การใช้สื่อประกอบการสอนแบบผสมผสานเพื่อพัฒนาทักษะการออกเสียงภาษาอังกฤษของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3

Main Article Content

ณัฏฐ์ฤทัย อรุณศิโรจน์

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อหาประสิทธิภาพของสื่อประกอบการสอนแบบผสมผสานในการพัฒนาทักษะการออกเสียงของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านการออกเสียงของนักเรียนก่อนและหลังการเรียนโดยใช้สื่อประกอบการสอนแบบผสมผสาน และ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อสื่อประกอบการสอนแบบผสมผสาน กลุ่มเป้าหมายได้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม จำนวน 50 คน โดยการสุ่มแบบเจาะจง ส่วนเครื่องมือในการวิจัยประกอบด้วยสื่อประกอบการสอนแบบผสมผสานที่ใช้เป็นสื่อเสริมในการเรียนการสอน แบบทดสอบความสามารถในการออกเสียงจำนวน 60 คำและแบบสอบถามสำหรับวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการใช้สื่อประกอบการสอนในการเรียนแบบผสมผสาน และค่าสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการทดสอบค่าทีที่ไม่เป็นอิสระต่อกัน


ผลการวิจัย พบว่า 1) สื่อประกอบการสอนแบบผสมผสานมีประสิทธิภาพ (E1/E2) เท่ากับ 80.90/80.93 สูงกว่าเกณฑ์ 80/80 2) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านการออกเสียงหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ 3) นักเรียนมีความพึงพอใจต่อสื่อประกอบการสอนแบบผสมผสานในระดับสูงมาก (Mean= 4.39, S.D.= 0.76)

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
Research Article

References

Alsawaier, R. (2018). The effect of gamification on motivation and engagement. International Journal of Information and Learning Technology, 35(1), 56-79.

Anthony, E. (2019). (Blended) learning: How traditional best teaching practices impact blended elementary classrooms. Journal of Online Learning Research, 5(1), 25-48.

Arber, R., Weinmann, M. and Blackmore, J. (2020). Rethinking languages education: Directions, challenges and innovations. Abingdon: Routledge.

Arunsirot, N. (2020). Implementing the augmented reality technology to enhance English pronunciation of Thai EFL students. KKU Research Journal of Humanities and Social Science (Graduate Studies), 8(3), 142-153.

Bates, A. W. (2019). Teaching in a digital age. Vancouver: Tony Bates Associates.

Boelens, R., De Wever, B. & Voet, M. (2017). Four key challenges to the design of blended learning: A systematic literature review. Educational Research Review, 22(1), 1-18.

Burgess, S. and Sievertsen, H. (2020). Schools, skills, and learning: The impact of COVID-19 on education. Retrieved from https://voxeu.org/article/impact-covid-19-education.

Geta, M. and Olango, M. (2016). The impact of blended learning in developing students’ writing skills: Hawassa University in focus. African Educational Research Journal, 4(2), 49-68.

Graham, C. R. (2006). Blended learning systems: Definition, current trends, and future directions. In Bonk, C.J. and Graham, C.R. (Ed.), Handbook of Blended Learning: Global Perspectives, Local Designs (pp. 3-21). San Francisso, CA: Pfeiffer Publishing.

Handoko, H. and Antaridha, R. (2019). The use of blended learning based media in improving student essay writing ability. Jurnal Arbitrer, 6(1), 53-58.

Hernández-Nanclares, N. and Pérez-Rodríguez, M. (2016). Students’ satisfaction with a blended instructional design: The potential of “flipped classroom” in higher education. Journal of Interactive Media in Education, 16(1), 4-20.

Jareonsettasin, T. (2018). Thai educational crisis. Walailak Journal of Learning Innovations, 2(2), 5-23.

Jayalath, J. and Esichaikul, V. (2020). Gamification to enhance motivation and engagement in blended learning for technical and vocational education and training. Retrieved from https://doi.org/10.1007/s10758-020-09466-2

Kaewchum, C. (2018). A study on Thai kindergarten teachers’ perception and production of 10 English problematic final consonant sounds: A case study in the northeast of Thailand. Bangkok: Thammasat University.

Kaur, M. (2013). Blended learning – its challenges and future. Procedia – Social and behavioral sciences, 93(1), 612-617.

Kintu, M., Zhu, C., & Kagambe, E. (2017). Blended learning effectiveness: The relationship between student characteristics, design features and outcomes. International Journal of Educational Technology in Higher Education, 14(7), 212-230.

Kintu, M. J., & Zhu, C. (2016). Student characteristics and learning outcomes in a blended learning environment intervention in a Ugandan University. Electronic Journal of e-Learning, 14(3), 181-195.

Kristanto, A., Mustaji, & Mariono, A. (2017). The development of instructional materials E-learning based on blended learning. International Education Studies, 10(7), 10-17.

Laher, S. and Boshoff, E. (2017). Understanding learner attitudes towards the use of tablets in a blended learning classroom. Perspective in Education, 35(1), 200-213.

Lalima, L. and Dangwal, K. L. (2017). Blended learning: An innovative approach. Universal Journal of Educational Research, 5(1), 1-8.

Lalima, L. and Kiran, L. (2017). Blended learning: An innovative approach. Universal Journal of Educational Research, 5(1), 25-35.

Massner, C. K. (2021). The use of videoconferencing in higher education. IntechOpen, DOI:10.5772/intechopen.99308. Retrieved from https://www.intechopen.com/online-first/77715

McCarthy, J. (2018). Tech integration in blended learning. Retrieved from Tech Integration in Blended Learning | Edutopia.

Nortvig, A., Petersen, A. K., & Balle, S. (2018). A literature review of the factors influencing e-learning and blended learning in relation to learning outcome, student satisfaction and engagement. Electronic Journal of E-learning, 16(1), 46-55.

Puspitarini, Y. D., and Hanif, M. (2019). Using learning media to increase learning motivation in elementary school. Anatolian Journal of Education, 4(2), 53-60.

Ritchie, H., Mathieu, E., Rodés-Guirao, L., Appel, C., Giattino, C., Ortiz-Ospina, E.,..., Roser, M. (2020). Statistics and Research Coronavirus Pandemic (COVID-19). Retrieved from https://ourworldindata.org/coronavirus

Sadiman, A. (2016). Media pendidikam. Jakarta: Raja Grafindo.

Sahatsathatsana, S. (2017). Pronunciation problems of Thai Students learning English phonetics: A case study at Kalasin University. Journal of Education of Mahasarakham University, 11(4), 67-84.

Setyowati, L. (2006). Instructional media in the teaching of English for adult learners. Syntagma, 1(1), 59-67.

Shand, K. and Farrelly, S. G. (2018). The art of blending: benefits and challenges of a blended course for preservice teachers. Journal of Educators online, 15(1), 1-15.

Siraj, K. K., and Maskari, A. A. (2018). Student engagement in blended learning instructional design: an analytical study. Learning and Teaching in Higher Education: Gulf Perspectives, 15(2), 1-19.

The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) (2020). The impact of COVID-19 on student equity and inclusion: Supporting vulnerable students during school closures and school re-openings. Retrieved from https://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/the-impact-of-covid-19-on-student-equity-and-inclusion-supporting-vulnerable-students-during-school-closures-and-school-re-openings-d593b5c8/

Turmudi, D. (2020). English scholarly publishing activities in the industrial revolution 4.0: What, why, and how? English Language Teaching Educational Journal, 3(1) 52-63.

Ulla, M. (2019). Western-published ELT textbooks: teacher perceptions and use in Thai classrooms. The Journal of Asia TEFL, 16(3), 970-977.

Valieiev, R., Pokaichuk, Y., Zhbanchyk, A., Polyvaniuk, V., Nykyforova, O., & Nedria, K. (2021). In the search for the golden mean: Students` satisfaction with face-to-face, blended and distance learning. Revista Romaneasca Pentru Educatie Multidimensionala, 13(1), 20-40.

Wongsuriya, P. (2020). Improving the Thai students’ ability in English pronunciation through mobile application. Educational Research and Reviews, 15(4), 175-185.