T้he ผลการจัดประสบการณ์ด้วยนิทานพื้นบ้านภาคเหนือเพื่อพัฒนาทักษะการฟังและการพูดของเด็กที่มีความต้องการพิเศษระดับปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 3 จังหวัดเชียงใหม่

Main Article Content

อัณณ์ชญากร พัฒนประสิทธิ์

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาประสิทธิภาพนิทานพื้นบ้านภาคเหนือเพื่อพัฒนาทักษะการฟังและการพูดของเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ระดับปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 3 2) ศึกษาผลการจัดประสบการณ์ด้วยนิทานพื้นบ้านภาคเหนือเพื่อพัฒนาทักษะการฟังและการพูดของเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ระดับปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 3  และ 3) เปรียบเทียบทักษะการฟังและการพูดของเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ระดับปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ก่อนและหลังการจัดประสบการณ์ด้วยนิทานพื้นบ้านภาคเหนือ กลุ่มตัวอย่างคือ เด็กที่มีความต้องการพิเศษที่มีปัญหาการฟังการพูด ระดับปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 3 โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย จังหวัดเชียงใหม่ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จำนวน 6 คน ได้มาด้วยวิธีการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ประกอบด้วย (1) นิทานพื้นบ้านภาคเหนือ จำนวน 4 เรื่อง (2) แผนการจัดประสบการณ์ทักษะการฟังและการพูด (3) แบบทดสอบทักษะการและฟังการพูด วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน


ผลการวิจัยพบว่า 1) นิทานพื้นบ้านภาคเหนือเพื่อพัฒนาทักษะการฟังและการพูดของเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ระดับปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 3 มีประสิทธิภาพ (E1/E2) เท่ากับ 77.41/77.50 สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด (75/75) และ 2) หลังได้รับการจัดประสบการณ์ด้วยนิทานพื้นบ้านภาคเหนือ เด็กที่มีความต้องการพิเศษ ระดับปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 3 มีทักษะการฟังและการพูดอยู่ในเกณฑ์ดี รวมทั้งมีทักษะการฟังและการพูดดีขึ้นกว่าก่อนได้รับการจัดประสบการณ์ด้วยนิทานพื้นบ้านภาคเหนือ

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
Research Article

References

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข. (2561). แบบคัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัย DSPM กระทรวงสาธารณสุข. เชียงใหม่: สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ จังหวัดเชียงใหม่.

กมลรัตน์ พ่วงศิริ และพัทธนันท์ วงษ์วิชยุตม์. (2562). การพัฒนาทักษะความสามารถของทักษะการฟังและการพูดโดยการจัดการเรียนรู้ ผ่านกิจกรรมการเล่านิทานของนักเรียนชั้น อนุบาล 2/3 โรงเรียนวัดคูยาง. ในการประชุมวิชาการระดับชาติครุศาสตร์ศึกษา ครั้งที่ 2 (น. 143-152). พิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.

กลการ พานทองรักษ์ และวิวัฒน์ มีสุวรรณ์. (2562). หนังสือนิทานพื้นบ้านร่วมกับภาพถ่ายบุคคลเพื่อเสริมสร้างพัฒนาการทางภาษาสำหรับเด็กวัยอนุบาล. วารสารเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา, 15(19), 60-72.

กระทรวงศึกษาธิการ. (2560). หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560. กรุงเทพฯ: คุรุสภาลาดพร้าว.

เกตน์ภา ฮาดกันทุง. (2561). การจัดประสบการณ์โดยการเล่านิทานด้วยเทคนิคที่หลากหลายเพื่อส่งเสริมทักษะทางด้านการฟังและการพูดสำหรับเด็กปฐมวัยที่ไม่ได้ใช้ภาษาไทยเป็นภาษาแม่. (การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง การศึกษามหาบัณฑิต, สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร).

ชัยยงค์ พรหมวงศ์. (2556). การทดสอบการทดสอบประสิทธิภาพสื่อหรือชุดการสอน. วารสารศิลปากรศึกษาศาสตรวิจัย, 5(1), 7-19.

ณญาดา ณ นคร. (2564). การเล่านิทานสำหรับเด็กปฐมวัย. สืบค้นจาก https://www.scimath.org/article-science/item/12350-2021-07-01-05-39-54

ณฐมน มากวุฒิ. (2560). การส่งเสริมมทักษะทางด้านการพูดของเด็กปฐมวัยโดยใช้หนังสือนิทาน. กรุงเทพฯ: สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต.

ทิศนา แขมมณี. (2560). ศาสตร์การสอน: องค์ความรู้เพื่อการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ. (พิมพ์ครั้งที่ 21). กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

ประภาภรณ์ คำวงศ์ และรัชชุกาญจน์ ทองถาวร. (2564). การใช้นิทานเพื่อส่งเสริมทักษะการสื่อสารของเด็กปฐมวัยที่ใช้ภาษาไทยเป็นภาษาที่สอง. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, 23(1), 214-222.

ประภัสสร บราวน์ และแสงสุรีย์ ดวงคาน้อย. (2562). การพัฒนาความสามารถในการพูดของเด็กปฐมวัยด้วยกิจกรรมการแสดงประกอบการเล่านิทาน. วารสารวิชาการและวิจัย, 11(1), 194-206.

ประภัสสร สารพันธุ์. (2560). การพัฒนาทักษะการพูดของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาล 3 ขวบศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนอนุบาลอินทร์บุรีโดยใช้กิจกรรมการเล่านิทาน. สุพรรณบุรี: มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์สุพรรณบุรี.

พนมพร สุริฉาย. (2559). การพัฒนาชุดกิจกรรมนิทานพื้นบ้านประกอบแนวคิดวอลดอร์ฟ เพื่อส่งเสริมทักษะพื้นฐานทางภาษาของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2. (วิทยานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต, สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม).

พัดชา อินทรัศมี และพัชนา อินทรัศมี. (2562). การพัฒนาหนังสือนิทานคุณธรรมเพื่อสร้างเสริมความมีวินัยสำหรับเด็กปฐมวัย. วารสารวิจัยเพื่อการปฏิรูปการเรียนรู้, 2(2), 43-54.

มานิตย์ อาษานอก. (2561). การพัฒนาและหาประสิทธิภาพ ประสิทธิผลนวัตกรรมสำหรับการเรียนรู้ด้วยตนเอง. วารสารเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา, 1(2), 9-18.

ยินดี บัวขวัญ. (2561). การพัฒนาทักษะการฟังและการพูดของเด็กปฐมวัยโดยใช้กิจกรรมการเล่านิทานพื้นบ้านสำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2. สืบค้นจากhttp://www.trueplookpanya.com/true/teacher_portfolio_detail.php?portfolio_id=5915

ยุพดี ยศวริศสกุล. (2560). การศึกษานิทานพื้นบ้านมุสลิมในจังหวัดปัตตานี. วารสารวิทยบริการ, 28(3), 185-195.

ยุภาดี ปณะราช. (2564). สถิติเพื่อการวิจัยทางการศึกษา. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

รอฮันนี เจะเลาะ. (2561). การพัฒนาทักษะการฟังและการพูดของเด็กปฐมวัย โดยการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์

ที่ใช้นิทานประกอบภาพ. (วิทยานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต, สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.

โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย. (2559). ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลนักเรียน. สืบค้นจาก https://watmaekadnoischool.wixsite.com/mknschool/blank-1

วิภาทรงศิริ สิงห์ชัย, อภิรดี ไชยกาล, นนทชนนปภพ ปาลินทร, จิตโสภิณ โสหา และชลิลลา บุษบงก์. (2564). ผลการจัดประสบการณ์ด้วยนิทานพื้นบ้านเพื่อพัฒนาความสามารถในการฟังและการพูดของเด็กปฐมวัย. วารสาร มจร อุบลปริทรรศน์, 6(2), 157-168.

วีรภัทร์ ดาวเรือง. (2564). ทฤษฎีการเรียนรู้แบบสัมพันธ์เชื่อมโยงของธอร์นไดก์. สืบค้นจาก https://pubhtml5.com/acbc/uagh/basic

ศศิพินต์ สุขบุญพันธ์. (2562). จิตวิทยาเด็กที่มีความต้องการพิเศษ. เชียงใหม่: หลักสูตรการศึกษาพิเศษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่.

สอนประจันทร์ เสียงเย็น. (2559). จิตวิทยาสำหรับครู. อุดรธานี: คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี.

อภิรดี ไชยกาล. (2560). การจัดประสบการณ์ทางภาษาสาหรับเด็กปฐมวัย. ศรีสะเกษ: มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ.

อนัทยา สุขเขตต์ และกรวิภา สรรพกิจจำนง. (2563). การเปรียบเทียบความสามารถด้านการฟังของเด็กปฐมวัยระหว่างการจัดประสบการณ์โดยใช้หนังสือนิทานผ้าชุดน้องสายไหมรักความพอเพียงกับการจัดประสบการณ์แบบปกติ. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ“การศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ครั้งที่ 4 (น. 256-265). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา.

Thompson, R. K. (2017). The role of oral language in kindergarten students comprehension. (Doctoral Dissertation, University of South Carolina).