กลวิธีส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษด้วยการสอนโดยเน้นการสังเกตรูปภาษาในบริบท

Main Article Content

พัชรินทร์ ดวงศรี

บทคัดย่อ

บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอกลวิธีส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษโดยเน้นการสังเกตรูปภาษาในบริบท (Form-focused instruction : FFI) ร่วมกับการประเมินตนเอง (Self-assessment) ตามแนวคิดสมมติฐานเรื่องการสังเกต (Noticing Hypothesis) เป็นการสร้างความตระหนักรู้ในรูปภาษาและไวยากรณ์อังกฤษให้กับผู้เรียน โดยผู้สอนสร้างความสนใจไปที่รูปภาษาและไวยากรณ์ที่กำหนดไว้ด้วยวิธีการสอนแบบ FFI จะทำให้ผู้เรียนสังเกตรูปภาษาและไวยากรณ์ในข้อมูลภาษาที่ได้รับซึ่งข้อมูลนั้นจะถูกนำไปเก็บไว้ในระบบความจำระยะสั้นและเมื่อมีการทบทวนหรือใช้ข้อมูลซ้ำ ๆ ด้วยการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนตั้งใจสังเกตรูป/ลักษณะภาษาและไวยากรณ์ที่กำหนด ข้อมูลจะถูกส่งต่อไปเก็บไว้ในระบบความจำระยะยาวเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับใช้เมื่อต้องการสื่อสารต่อไป นอกจากนี้การฝึกให้มีทักษะและประสบการณ์การประเมินผลการเรียนรู้ตนเองโดยให้ผู้เรียนได้ประเมินงานของตนเองและแก้ไขให้ถูกต้องตามเกณฑ์การประเมินที่กำหนดมากกว่าหนึ่งครั้ง ตลอดจนให้ข้อมูลย้อนกลับสะท้อนผลการเรียนรู้และนำไปพัฒนาตนเองจะสามารถสร้างทักษะการเรียนรู้และพัฒนาการเรียนรู้ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษด้วยตนเองได้อย่างต่อเนื่อง

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
Academic Article

References

Ahmadi, S., Karami, A., Mohammadi, E., and Bowles, F. (2022). Isolated, integrated, or a mixture of both? which type of form-focused instruction leads to a more successful acquisition of different forms of past tense in English as a foreign language (EFL) classrooms?. Journal of Language Teaching and Learning, 12(1), 16-27.

Aini, N., Mufid, M. K., and Sari, E. M. P. (2020). An analysis on interlanguage fossilization in students’ writing performance. IJOTL-TL: Indonesian Journal of Language Teaching and Linguistics, 5(1), 15-28.

Alavi, S. (2021). The implementation of writing through technology-mediated English course to enhance Thai university students writing skills. Rangsit Journal of Educational Studies, 8(2), 50-65.

Al-Ibadi, Q. H., and Breesam, S. S. (2021). Instructors' implications toward interlanguage fossilized grammatical and pragmatic errors at university level. Ilkogretim Online – Elementary Education Online, 20(1), 1541-1548.

Atkinson, R., and Shiffrin, R. (1968). Human memory: A proposed system and its control processes. In Spence, K. and Spence, J. (Eds.), The psychology of learning and motivation, Vol. 2. New York: Academic Press.

Boonraksa, T., and Naisena, s. (2022). A study of English collocation errors of Thai EFL students. English Language Teaching, 15(1), 164-177. https//doi.org/10.5539/elt.v15n1p164

Caicedo Pereira, M. J., Lozano Bermúdez, J. A., and Vanegas Medina, L. A. (2018). Improving L2 oral accuracy and grammatical range through self-assessment of video speech drafts. Profile: Issues in Teachers` Professional Development, 20(2), 127-142.

Chamalaun, R., Bosman, A., and Ernestus, M. (2022). Teaching verb spelling through explicit direct instruction. L1-Educational Studies in Language and Literature, 22(1), 1–29.

Chuenchaichon, Y. (2022). The problem of summary writing encountered by Thai EFL students; a case study of the fourth year English major students at Naresuan university. English Language Teaching, 15(6), 15-31.

Duangsri, P., Paladkong, A., Kumnoed, P., Nooyod, A., Tanaitikunroje, T., Tiparos, …, J., Anantarawan, N. (2020). The effects of self-assessment strategy instruction on EFL learners’ English language proficiency. Proceedings of 2020 International Conference on Education and Global Studies, 4(1), 230-240.

Ellis, R. (2001). Investigating form-focused instruction. New Zealand: University of Auckland.

Ellis, R. (2003). Task-based language learning and teaching. Oxford: Oxford University Press.

Fotos, S., and Nassaji, H., (2011). Teaching grammar in second language classrooms: Integrating form-focused instruction in communicative context. New York: Routledge.

Gümüş, H. (2021). Teaching grammar through form-focused instruction: The case of teaching modal verbs to Turkish EFL learners. Journal of Language Research, 5(1), 1-16.

Guo, Y. (2022). A study on fossilization of students' lexical pragmatic uses in the oral English teaching. International Journal of Social Science and Education Research, 5(10), 212-218.

Han, Z-H. (2004). Fossilization in adult second language acquisition. Clevedon, UK: Multilingual Matters.

Han, Z-H., and Odlin, T. (2006). Studies of fossilization in second language acquisition. Clevedon, UK: Multilingual Matters.

Hedge, T. (2000) Teaching and learning in the language classroom. Oxford: Oxford University Press.

Hoo, H.-T., Deneen, C., and Boud. D. (2021). Developing student feedback literacy through self and peer assessment interventions. Assessment & Evaluation in Higher Education, 47(3), 444-457.

Huang, L. (2021). An empirical study on the fossilization of English language learning in the context of multimedia network teaching. Proceedings of CECNet, 2021, 477-483.

Irshad, A., and Bukhari, N.H. (2020). Investigating the effect of explicit instruction on the development of pragmatic competence of Pakistani learners of English. Kashmir Journal of Language Research, 23(1), 213-232.

Jiemsak, N., and Jiemsak, R. (2020). The effectiveness of the quizizz interactive quiz media as an online self-assessment of undergraduate students to improve students’ learning outcomes. In Proceeding of 2020 5th International STEM Education Conference (iSTEM-Ed), pp. 51-54. 4-6 November 2020. Hua Hin, Thailand: Institute of Electrical and Electronics Engineers.

Khezrlou, S. (2021). Explicit instruction through task repetition: Effects on explicit and implicit knowledge development. Language Awareness, 30(1), 62-83.

Kim, J. (2019). Effects of rubric-referenced self-assessment training on Korean high school students' English writing. English Teaching, 74(3), 79-111.

Kosimov, A. (2022). Interlanguage effect in SLA and fossilization of learning, its teaching implications. Journal of Advanced Research and Stability, Special issue of Intercultural communication and mutual understanding, 50-53.

Larsen-Freeman, D. (2001). Teaching grammar. In Celce-Murcia, M. (Ed.), Teaching English as a second or foreign language (pp. 251-266). Boston: Heinle & Heinle.

Malmir, A., and Parhizkari, N. (2021). The effect of definition, fill-in-the-blank, and sentence writing exercises on the acquisition, retention, and production of lexical vs. grammatical collocations. Teaching English as a Second Language Quarterly (Formerly Journal of Teaching Language Skills), 40(1), 33-82.

Mao, A.M. (2022). Literature review of language testing theories and approaches. Open Access Library Journal, 9(5), 1-5.

Micheni, B., Telewa, V. K., and Ndiritu, N. (2022). Interlanguage fossilization: Description and analysis of fossilized grammatical items in the English language of secondary school learners in Nakuru County, Kenya. Laikipia University Journal of Social Sciences, Education and Humanities, 1(1), 83-93.

Nicol, D. (2021). The power of internal feedback: Exploiting natural comparison processes. Assessment and Evaluation in Higher Education, 46(5), 756–778.

Panadero, E. (2016). Is it safe? Social, interpersonal, and human effects of peer assessment: A review and future directions. In G. T. L. Brown & L. R. Harris (Eds.), Handbook of social and human conditions in assessment (pp. 247–266). New York: Routledge.

Panadero, E., and Jonsson, A. (2020). A critical review of the arguments against the use of rubrics. Educational Research Review, 30, 100329. https://doi.org/10.1016/j.edurev.2020.100329

Papanthymou, A., and Darra, M. (2019). The contribution of learner self-assessment for improvement of learning and teaching process: A review. Journal of Education and Learning, 8(1), 48-64.

Qasem, A. (2020). The effective role of learners’ self-assessment tasks in enhancing learning English as a second language. Arab World English Journal, 11(3) 502-514.

Raaijmakers, S. F., Baars, M., Paas, F., van Merriënboer, J. J. G., and van Gog, T. (2019). Effects of self-assessment feedback on self-assessment and task-selection accuracy. Metacognition and Learning, 14(1), 21–42.

Schenck, A., and Baldwin, M. (2019). Is form-focused instruction really a waste of time? A review of past mistakes and future possibilities through the analysis of input enhancement. Journal of Linguistics and Language Teaching, 10(1), 11-28.

Schmidt, R. (1990). The role of consciousness in second language learning. Applied Linguistics, 11, 129-158.

Spolsky, B. (1978). Educational linguistics: An introduction. Rowley, Massachusetts: Newbury House Publishers.

Tangtorrith, N., and Pongpairoj, N. (2022). Systematicity of L2 interlanguage of stress assignment in English compound nouns and phrasal verbs by L1 Thai learners. LEARN Journal: Language Education and Acquisition Research Network, 15(1), 33-63.

Yan, Z., and Carless, D. (2021) Self-assessment is about more than self: The enabling role of feedback literacy. Assessment & Evaluation in Higher Education, 47(7), 1116-1128.

Yossatorn, Y., Binali, T., Chokthawikit, S., and Weng, C. (2022). Thai EFL university students’ productions of the English past counterfactuals and their influences from interlanguage fossilization. SAGE Open, 12(1), 21582440221079892

Zang, H. (2021). A brief analysis of the fossilization phenomenon of interlanguage in second language acquisition and its enlightenment on foreign language teaching. International Journal of Social Science and Education Research, 4(8), 95-98.

Zohrabi, M. and Tahmasebi, Z. (2020). A study of the effect of dictogloss as a medium of form-focused instruction on vocabulary versus grammar development of Iranian EFL learners. Applied Research on English Language, 9(2), 183-204.