปรินต์.

เชิด คำปลิว. (2552). การประเมินโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตนักเรียนโรงเรียนบ้านแม่แคม. รายงานการวิจัย. กรุงเทพฯ: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ.

บุญเลี้ยง ทุมทอง. (2554). การพัฒนาหลักสูตร. กรุงเทพฯ:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

อรอนงค์ มากจันทร์. (2555). การประเมินหลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โรงเรียนประทุมอนุสรณ์ โดยใช้CIPP Model . วิทยานิพนธ์ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต. นครปฐม: บัณฑิต

วิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร.

มาเรียม นิลพันธุ์และคณะ. (2556). ประเมินโครงการพัฒนาครูภาษาอังกฤษของสถาบันภาษาอังกฤษ ตามโครงการความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)กับมูลนิธิเทมาเส็กและSEAMEO RELC ประเทศสิงคโปร์. นครปฐม: คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร.

มาเรียม นิลพันธุ์และคณะ. (2560). การประเมินหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วารสารเวอร์ริเดีย 10 (2) พฤษภาคม – สิงหาคม.

รัตนะ บัวสนธ์ . (2556). รูปแบบการประเมิน CIPP และ CIPPIEST มโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนและถูกต้องในการใช้ CIPP and CIPPIEST Evalvation Models: Mistaken and Precise Concepts of Applications .วารสารศิลปากรศึกษาศาสตร์วิจัย 5 ( 2 ) กรกฎาคม - ธันวาคม 2556.

สน สุวรรณ. (2556). แบบจำลองการประเมินผลโครงการกรณี แบบจำลองCIPP Model. สืบค้นเมื่อ 4 เมษายน 2564 จากhttps://suwanlaong.wordpress.com

สมทรง สุภาพ. ( 2557). การประเมินผลหลักสูตรวิชาภาษาอังกฤษเทคนิคโดยใช้แบบจำลองซิปของนักศึกษา 3 กลุ่มวิชา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลพระนคร.

สุชาดา รักขิโต. (2553). การประเมินโครงการร่วมผลิตแพทย์ศาสตร์บัณฑิตโรงพยาบาลหาดใหญ่ สถาบันสมทบ มหาวิทยาลัยสงขานครินทร์. วิทยานิพนธ์ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต. สงขลา: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ.

อรอนงค์ มากจันทร์. (2555). การประเมินหลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โรงเรียนประทุมอนุสรณ์ โดยใช้CIPP Model. วิทยานิพนธ์ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต. นครปฐม: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร.

อุดม อัศวุตมางกุร และคณะ. (2560) .การประเมินผลการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จังหวัดปทุมธานี. วิทยานิพนธ์ปริญญาสาธารณสุขศาสตร์มหาบัณฑิต. กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

Akpur, U. , Alci, B. , & Karatas, H. (2015). Evaluation of the Curriculum of English Preparatory Classes at Yildiz Technical University using CIPP model. Academicjournals, 11 (7).

Becker, L.A. (2000). Effect Size. Retrieved from https://www.uv.es/~friasnav/EffectSizeBecker.pdf.

Flinders, D.J & Thornton, S.J. (2013). The Curriculum Studies Reader. New York: Routledge.

Hakan, K. & Seval, F. (2011). CIPP Evaluation Model Scale: Development, Reliability and Validity. Procedia Social and Behavioral Sciences, 15.

Imansari, N. & Sutadji, E. (2017 ). A Conceptual Framework Curriculum Evaluation Electrical Engineering Education. International Journal of Evaluation and Research in Education, (4) December 2017.

Hurmaini, M. & Amin, A. (2015). Evaluation on Social Internship Program of Iain Sultan Thaha Saifuddin Jambi Students: Using Context, Input, Process and Product Model. Education and Practice, 6 (11).

Marsh, C. J. (2004). Key Concepts for Understanding Curriculum. New York : RoutledgeFalmer.

Oliver, P. E. (2009). Developing the Curriculum. New York: Pearson.

Parkay, F. W., Ancil, E.J., & Hass, G. L. (2010). Curriculum Leadership. New York: Pearson.

Quinn, J. D. (2514). “A Program Evaluation of the Impact of a Read to Learn Model on Alternative High School Students’ LEXILE Levels and Reading Achievements”. Degree of Doctor of Education, Gardner-Webb University.

Rodgers, A. G. (2016). “Response to Intervention: A Program Evaluation of Implementation in a Rural School”. Degree of Doctor of Education, Gardner-Webb University.

Royce, W. N. (2015). “An Evaluation of the Habits of Mind Character Education Program”. Degree of Doctor of Education, Nova Southeastern University.

Sams, J. L. (2016). A Program Evaluation Using Stufflebeam’s Model to Evaluate Educational Service Unit 2 (EUS 2) Consortium for Special Education of Administration Services, The Faculty of The Graduate College, Nebraska University.

Sowell, E. J. (2005). Curriculum. New York: Pearson.

Stufflebeam, D. L. (2007). CIPP Evaluation Model Checklist. Retrieved from: www.wmich.edu/evalctr/checklists.

Sukamolson, Suphat. (2018). An Evaluation of Training Courses at Maejo University for the Staffs of Bhutan Officials by Using CIPPE. A Research Report. Chiang Mai: Language Center, Maejo University.

To, O. C. (2017). “A Program Evaluation of an Apprenticeship Program using Stufflebeam’s CIPP Model”. Degree of Doctor of Education, Gardner-Webb University.

Tokmak, H. S., Baturay H. M., & Fadde, P. (2013). Applying the Context, Input, Process, Product, Evaluation Model for Evaluation, Research, and Redesign of an Online Master’s Program. The International Review of Research in Open and Distance Learning, Volume 13 (July).

Downloads

เผยแพร่แล้ว

29-04-2022