The An Action Research on a Stem Education Learning with an Engineering Design Process in Conjunction with Local Wisdom for Lower Secondary School Students

Main Article Content

อโนดาษ์ รัชเวทย์
มัลลิกา ศุภิมาส
ยุทธนา ชัยเจริญ

Abstract

This action research aimed to study the learning management by using a STEM education framework with a 6-steps engineering design process in conjunction with local wisdom for teaching the “Natural Cotton Dyeing” for 31 Matthayomsuksa I students, in the 2nd semester of the 2017 academic year at one of an expansion opportunity school in Muang District, Chiangmai province. The random technique was used to select the sample group. The research instruments were three STEM education lesson plans with a total of 12 hours, which were composed of activity worksheets, knowledge worksheets, post teaching notes and product assessment forms. The statistic values used were mean and standard deviation values and data analysis with data triangulation method.
The research findings showed the STEM activity learning process in conjunction with local wisdom by using 6 steps of learning, step I included problem setting ability where student should be motivated to pay attention to local wisdom. Step II was data collection with a focus on team work. Step III was engineering design process with a focus on problem solving skills and team work. Step IV was planning and problem solving with a focus on practice and active learning activity. Step V was testing and evaluation with a focus on students’ work and their comments and ideas. Step VI was problem solving presentation where students were involved in presenting their problem-solving methods.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
รัชเวทย์อ., ศุภิมาสม., & ชัยเจริญย. (2019). The An Action Research on a Stem Education Learning with an Engineering Design Process in Conjunction with Local Wisdom for Lower Secondary School Students. Journal of Graduate Research, 10(1), 41-55. Retrieved from https://so02.tci-thaijo.org/index.php/banditvijai/article/view/163399
Section
บทความวิจัย
Author Biography

อโนดาษ์ รัชเวทย์, Chiang Mai Rajabhat University

The duputy dean in academic affairs of graduate school, Chiang mai Rajabhat University, Assistant Professor Dr. in Chemistry and Science education

References

กระทรวงศึกษาธิการ. กรมวิชาการ. (2561). หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง
2560). กรุงเทพฯ: คุรุสภา.

กองวิจัยทางการศึกษา. กรมวิชาการ. (2542). รายงานวิจัย เรื่อง ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน. กรุงเทพฯ: คุรุสภาลาดพร้าว.

นิคม ชมภูหลง. (2548). ภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่การเรียนรู้. มหาสารคาม: อภิชาตการพิมพ์

น้ำฝน คูเจริญไพศาล, กิ่งแก้ว แก้วทิพย์, คุณัญญา นงค์นวล และปิยะลักษณ์ หะริตะวัน. (2560 ). ผลการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การแปรรูปน้ำ ยางพารา ที่บูรณาการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ (STEM). วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, 19(1). 23-37.

รุ่ง แก้วแดง. (2542). ต่างคน ต่างคิด เส้นทางปฏิรูปการศึกษาไทย. มติชน, 1(8), 6.

พรชัย ภาพันธ์. (2545). การนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา. วิทยาจารย์, 101(1),
31-36.

มนตรี จุฬาวัฒนมณฑล. (2556). การศึกษาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์และคณิตศาสตร์ หรือ “สะเต็ม”. สมาคมครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย, 19 (มกราคม – ธันวาคม), 3-14.

ยุทธนา ชัยเจริญ, วรางคณา เขาดี และอโนดาษ์ รัชเวทย์. (2560). ผลการจัดการเรียนรู้ตามกรอบแนวคิดสะเต็มศึกษาร่วมกับภูมิปัญญาท้องถิ่น เรื่อง การย้อมสีเส้นด้ายฝ้ายจากสีธรรมชาติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น. การประชุมสวนสุนันทาวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับชาติ ครั้งที่ 1, 1301-1314.

วีระพงษ์ แสงชู-โต. (2552). แนวทางการจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น. เชียงใหม่: โชตนา
พริ้นท์

สุธีระ ประเสริฐสรรพ์. (2558). สะเต็มศึกษา: ความท้าทายใหม่ของวงการศึกษา. สงขลา: นำศิลป์
โฆษณา จำกัด

สิรินนภา กิจเอื้อกูล. (2558). สะเต็มศึกษา. วารสารศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร, 17(2), 201-207.

สุทธิดา จำรัส. (2560). นิยามของสะเต็มและลักษณะสำคัญของสะเต็มศึกษา. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช, 10(2), 13-34

ศศิเทพ ปิติเทพิน. (2558). การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์กับสังคมแห่งศตวรรษที่ 21. สมุทรปราการ: บอสส์การพิมพ์

วศิณีส์ อิศรเสนา ณ อยุธยา. (2559). เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับ STEM Education สะเต็มศึกษา. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

อโนดาษ์ รัชเวทย์, ฐิชินีปกรณ์ สมแก้ว และปภาวี อุปธิ. (2560). การพัฒนาทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมในศตวรรษที่ 21 โดยชุดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแนวสะเต็มศึกษา เรื่อง การแยกสาร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 2. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น, 11(3), 226-238.

Anderson, D., Keith B. Lucas, and Ian S. Ginns. (2013). Theoretical perspectives on learning in an informal setting. Journal of Research in Science Teaching, 40(2), 101 – 131.

Gibbons, P. (2002). Scaffolding Language, Scaffolding Learning. Porthsmouth, NH: Heinmann.

Kemmis, S., & McTaggart, R. (1988). Introduction: the nature of action research. The Action Research Planner, 5-28.

McCombs, B. L. (2000). Assessing the role of educational technology in the teaching and learning process: A learner-centered perspective. 17 p.; In: The Secretary's Conference on Educational Technology, 2000: Measuring Impacts and Shaping the Future. [Proceedings] (Alexandria, VA, September 11-12, 2000).

Dewey, J. (1976). Moral principle in education. Boston: Houghton Mifflin Co.

Piaget, J. (1986). The construction of reality in the child. N.Y.: Ballantine Books.

Piaget, S. (1962). The language and thoughts of the child. Trans. M. Gabain. Cleveland, OH: Meridian.

Slavin, R. E. (1995). Cooperative learning. New York: Longman.