ศึกษาทางเลือกการตั้งอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศ ที่เหมาะสมเพื่อการประหยัดพลังงาน A Study to Find the Optimum Air-conditioner Temperature that is Comfortable and Consuming Minimum Power

ผู้แต่ง

  • ดร.มานพ แจ่มกระจ่าง

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้ทำขึ้นเพื่อศึกษา 1) พฤติกรรมการใช้เครื่องปรับอากาศในที่พักอาศัยของบุคลากรมหาวิทยาลัยบูรพา 2) เปรียบเทียบการใช้พลังงานไฟฟ้าเครื่องปรับอากาศในระดับของอุณหภูมิที่แตกต่างกันในที่พักอาศัยของบุคลากรมหาวิทยาลัยบูรพา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาพฤติกรรมการใช้เครื่องปรับอากาศได้แก่ บุคลากรมหาวิทยาลัยบูรพาที่พักอยู่ในบริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัยรัศมีไม่เกิน 3 กิโลเมตร จำนวน 100 คนและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้เพื่อการทดลองด้านการใช้พลังงานไฟฟ้าของเครื่องปรับอากาศ ได้มาจากการเลือกสุ่มบุคลากรจากกลุ่มตัวอย่างที่อนุญาตให้ผู้วิจัยเข้าไปดำเนินการติดตั้งมาตรวัดไฟฟ้าให้กับเครื่องปรับอากาศในที่พักอาศัยได้ จำนวน 15 คน ( 15 บ้าน) การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้การคำนวณหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย จากการศึกษาและทดลองได้ผลสรุปดังนี้

พฤติกรรมการใช้เครื่องปรับอากาศในที่พักอาศัยของบุคลากรมหาวิทยาลัยบูรพา พบว่า

1. การปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศเวลานอน ร้อยละ 76 ปรับอุณหภูมิที่ระดับ 25o C ร้อยละ 14 ปรับอุณหภูมิที่ระดับ 26o C และ ร้อยละ 10 ปรับอุณหภูมิที่ระดับ 27o C ซึ่งแต่ละคนให้ความเห็นว่าการที่เขาตั้งอุณหภูมิในระดับนั้นๆเป็นอุณหภูมิที่เขารู้สึกว่าสบายดีและพอใจ

2. พบว่า ร้อยละ 65 ของผู้ใช้เครื่องปรับอากาศเข้าใจว่าการตั้งอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่ระดับ 25 o C จะประหยัดพลังงานไฟฟ้ามากที่สุด และร้อยละ 35 เข้าใจว่าการตั้งอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่ระดับสูงกว่า 25 o C ประหยัดพลังงานไฟฟ้ามากที่สุด

3. ผู้ที่ตั้งตั้งอุณหภูมิเครื่องปรัอากาศที่ 25 o C นั้น ร้อยละ 80 ตั้งอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศตามคำแนะนำจากการรณรงค์ผ่านสื่อต่างๆที่ให้ตั้งอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่ 25 o C จะประหยัดพลังงานไฟฟ้ามากที่สุด ร้อยละ 20 ตั้งอุณหภูมิตามความคิดเห็นของตนเอง

ด้านพลังงานไฟฟ้าของเครื่องปรับอากาศในที่พักอาศัยของบุคลากรมหาวิทยาลัยบูรพา พบว่า

พลังงานไฟฟ้าที่ใช้ไปกับเครื่องปรับอากาศทั้งสามขนาด คือขนาด 9,000 Btu/h (0.75ตัน) 12,000 Btu/h (1 ตัน) และ ขนาด 18, 000 Btu/h (1.5 ตัน) เครื่องปรับอากาศทุกขนาดที่ตั้งอุณหภูมิใช้งานที่ 25o C จะเปลืองพลังงานไฟฟ้ามากกว่าการตั้งอุณหภูมิใช้งานที่ 26o C และการตั้งอุณหภูมิใช้งานที่ 26o C จะเปลืองพลังงานไฟฟ้ามากกว่าการตั้งอุณหภูมิใช้งานที่ 27o C

 

To advocate the power saving campaign this research was done to find out : 1. how the Burapha University human resources used air-conditioners in their residences; 2. the difference in power consumption when setting the air-conditioners at different temperatures. Samples were 100 Burapha University human resources living not more than 3 kilometers in vicinity. For power consumption, 15 samples were chosen from Burapha University human resources who permitted the researcher to install a Watt-hour meter at their air-conditioners to check the amount of power used. The data analysis was made by percentile and mean. The outcome as the following

1. As to how the Burapha University human resources used air-conditioners in their residences, it was found that 76 % set their airconditioners at 25๐ C, 14 % at 26๐ C and 10 % at 27๐ C. Each sample said the temperature they set was because they found it comfortable and they were happy

with it.

2. 65 % of those who used airconditioners believed that 25๐ C was most economized; 35% understood that setting the temperature at higher than 25๐ C would most economized.

3. For those who set the temperature at 25๐ C : 80 % supported the power saving campaign being conveyed by various mass media that an airconditioner be set at 25๐ C for the optimum result. Nevertheless, 20 % did to at will. As to the power consumed of the Burapha University human resources residences, three sizes of air-conditioners were used for experiment : 9,000 Btu/h (0.75 ton), 12,000 Btu/h (1 ton) and 18,000 Btu/h (1.5 ton). It was found that the amount of the power consumed was in relation with the size of the air-conditioner. That was, an air-conditioner set at 25๐ C would consume more power than that at 26๐ C and one set at 26๐ C would consume more power than that at 27 ๐ C respectively

Downloads

เผยแพร่แล้ว

11-06-2014

ฉบับ

บท

Original Articles