การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดพหุภาษาโดยใช้ภาษาแม่เป็นฐานร่วมกับวิธีการสอนภาษาโดยเน้นภาระงาน เพื่อเสริมสร้างทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์ลาหู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

Main Article Content

ฉัตรชัย พรมมารักษ์
วิไลภรณ์ ฤทธิคุปต์

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดพหุภาษาโดยใช้ภาษาแม่เป็นฐานร่วมกับวิธีการสอนภาษาโดยเน้นภาระงาน สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 2) เปรียบเทียบทักษะการฟังและทักษะการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ และ 3) ประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้ตามแนวคิดพหุภาษาโดยใช้ภาษาแม่เป็นฐานร่วมกับวิธีการสอนภาษาโดยเน้นภาระงาน กลุ่มตัวอย่างคือนักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์ลาหู่ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ในศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาท่าตอน ศูนย์ที่ 1 อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 16 คน ได้มาด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดพหุภาษาโดยใช้ภาษาแม่เป็นฐานร่วมกับวิธีการสอนภาษาโดยเน้นภาระงาน แบบทดสอบทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษ แบบประเมินความพึงพอใจต่อการเรียนรู้ตามแนวคิดพหุภาษาโดยใช้ภาษาแม่เป็นฐานร่วมกับวิธีการสอนภาษาโดยเน้นภาระงาน วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานการวิจัยโดยใช้ t-test แบบ Dependent (Paired Samples t-test)


ผลการวิจัย พบว่า 1) แผนการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดพหุภาษาโดยใช้ภาษาแม่เป็นฐานร่วมกับวิธีการสอนภาษาโดยเน้นภาระงาน มีประสิทธิภาพ E1/E2 เท่ากับ 77.74/80.00 ตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ (75/75) 2) ทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ 3) นักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์ลาหู่มีความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ต่อการเรียนรู้ตามแนวคิดพหุภาษาโดยใช้ภาษาแม่เป็นฐานร่วมกับวิธีการสอนภาษาโดยเน้นภาระงานอยู่ในระดับมาก

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
Research Article

References

กลุ่มงานวิชาการศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาท่าตอน ศูนย์ที่ 1. (2563). รายงานสรุปผลการทดสอบประจำปีการศึกษา 2563. เชียงใหม่: ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาท่าตอน ศูนย์ที่ 1.

กาญจนาพร รุจิโฉม. (2561). การสื่อสารภาษาอังกฤษของคนไทยกับการดำเนินชีวิตในศตวรรษที่ 21. วารสารศิลปการจัดการ, 2(3), 199-203.

เคน มหาชนะวงศ์. (2562). การใช้แอปพลิเคชันบนแท็บเล็ตเพื่อส่งเสริมความสามารถในการฟัง พูดภาษาอังกฤษและความรู้คำศัพท์ของนักเรียนชาติพันธุ์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น, 16(1), 206-207.

เฉลิมชัย วงศ์รักษ์. (2560). การใช้ภาษาแม่ในการสอนภาษาอังกฤษแก่นักศึกษาในมหาวิทยาลัยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. อุบลราชธานี: มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.

ชัยยงค์ พรหมวงศ์. (2556). การทดสอบประสิทธิภาพสื่อหรือชุดการสอน. วารสารศิลปากรศึกษาศาสตร์วิจัย, 5(1), 7-12.

โชคชัย เตโช. (2562). การพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวันโดยการจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5. (วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยศิลปากร).

ธงพล พรหมสาขา ณ สกลนคร, ชิดชนก เชิงเชาว์, และเกษตรชัย และหีม. (2559). รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในสามจังหวัดชายแดนใต้. สงขลา: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.

ธัญญาสิริ ธันยสวัสดิ์, นิตยา จันทบุตร, และใจเพชร นิลบารันต์. (2562). ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติงานตามบทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในการดำเนินงานหมู่บ้านจัดการสุขภาพ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี. วารสารวิจัยและประเมินผลอุบลราชธานี, 8(1), 1-10.

เธียรสิรา คงนาวัง. (2561). การพัฒนาความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยการจัดการเรียนรู้โดยใช้งานปฏิบัติเป็นฐานร่วมกับกิจกรรมบทบาทสมมติ. วารสารศึกษาศาสตร์ ฉบับวิจัยบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 12(1), 69-71.

นวลจิตต์ เชาวกีรติพงศ์. (2560). การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ในการจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์. Veridian E-Journal, Silpakorn University ฉบับภาษาไทย สาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ, 10(1), 116-117.

ปรียาพร อินทนาม. (2560). การพัฒนาความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษโดยใช้ภาระงานจิกซอว์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6. เพชรบูรณ์: มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์.

พรพิศ งามพงษ์. (2563). การพัฒนาความสามารถในการฟังภาษาอังกฤษของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยสวนดุสิตโดยการจัดการเรียนรู้ภาษาที่เน้นภาระงานเป็นฐาน (TBLT). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา.

พัชรนินท์ ธนทรัพย์บุรโชติ, และศศิธร สำราญจิต. (2559). การวิเคราะห์กระบวนการเก็บข้อมูลด้านการวิจัย กรณีศึกษาคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล. วารสาร Mahidol R2R e-Journal, 3(2), 59-62.

พิสมัย กิ่งสกุล. (2560). การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบเน้นงานปฏิบัติเพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการพูดภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3. (การค้นคว้าอิสระการศึกษามหาบัณฑิต, สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยนเรศวร).

เพ็ญพักตร์ พินธุนิบาตร. (2561). ผลการสอนภาระงานเพื่อพัฒนาการพูดภาษาอังกฤษกลวิธีสื่อสารและความกล้าพูดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2. วารสารวิชาการแพรวากาฬสินธุ์, 5(3), 559.

มูลนิธิภาษาศาสตร์ประยุกต์. (2562). พหุภาษา พื้นที่นวัตกรรมเชียงใหม่. สืบค้นจากhttps://www.youtube.com/watch?v=ynq956EbP2k&t=129s

รพีพรรณ สุฐาปัญณกุล. (2559). การพัฒนารูปแบบการสอนภาษาอังกฤษเทคนิค โดยวิธีการสอนที่เน้นภาระงานและโครงงานเพื่อพัฒนาการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจและความคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษาปริญญาตรี. วารสารศิลปากรศึกษาศาสตร์วิจัย, 8(1), 168-180.

ศิรินันท์ เอื้อนไธสงค์. (2560). การจัดการเรียนรู้แบบเน้นงานปฏิบัติ เพื่อเสริมสร้างทักษะการพูดภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยศิลปากร. (วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาวิชาหลักสูตรและวิธีสอน มหาวิทยาลัยศิลปากร).

ศุภ์กฤดญา อัศววีระเดช. (2563). การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การได้ยินภายในสำหรับการอ่านโน้ตตามแนวคิดโคดาย สำหรับนักเรียนเปียโนระดับชั้นต้น. An Online Journal of Educations {OJED}, 15(2), 10.

ศุภวิชญ์ นามบุตร, ฐิยาพร กันตาธนวัฒน์, และ พรรณี ลีกิจวัฒนะ. (2561). การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้แบบสาธิตร่วมกับแหล่งเรียนรู้ออนไลน์ เรื่อง การเชื่อมต่อเครือข่ายแบบเวิร์คกรุ๊ป ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ. วารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรม, 17(3), 78-79.

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน), 2564. กลุ่มชาติพันธุ์: ลาหู่. สืบค้นจาก https://www.sac.or.th/databases/ethnic-groups/ethnicGroups/95

ศูนย์ศึกษาและฟื้นฟูภาษาและวัฒนธรรมในภาวะวิกฤต สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล. (2561). การจัดการศึกษาแบบทวิ-พหุภาษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้. กรุงเทพฯ: บริษัท จรัลสนิทวงศ์การพิมพ์ จำกัด.

สุภาพร จิรคลังสกุล. (2560). การพัฒนาความสามารถทางทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษของเด็กปฐมวัยโดยใช้การจัดประสบการณ์ตามแนวการสอนภาษาตามธรรมชาติ. (วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาวิชาการศึกษาระบบสองภาษา มหาวิทยาลัยรังสิต).

โสภนา ศรีจำปา. (2559). ภาษา: สิทธิ และพลังเพื่อการพัฒนา. วารสารภาษาและภาษาศาสตร์, 35(1), 79.

หริศักดิ์ พลตรี. (2559). ผลการใช้บทเรียนภาษาอังกฤษที่เน้นภาระงานและสาระท้องถิ่นต่อความสามารถการฟัง-พูดภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนน้าเกลี้ยงวิทยา. วารสารออนไลน์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 9(3), 1108 - 1123.

องค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ [UNICEF]. (2559). สะพานเชื่อมโยงไปสู่อนาคตอันสดใส: โครงการจัดการศึกษาแบบทวิ–พหุภาษา (ภาษาไทย–มลายูถิ่น) ในโรงเรียนเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้. กรุงเทพฯ: องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย.

อนุวัติ คูณแก้ว. (2560). สถิติเพื่อการวิจัย. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

อัมรินทร์ แย้มเพ็ง, ทิพย์วิมล วังแก้วหิรัญ และสุพัฒน์ เศรษฐคมกุล. (2563). ผลการจัดประสบการณ์ด้วยชุดกิจกรรมนิทานเพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของเด็กปฐมวัย โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร. วารสารบัณฑิตวิจัย, 11(2), 67-79.

Ellis, R., Skehan, P., Li, S., Shintani, N., and Lambert, C. (2020). Task based language teaching theory and practice. United Kingdom: University printing house, Cambridge.

Hismanoglu, M., and Hismanoglu, S. (2011). Task-based language teaching: What every EFL teacher should do. Procedia Social and Behavioral Sciences, 15(1), 46-51.

Huang, D. (2016). A study on the application of task-based language teaching method in a comprehensive English class in China. Journal of Language Teaching and Research, 7(1), 118-126.

Namanya, J. C. (2017). The effects of mother tongue-based multilingual education on the English literacy of children in Silang, Philippines. International Forum, 20(2), 161-172.

Perfecto, M. R. (2020). English language teaching and bridging in mother tongue-based multilingual education. International Journal of Multilingualism, 17(1), 13-14.

Taguchi, N. and Kim, Y. (2018). Task-based approaches to teaching and assessing pragmatics. Amsterdam, Philadelphia: John Benjamins Publishing Company.

Willis, J. (1998). A framework for task-based learning. England: Longman.