การประยุกต์ใช้อีเลิร์นนิงในการเรียนการสอนภาษาจีน The Application of E-learning for Teaching and Learning in Chinese Language

ผู้แต่ง

  • ดร.กนกพร ศรีญาณลักษณ์

บทคัดย่อ

บทความนี้กล่าวถึงการประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา โดยการใช้อีเลิร์นนิงในการเรียนการสอนภาษาจีน การเรียนการสอน ด้วยอีเลิร์นนิงเป็นการสอนให้ผู้เรียนได้เรียนรู้วิธีการเรียน และพัฒนาการเรียนด้วยตนเองโดยการสร้างสภาพแวดล้อมทางภาษาด้วยเทคโนโลยี ซึ่งสามารถช่วยให้กระบวนการเรียนการสอนทางภาษานั้นง่ายขึ้น การนำนวัตกรรมนี้มาประยุกต์ใช้ ในการเรียนการสอนจึงเป็นทางเลือกใหม่ทางเลือกหนึ่งในการนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียน เพื่อให้การเรียนการสอนบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

 

This article describes the successful teaching and learning of Chinese (Mandarin) using E-learning, as an application of educational technology. This method stimulated student selfdevelopment in learning a foreign language. Elearning also facilitated considerably the teaching and learning processes in this situation, and has provided clear evidence for its use as a highly effective modality in foreign language education.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

11-06-2014

ฉบับ

บท

Original Articles