หลักการบริหารการศึกษาตามแนวพุทธธรรม The Principles of Educational Administration Based Upon Buddha-Dhamma

ผู้แต่ง

  • วรภาส ประสมสุข
  • นิพนธ์ กินาวงศ์

บทคัดย่อ

.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

11-06-2014

ฉบับ

บท

Original Articles