แนวทางการส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพของชุมชนเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง

Main Article Content

ชัชวรรณ ต๊ะผัด
ขจร ตรีโสภณากร
กมลณัฏฐ์ พลวัน
เกียรติชัย สายตาคำ

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแนวทางการจัดการส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพของชุมชนเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพและใช้เทคนิคการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้นำชุมชน กรรมการชุมชน สมาชิกกลุ่มต่าง ๆ ที่จัดตั้งขึ้นในชุมชน และบุคลากรเทศบาลตำบลหนองป่าครั่งที่เกี่ยวข้องกับศูนย์การเรียนรู้อาชีพ รวม 113 คน ผู้ให้ข้อมูลหลัก ประกอบด้วย ผู้นำชุมชน กรรมการชุมชน ตัวแทนกลุ่มต่าง ๆ ที่จัดตั้งขึ้นในชุมชน จำนวน 67 คน ใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจงและแบบอ้างอิงต่อเนื่องแบบปากต่อปาก เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก สนทนากลุ่ม สังเกตแบบมีส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วม วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์แบบอุปนัย และตรวจสอบแบบสามเส้าด้านวิธีรวบรวมข้อมูลเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล


ผลการวิจัย พบว่า แนวทางการส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพของชุมชนเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ประกอบด้วย 1) ควรมีการกำหนดโครงสร้างการบริหารงานในลักษณะแบบทีมงาน รวมทั้งกำหนดขอบเขต อำนาจหน้าที่ และการมอบหมายหน้าที่ต่าง ๆ ให้ชัดเจน โดยมีตัวแทนจากกลุ่มต่าง ๆ ร่วมเป็นคณะกรรมการ 2) ควรมีการวางแผนส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ โดยกำหนดทิศทาง เป้าหมาย ขั้นตอน วิธีดำเนินการ และแผนงานหรือโครงการต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับบริบทของชุมชน 3) ควรมีการดำเนินงานตามแผนส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ โดยจัดกิจกรรมรูปแบบต่าง ๆ เพื่อเพิ่มหรือพัฒนาทักษะอาชีพ 4) ควรมีการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามที่กำหนดไว้หลังเสร็จสิ้นโครงการและทุก 3 เดือน เพื่อจะทำให้เกิดการพัฒนาที่ต่อเนื่อง และ 5) ควรนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ทักษะอาชีพ ช่วยให้ประชาชนในชุมชนสามารถเข้าถึงความรู้ได้ง่ายขึ้นสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ต่อยอดสร้างรายได้ให้กับครอบครัว ทำให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
Research Article

References

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น. (ม.ป.ป.). มาตรฐานศูนย์การเรียนรู้ชุมชน. กรุงเทพฯ: กระทรวงมหาดไทย

คณะกรรมการอิสระเพื่อปฏิรูปการศึกษา. (2562). รายงานพันธกิจของคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา. สืบค้นจาก http://backoffice.onec.go.th/uploads/Book/1734-file.pdf

ณัฐดนัย เนียมทอง. (2561). มองเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาในยุคดิจิทัล. กรุงเทพฯ: สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.).

ดมิศา มุกด์มณี และดวงมณี เลาวกุล. (2560). โครงการติดตามและประเมินผลการทำงานของคณะกรรมตรวจเงินแผ่นดิน.กรุงเทพฯ: สถาบันพระปกเกล้า.

นำศักดิ์ อุทัยศรีสม และสัมพันธ์ พลภักดิ์. (2560). การบริหารจัดการด้านการวางแผนขององค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดปทุมธานี ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 7(2), 266-276.

นิติภรณ์ กลิ่นมาลี, อโนทัย ประสาน และสุรพงศ์ เอื้อศิริพรฤทธิ์. (2561). สภาพการปฏิบัติการวางแผนบริหารโรงเรียนเฉพาะความพิการ สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ จังหวัดนครศรีธรรมราช. วารสารบัณฑิตศึกษา, 15(70), 86-93.

ปิยนันท์ สวัสดิ์ศฤงฆาร. (2561). 7S model (McKinsey). สืบค้นจาก https://drpiyanan.com/2021/05/27/7s-model-mckinsey/

พงษ์พัต วัฒนพงศ์ศิริ และสุรีย์พร สลับสี. (2562). การจัดการเชิงกลยุทธ์ในการบริหารการจัดทำบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสมุทรปราการ. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี.

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542. (2542). ราชกิจจานุเบกษา, เล่มที่ 116 ตอนที่ 74 ก 19 สิงหาคม 2542 หน้า 1-23. สืบค้นจาก http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2542/A/074/1.PDF

ศูนย์ทดสอบและประเมินเพื่อพัฒนาการศึกษาและวิชาชีพ. (ม.ป.ป.). หลักการติดตามและประเมินโครงการ. กรุงเทพฯ: คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

สนอง โลหิตวิเศษ. (2559). ชุมชนแห่งการเรียนรู้. สารานุกรมศึกษาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 51, 31-40.

สมบูรณ์ ศิริสรรหิรัญ. (2559). แนวทางการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ชุมชนเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับผู้สูงอายุ. วารสารการบริหารปกครอง, 5(2), 59 – 74.

สํานักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. (2561). แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมระยะ 5 ป (พ.ศ. 2561 - 2565). กรุงเทพฯ: สํานักพิมพคณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา.

สำนักงานการศึกษานอกระบบ. (2555). แนวทางดำเนินโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน. กรุงเทพฯ: สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ.

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. (2560). สรุปสาระสำคัญแผนพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 2560-2564. สืบค้นจาก https://www.nesdc.go.th/ewt_news.php?nid=6420&filename=develop_issue

สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน). (2563). การเรียนรู้ในยุคดิจิทัล. สืบค้นจาก https://www.okmd.or.th/okmd-opportunity/life-long-learning/3678/

สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์. (2564). การติดตามและประเมินผล. กรุงเทพฯ: สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์.

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. (2562). มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561. กรุงเทพฯ: บริษัท 21 เซนจูรี่ จำกัด.

อัจจิมา ศุภจริยาวัตร, สุรัติ สุพิชญางกูร และทักษญา สง่าโยธิน. (2562). รูปแบบโครงสร้างองค์การ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ เทคโนโลยี และการจัดการที่ทำให้สินค้าโรงเรียนประชารัฐสามารถจัดจำหน่ายได้. Bu Academic Review, 18(1), 84-97.

Burton, R. M., and Obel, B. (2018). The science of organizational design: fit between structure and coordination. Journal of Organization Design, 7(5), 1-13. Retrieved from https://doi.org/10.1186/s41469-018-0029-2

Deming, W. E. (1986). Out of the crisis. Cambridge: MIT Press.

Godoy, R., and Bessas, C. (2020). Plan, do, check, act-a practical guide for managers: Understanding results-focused management. N.P.: Escola de Gestão Aquila.

Gošnik, D. (2019). Core business process management and company performance. Management, 14(1), 59-86.

Isniah, S., Purba, H. H., & Debora, F. (2020). Plan do check action (PDCA) method: literature review and research issues. Jurnal Sistem dan Manajemen Industri, 4(1), 72-81.

Kabeyi, M. J. B. (2019). Evolution of project management, monitoring and evaluation, with historical events and projects that have shaped the development of project management as a profession. International Journal of Science and Research, 8(12), 63-79.

Kuipers, B. S., and de Witte, M. C. (2005). The control structure of team-based organizations: A diagnostic model for empowerment. Economic and Industrial Democracy, 26(4), 621–643. Retrieved from https://doi.org/10.1177/0143831X05057504

Mohamed, W. K. (2019). Using plan, do, check, action (PDCA) cycle to evaluate a production project from a quality assurance (qa) perspective. (Doctoral dissertation, California State University Dominguez Hills).

Robbins, S. P. and Coulter, M. (2021). Management. (ed 15th). Harlow: Pearson.

Scherer, R., Siddiq, F., & Tondeur, J. (2019). The technology acceptance model (TAM): A meta-analytic structural equation modeling approach to explaining teachers’ adoption of digital technology in education. Computers & Education, 128, 13-35.

Spiteri, M., & Rundgren, S. N. C. (2020). Literature review on the factors affecting primary teachers’ use of digital technology. Technology, Knowledge and Learning, 25(1), 115-128.

Vera, N. T., & Suryanto, S. (2021). Competency development of quality control in automotive companies to improve service quality. STRADA Jurnal Ilmiah Kesehatan, 10(1), 385-391.

Wroblewski, M.T. (2020). The advantages of team-based structure. Retrieved from https://smallbusiness.chron.com/advantages-teambased-structure-55624.html

Yarbrough, D. B., Shula, L. M., Hopson, R. K., and Caruthers, F. A. (2010). The program evaluation standards: A guide for evaluators and evaluation users. (3rd ed). C.A.: Corwin Press.

Most read articles by the same author(s)