ผลการจัดการเรียนรู้อิงกิจกรรมในชีวิตจริงเพื่อส่งเสริมการคิดเชิงคำนวณในเด็กปฐมวัย

ผู้แต่ง

  • อนัญญา ระโหฐาน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • ปิยะนันท์ หิรัณย์ชโลทร คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • อรพรรณ บุตรกตัญญู คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คำสำคัญ:

การคิดเชิงคำนวณ, กิจกรรมในชีวิตจริง

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบการคิดเชิงคำนวณของเด็กปฐมวัยก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้อิงกิจกรรมในชีวิตจริง กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นเด็กปฐมวัยเพศชายและเพศหญิง อายุระหว่าง 5-6 ปี ที่กำลังศึกษาในระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 ของโรงเรียนสุเหร่าดอนสะแก กรุงเทพมหานคร จำนวน 21 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้อิงกิจกรรมในชีวิตจริง จำนวน 22 แผน แบบประเมินความเข้าใจการคิดเชิงคำนวณของเด็กปฐมวัย และแบบประเมินเชิงปฏิบัติการการคิดเชิงคำนวณของเด็กปฐมวัย วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ โดยใช้ข้อมูลทางสถิติ หาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพโดยการวิเคราะห์เนื้อหา และบรรยายเชิงพรรณนา

          ผลการศึกษาพบว่า เด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดการเรียนรู้อิงกิจกรรมในชีวิตจริงมีคะแนนการคิดเชิงคำนวณสูงกว่าก่อนการจัดกิจกรรมทั้งโดยรวมและรายด้าน โดยด้านที่มีความเปลี่ยนแปลงมากที่สุด คือ ด้านการออกแบบอัลกอลิทึ่ม รองลงมาคือ ด้านการพิจารณาสาระสำคัญของปัญหา ด้านการพิจารณารูปแบบของปัญหาหรือวิธีการแก้ปัญหา และด้านการแยกย่อยปัญหาใหญ่ออกเป็นปัญหาย่อย/งานย่อย ตามลำดับ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบการคิดเชิงคำนวณของเด็กปฐมวัยก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้อิงกิจกรรมในชีวิตจริง กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นเด็กปฐมวัยเพศชายและเพศหญิง อายุระหว่าง 5-6 ปี ที่กำลังศึกษาในระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 ของโรงเรียนสุเหร่าดอนสะแก กรุงเทพมหานคร จำนวน 21 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้อิงกิจกรรมในชีวิตจริง จำนวน 22 แผน แบบประเมินความเข้าใจการคิดเชิงคำนวณของเด็กปฐมวัย และแบบประเมินเชิงปฏิบัติการการคิดเชิงคำนวณของเด็กปฐมวัย วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ โดยใช้ข้อมูลทางสถิติ หาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพโดยการวิเคราะห์เนื้อหา และบรรยายเชิงพรรณนา

          ผลการศึกษาพบว่า เด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดการเรียนรู้อิงกิจกรรมในชีวิตจริงมีคะแนนการคิดเชิงคำนวณสูงกว่าก่อนการจัดกิจกรรมทั้งโดยรวมและรายด้าน โดยด้านที่มีความเปลี่ยนแปลงมากที่สุด คือ ด้านการออกแบบอัลกอลิทึ่ม รองลงมาคือ ด้านการพิจารณาสาระสำคัญของปัญหา ด้านการพิจารณารูปแบบของปัญหาหรือวิธีการแก้ปัญหา และด้านการแยกย่อยปัญหาใหญ่ออกเป็นปัญหาย่อย/งานย่อย ตามลำดับ

References

จุฑามาศ ยิ่งยง. (2556). การประกอบกิจกรรมของมนุษย์. (ออนไลน์). www.gotoknow.org/posts/472788. 7ตุลาคม 2563
ฉัตรพงศ์ ชูแสงนิล. (2563). แนวคิดเชิงคำนวณ. (ออนไลน์). www.scimath.org/lesson- technology/item/10560-2019-08-28-02-43-20. 7 เมษายน 2564
ชุลีพร พิศุทธิ์ศุภฤทธิ์. (2537). การศึกษาความสามารถในการสังเกตของเด็กปฐมวัยที่ผู้ปกครองใช้ชุดส่งเสริม ความรู้แก่ผู้ปกครอง “ชวนคุย ชวนร้อง ชวนเล่น”. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัญฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร.
นรรัชต์ ฝันเชียร. (2563). กลยุทธ์เบื้องต้นเพื่อพัฒนาทักษะในการคิดคำนวณในเด็กปฐมวัย. (ออนไลน์). www.trueplookpanya.com/blog/content/79301/-blog-teamet-.27 ตุลาคม 2563
วริณศิญา พงษ์เกษ. (ม.ป.ป.). หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 แนวคิดเชิงคำนวณ. (ออนไลน์). www.krupicnic.patum.ac.th/home/raywicha-kar-xxkbaeb-laea-thekhnoloyi-m-2-phakh- reiyn-thi-2/hnwy-kar-reiyn-ru-thi-1-naewkhid-cheing-khanwn 7 เมษายน 2564
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. (2561). คู่มือรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551. กรุงเทพฯ : สถาบันส่งเสริมการ สอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ.
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. (2563). กิจกรรมการคิดเชิงคำนวณ ระดับปฐมวัย. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ สกสค. ลาดพร้าว
สุทัศน์ สังคะพันธ์. (2560). ทำไมต้องทักษะในศตวรรษที่ 21. (ออนไลน์). www.silo.tips/download/21.10 ตุลาคม 2563
อรพรรณ บุตรกตัญญู. (2563). หลักสูตร : การคิดเชิงคำนวณกับกิจกรรมประจำวันของเด็กปฐมวัย. (ออนไลน์). www.facebook.com/watch/live/?v=252540049378110&ref=. 7 ตุลาคม 2563
อรุณี หรดาล. (2563). สอนอย่างไรให้เด็กปฐมวัยคิดเป็น. วารสารวไลยอลงกรณ์ปริทัศน์ (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์). ปีที่ 10 (2). หน้า 214
CS Unplugged. (n.d.). Computational Thinking and CS Unplugged. (online). www.csunplugged.org/en/computational-thinking/. October 8, 2020
Raisechildren. (n.d.). Children: why routines are good for them. (online).www.raisingchildren.net.au/grown-ups/family-life/routines-rituals-relationships/family- routines. October 9, 2020
Regiscollege. (n.d.). 11 Tips for Teaching Activities of Daily Living. (online). www.online.regiscollege.edu/blog/11-tips-for-teaching-activities-of-daily-living/. March 9, 2020

Downloads

เผยแพร่แล้ว

17-12-2021