การพัฒนาชุดสื่อการเรียนรู้ด้านพืชสำหรับเด็กปฐมวัยในเขตพื้นที่อำเภอแม่ริม-แม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

Main Article Content

จันทรา แซ่ลิ่ว

บทคัดย่อ

การวิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาชุดสื่อการเรียนรู้ด้านพืชสำหรับเด็กปฐมวัย 2) เพื่อตรวจสอบคุณภาพของชุดสื่อการเรียนรู้ด้านพืชสำหรับเด็กปฐมวัยและ 3) ศึกษาผลการใช้ชุดสื่อการเรียนรู้ด้านพืชที่มีต่อทักษะ Executive Function : EF และสาระคณิตศาสตร์ที่ควรเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย ประชากรคือครูผู้สอนในระดับปฐมวัย 15 คน และเด็กปฐมวัยอายุ 4-6 ปี จำนวน 240 คน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 จากสถานศึกษาสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 2 แห่ง และสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 2 แห่ง ได้มาด้วยวิธีการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ประกอบด้วย (1) แบบสัมภาษณ์ (2) แบบบันทึกข้อมูลด้านพืช (3) แบบประเมินความตรงเชิงจุดประสงค์และเนื้อหา (4) แบบประเมินคุณภาพชุดสื่อการเรียนรู้ (5) แบบทดสอบทักษะ Executive Function : EF และ (6) แบบทดสอบสาระคณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ และการวิเคราะห์เนื้อหา


ผลวิจัยพบว่า 1) ชุดสื่อการเรียนรู้ด้านพืชสำหรับเด็กปฐมวัยมีจำนวน 3 ชุด คือ (1) หนังสือนิทานเล่มใหญ่เพื่อพัฒนาทักษะ EF สำหรับเด็กปฐมวัยอายุ 5-6 ปี (2) ชุดสื่อเกมการศึกษาเพื่อพัฒนาสาระคณิตศาสตร์ที่ควรเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย สำหรับเด็กปฐมวัยอายุ 4-5 ปี และ (3) ชุดสื่อ Unplug Coding เพื่อพัฒนาสาระคณิตศาสตร์ที่ควรเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัยอายุ 5-6 ปี 2) ชุดสื่อการเรียนรู้ด้านพืชสำหรับเด็กปฐมวัยที่พัฒนาขึ้น มีความตรงเชิงจุดประสงค์และเนื้อหาอยู่ในเกณฑ์นำไปใช้ได้และมีคุณภาพอยู่ในระดับมากที่สุด และ 3) หลังจัดกิจกรรมด้วยชุดสื่อการเรียนรู้ด้านพืชสำหรับเด็กปฐมวัย เด็กมีคะแนนทดสอบทักษะ EF และสาระคณิตศาสตร์ที่ควรเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัยสูงกว่าก่อนจัดกิจกรรม

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
Research Article

References

กระทรวงศึกษาธิการ. (2560). หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2560. กรุงเทพฯ: สำนักงานวิชาการและมาตรฐานการศึกษา กรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน.

กระทรวงศึกษาธิการ. (2561). คู่มือหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2560. กรุงเทพฯ: สำนักงานวิชาการและมาตรฐานการศึกษา กรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน.

กมลรัตน์ คนองเดช. (2563). ผลการจัดประสบการณ์โดยใช้สื่อและของเล่นที่มีต่อทักษะ EF ของเด็กปฐมวัย ในโรงเรียนร่วมพัฒนาวิชาชีพครู เขตพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้. ยะลา: คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.

ฐิตินันท์ ธีรเวชเจริญชัย. (2563). การสังเคราะห์สมรรถนะและพฤติกรรมบ่งชี้ของทักษะโค้ดดิ้ง (Coding) สำหรับเด็กปฐมวัย. กรุงเทพฯ: สำนักงานการศึกษา กรุงเทพมหานคร.

ทับทิม หุ่นหิรัญ. (2563). การพัฒนาชุดการสอนเชิงปฏิสัมพันธ์ด้วยวิธีการแบบเรียนปนเล่นเรื่องคำศัพท์ภาษาจีน สำหรับนักเรียนชั้นปฐมวัย โรงเรียนปิยวัฒนศาสตร์. วารสารมหาจุฬาวิชาการ, 3(7), 72-84

ธัญญลักษณ์ วิริยะไกรกุล. (2564). การพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอน โดยใช้บอร์ดเกม Coding for kids สำหรับเด็กปฐมวัยปีที่ 2. ฉะเชิงเทรา: โรงเรียนเทศบาล ๒ พระยาศรีสุนทรโวหาร.

นิตยา พิมพ์ทอง. (2564). การส่งเสริมทักษะทางสมอง EF (Executive Function) ของชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 โดยการจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์. บุรีรัมย์: โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์.

นภัส ศรีเจริญประมง. (2563). การพัฒนาชุดกิจกรรมทักษะการคิดเพื่อส่งเสริมการจัดประสบการณ์การเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัยในท้องถิ่นจังหวัดจันทบุรี. วารสารบัณฑิตวิทยาลัยรำไพพรรณี, 3(2), 60-72.

ประภัสสร สำลี. (2564). การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Unplugged coding เพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดด้านวิทยาการคำนวณ สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3. วารสารวิจัยและนวัตกรรม, 2(4),181-198.

พัทธนันท์ ธาราวุฒิ. (2562). ผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วัสดุรียูส (REUSE) ผ่านการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาทักษะสมอง (EF) สำหรับเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 3. สระบุรี: โรงเรียนรุ่งเรืองประชาสามัคคี จังหวัดสระบุรี.

วิจิตรตา โป๊ะฮง. (2564). การพัฒนาสื่อโดยใช้กิจกรรมกระตุ้นพัฒนาการเป็นฐาน สำหรับเด็กปฐมวัย. วารสารการวัดผลการศึกษา, 103(38), 195-204.

สุภาวดี หาญเมธี. (2561). EF ทักษะสมองเพื่อการจัดการชีวิตที่สำเร็จ. กรุงเทพฯ: อักษรสัมพันธ์ (1987) จำกัด.

สุนิษา ภารตระศรี. (2565). ผลการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้นิทานเพื่อพัฒนาทักษะสมอง (EF) ของเด็กปฐมวัย. วารสารวิทยาลัยนครราชสีมา, 16(2),353-368.

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.). (2561). คู่มือพัฒนาทักษะสมอง EF executive funchions สำหรับครูปฐมวัย. กรุงเทพฯ: มติชน จำกัด.

สำนักงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.). (2560). คู่มือการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน พุทธศักราช 2560. กรุงเทพฯ: โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช.

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.). (2563). กรอบการเรียนรู้และแนวทางการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบบูรณาการ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ในระดับปฐมวัย ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560. กรุงเทพฯ: โกโกพริ้นท์ (ไทยแลนด์) จำกัด.

Hong, J.Y., and Shin, k.C. (2562). Unplug coding สนุกกับวิทยาการคำนวณ. (พิริยาพร ค้าเจริญดี, แปล) กรุงเทพฯ: ทีเอสอินเตอร์พริ้นท์.