การพัฒนาแอปพลิเคชันบันทึกพฤติกรรมนักเรียนในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้วยแอปชีทของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง

Main Article Content

พรอนันต์ ลือสกุล
ชูศักดิ์ เอกเพชร
นัฎจรี เจริญสุข

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและประเมินความเหมาะสมแอปพลิเคชันบันทึกพฤติกรรมนักเรียนในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้วยแอปชีทและคู่มือการใช้งาน และประเมินความพึงพอใจการใช้งานแอปพลิเคชันบันทึกพฤติกรรมนักเรียนในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้วยแอปชีท กลุ่มตัวอย่างคือหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง จำนวน 141 คน ได้มาด้วยวิธีการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) แบบสอบถามสภาพและความต้องการใช้แบบบันทึกพฤติกรรมนักเรียนในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 2) แอปพลิเคชันบันทึกพฤติกรรมนักเรียนในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้วยแอปชีทและคู่มือการใช้งาน และ 3) แบบประเมินความเหมาะสมและประเมินความพึงพอใจการใช้งานแอปพลิเคชันบันทึกพฤติกรรมนักเรียนในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้วยแอปชีทและคู่มือการใช้งาน วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน


ผลการวิจัยพบว่า 1) แอปพลิเคชันบันทึกพฤติกรรมนักเรียนในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้วยแอปชีท มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด (gif.latex?\bar{x}= 4.57, S.D. = .52) และคู่มือการใช้งานแอปพลิเคชันบันทึกพฤติกรรมนักเรียนในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้วยแอปชีทมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด (gif.latex?\bar{x}= 4.77, S.D. = .38) และ 2). หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้มีความพึงพอใจต่อการใช้งานแอปพลิเคชันบันทึกพฤติกรรมนักเรียนในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้วยแอปชีทอยู่ในระดับมาก (gif.latex?\bar{x}= 4.45, S.D. = .48)

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
Research Article

References

กลุ่มนโยบายและแผนงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14. (2562). ข้อมูลสาระสนเทศ ปีการศึกษา 2562. สืบค้นจาก https:// http://www.sesao14.go.th/back/files/data_information2562.pdf

ขวัญฤดี ฮวดหุ่น. (2560). อิทธิพลของแอปพลิเคชันไลน์ในการสื่อสารยุคปัจจุบัน. วารสารศิลปการจัดการ, 2(1), 75-88.

จิตรพงษ์ เจริญจิตร และนิธิ ทะนนท์. (2559). การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันในระบบงานตรวจสุขภาพ. การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติครั้งที่ 7, 23 มิถุนายน 2559 ณ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่. (น.758-769). สงขลา: มหาวิทยาลัยหาดใหญ่.

ชนนิกานต์ เขียวคล้าย, ฐิติมา นันทะใจ และทิพย์หทัย ทองธรรมชาติ. (2562). การพัฒนาแอปพลิเคชั่นการท่องเที่ยว 5 อำเภอชายแดนจังหวัดตาก. การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “8th National and 1st International Conference on Innovative Management Science for Sustainable Society”, วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์. (หน้า 783). นครสวรรค์: มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์.

ชลกานต์ แย้มศักดิ์ และสุกุมา อ่วมเจริญ. (2559) การพัฒนาแอปพลิเคชันแจ้งเตือนโปรโมชั่นการขายบนมือถือระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์กรณีศึกษา บริษัท ยงเฮ้าส์ จำกัด. วารสารวิทยาศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, 13(2), 66-73.

ดำรงค์ฤทธิ์ จันทรา. (2563). การประยุกต์ใช้โปรแกรม Appsheet พัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อใช้ในการสอนพลศึกษา เรื่องสัญลักษณ์ของผู้ตัดสินกีฬาวอลเลย์บอลของนักศึกษาชั้นปีที่ 4. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ, 14(1), 85-86.

ธวัชชัย ดวงตาผา และศานตมนัส รัตนะ. (2563). การสร้าง App ด้วย AppSheet. สืบค้นจาก https://sites.google.com/view/mechanicalservice/engineeringtechnical

นิตยา คะเนนิลม และวาโร เพ็งสวัสดิ์. (2559). การพัฒนารูปแบบกระบวนการบริหารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ. ศิลปากรศึกษาศาสตร์วิจัย, 8(2), 348-360.

ปรัชกร พรหมมา. (2559). การพัฒนาแอปพลิเคชันเกมสามมิติประเภทสวมบทบาทเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษในระดับต่ำ. (วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์).

ภัทรมาศ จันทน์เทศ และศักดิ์ชาย ตั้งวรรณวิทย์. (2563). การพัฒนาแอปพลิเคชันสำหรับการติดตามภาวะซึมเศร้าและความเสี่ยงในการฆ่าตัวตาย. การประชุมวิชาการระดับชาติด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 16 (NCCIT 2020), วันที่ 14-15 พฤษภาคม 2563 ณ โรงแรมดุสิตธานี พัทยา จังหวัดชลบุรี. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (หน้า 192-197). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ.

ยุภาภรณ์ หอมจันทร์ และวรรณสตรี รัตนลัมภ์. (2563). การพัฒนาคู่มือการดําเนินงานเพื่อการบริหารจัดการงบประมาณในการดูแลระยะยาวดานสาธารณสุขสําหรับผูสูงอายุ (Long Term Care: LTC) ของจังหวัดนครนายก. วารสารการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม, 43(1), 118 – 128.

วาโร เพ็งสวัสดิ์. (2552). การวิจัยและการพัฒนา (Research and Development). วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร, 1(2), 1-12.

ศิราภรณ์ ศรีตระการ, ชูเกียรติ ปักใคหัง และสุขสันต์ พรมบุญเรือง. (2560). แอปพลิเคชันมายคิดส์ (Application Mykids). สืบค้นจาก http://sub.aucc2017.nu.ac.th/proceeding/pdfFile/IT/124-94-camera-ready.pdf

ศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน. (2563). คู่มือการคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียนของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. สืบค้นจากhttps://www.obec.go.th/archives/239558

สิทธิพงศ์ พรอุดมทรัพย์, วาสนา เสนาะ และรณกร รัตนธรรมา. (2560). การพัฒนาแอปพลิเคชันการติดต่อสื่อสารระหว่างนักศึกษาและคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครบนระบบปฏิบัติการไอโอเอส. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร.

สุชานันท์ แก้วกัลยา และธนากร อุยพานิชย์. (2562). การพัฒนาแอปพลิเคชันแนะนำการใช้สมุนไพรไทยเพื่อเสริมความงาม. การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติของนักศึกษาด้านมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 2, วันที่ 19 มกราคม 2562 ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. (หน้า 1772). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา.

สุเทพ ไชยวุฒิ, เกตุมณี มากมี และศิริมาศ โกศัลย์พิพัฒน์. (2560). การพัฒนาคู่มือการบริหารจัดการงานวิชาการของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่. พิฆเนศวร์สาร, 13(2), 129-147.

สุพจน์ พ่วงศิริ. (2559). การพัฒนาคู่มือความจริงเสริม เรื่อง การใช้เครื่องวัดปริมาณไขมันในร่างกาย สำหรับนิสิตสาขาสาธารณสุขศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. (วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี).

สุภานันท์ ปั้นงาม. (2561). การพัฒนาคู่มือการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD ร่วมกับ กระบวนการแก้ปัญหาของโพลยาที่มีผลต่อพฤติกรรมความร่วมมือ ความสามารถในการแก้ปัญหา และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถามศึกษาปีที่ 3. (วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาการวิจัยและพัฒนาการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร).

สุรชาติ เชื้ออภิรมย์. (2559). การนำเสนอตัวแบบพัฒนาแอปพลิเคชันการธนาคารบนมือถือสำหรับผู้บริโภคกลุ่ม Generation Y ในกรุงเทพมหานคร. (วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยรังสิต).

อัษฎา วรรณกายนต์, นิคม ลนขุนทด, เที่ยงธรรม สิทธิจันทเสน, วีระชัย บุญปก, ธงชัย เจือจันทร์, สุรเซษฐ์ วงศ์ชัยประทุม,..., ภัทรารัตน์

ชิดชอบ. (2561). การพัฒนาแอปพลิเคชันการท่องเที่ยวเศรษฐกิจชุมชนและสินค้าโอทอป จังหวัดสุรินทร์. วารสารวิทยาศาสตร์ คชสาส์น, 41(1), 85-100.

อารีนา เลิศแสนพร. (2560). ปัจจัยต่อความสำเร็จในการจัดบริการสังคมตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546. สมุทรปราการ: มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ.

เอกวุฒิ บุตรประเสริฐ, กัมปนาท บริบูรณ์, สุวัฒน์ วัฒนวงศ์ และศิริพรรณ ชุมนุม. (2559). การพัฒนาคู่มือการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ของการอาชีวศึกษา. วารสารวิชาการอุตสาหกรรมศึกษา, 10(1), 19-34.

Lidar, G. (2020). Absensi kehadiran karyawan stmik Indragiri menggunakan aplikasi Appsheet. Jurnal indratech, 1(2), 25-33.

Nenad, P., Maša, R. and Valentina, N. (2020). Data-driven mobile applications based on Appsheet as support in Covid-19 crisis. สืบค้นจาก https://www.researchgate.net/profile/Nenad-Petrovic/publication/343678867_DataDriven_Mobile_Applications_Based_on_AppSheet_as_Support_in_COVID-19_Crisis/links/5f5361d392851c250b929642/Data-Driven-Mobile-Applications-Based-on-AppSheet-as-Support-in-COVID-19-Crisis.pdf

Quinn, A.J. and Bederson, B.B. (2012). Appsheet: Efficient use of web workers to support decision making. สืบค้นจาก http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.228.6401 &rep=rep1&type=pdf

Sharan, K. A., Rahimah, M. and Khairulzan, Y. (2019). Mapping of construction waste for eco-costs per value ratio (EVR) index using Google My Maps in Shah Alam, Malaysia. สืบค้นจาก https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/849/1/012046/pdf

Yamane, T. (1973). Statistics: An introductory analysis. (3rd ed.). New York: Harper and Row.