Factors influencing golf course behavior of Thai golf tourists in Bangkok and its vicinity.

Authors

  • ผศ.ดร.อำพล นววงศ์เสถียร วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก
  • ภัทรดา รุ่งเรือง Southeast Bangkok College

Keywords:

Perceived service quality, Perceived value, Satisfaction, Social factors, Golf course services

Abstract

The objectives of this study are: 1) to study and analyze the factors influencing golf course behavior of Thai golf tourists in Bangkok and its vicinity. 2) To model the factors influencing golf course behavior of Thai golf tourists in Bangkok and its vicinity. And 3) the results of the study are used to determine policies and strategies for golf course operators, travel agency, local government, The Tourism Authority of Thailand and other related agencies are committed to meeting the needs of Thai tourists in order to create a competitive advantage. It can maintain a high quality Thai golf club base to play golf in Thailand in the long run.

          This study begins by reviewing literature on factors influencing golf course behavior of Thai golf tourists in Bangkok and its vicinity. By reviewing theoretical concepts to determine research hypotheses. The focus is on data collection by quantitative research. The questionnaire was used to ask 400 Thai golfers. The research found that perceived quality of Thai golf tourists’ services, perception of Thai golf tourists’ value, Thai golf tourists’ satisfaction, and the social factors of Thai golf tourist’s influencing behavior of Thai golf tourists to golf courses in Bangkok Metropolitan and its vicinity.  

          The results of this study suggest that: 1) golf course owners and marketers should make a positive contribution to the value proposition of golf tourists, i.e., golf tourists receive a reasonable quality of service utilities that have been worth the cost impress the benefits of the product or service. 2) Should provide services that make golfers a tourist get a good and positive feeling from the golf experience. Have fun and enjoy the visit and use the golf course. Be satisfied, pleased and willing to share their golfing experience and golf course with family and close friends. To maximize satisfaction and meet the needs of Thai tourists to create a competitive advantage over other golf course providers, and it can maintain a high quality Thai golf club base to play golf in Thailand in the long run.

 

Downloads

Download data is not yet available.

References

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย. (2553). ข้อมูลท่องเที่ยวในประเทศไทย. ค้นจาก https://www.sawadee.co.th/thailand/golf/

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย. (2558). ข้อมูลการท่องเที่ยวเฉพาะกลุ่มและสนามกอล์ฟในประเทศไทย. ค้นจาก https://www.sawadee.co.th/thailand/golf/

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย. (2559). ข้อมูลการท่องเที่ยว. ค้นจาก https://www.thai.tourismthailand.org

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย. (2559). การท่องเที่ยวกลุ่มกอล์ฟ. ค้นจาก https://www.sawadee.co.th/thailand/golf/

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย. (2553). โครงการสํารวจพฤติกรรมและความพึงพอใจนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศกลุ่มกอล์ฟ (golf) .บริษัทแบรนด์เมทริกซ์รีเสิร์ช จำกัด

องค์การท่องเที่ยวโลก. (2010). รายงานการท่องเที่ยวโลกใน ITB World Travel Trends Report 2011/2012. ค้นจาก https://www.itb-berlin.com/library

อำพล นววงศ์เสถียร. (2552). ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าไพรเวทแบรนด์ในกรุงเทพมหานคร. รวมบทความวิชาการ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.นวัตกรรมทางรัฐประศาสนศาสตร์,103-132

อำพล นววงศ์เสถียร. (2557). พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคในร้านค้าออนไลน์.ปัญญาภิวัฒน์. 5(2), 134-149

อำพล นววงศ์เสถียร. (2561). การเปิดรับตราสินค้า การสื่อสารแบบปากต่อปากทางอิเล็กทรอนิกส์ และความพึงพอใจของลูกค้าผ่านสื่อสังคมออนไลน์ที่มีผลต่อความเชื่อถือสินค้าไพรเวท แบรนด์. วารสารวิชาการบริหารธุรกิจ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย. 7(1), 23-37.

Armstrong, G. & Kotler, P. (2000). Marketing (5th edition). Upper Saddle River: Prentice Hall.

Allamah, M.S., Pool, K.J., Jaberi, A. Salehzade, R. & Asadi, H. 2014. Factors Influencing sport tourist revisit intention the role and effect of destination image, perceived quality, perceived value and satisfaction. Asia Pacific Journal of Marketing and Logistics, 27(2), 191-207.

Asia Pacific Golf Group, (2016). ASIAN GOLF. Retrieved from https://www.asiapacificgolfgroup.com/

Assael, Henry. (2001). Consumer Behavior and Marketing Action. 6th ed. Ohio: South-Western college.

Bohrnstedt, George W. (1971). Reliability and Validity Assessment in Attitude Measurement. In Attitude Measurement. Chapter 3. Gene F. Summers, ed. Chicago: Rand McNally, 80–99.

Bryman, A. (1996). Business Research Methods. Oxford, United Kingdom: Oxford University Press.

Bohrnstedt, George W. (1971). Reliability and Validity Assessment in Attitude Measurement .In Attitude Measurement. Chapter 3. Gene F. Summers, ed. Chicago: Rand McNally. 80–99.

Block.E Carl and Kenneth J. (1976). Essentials of consumer behavior. Dryden Press.

Burnkrant. Cochran, W. G. (1977). Sampling techniques. (3rd ed.). New York: John Wiley & Sons.

CorreiaAntónia, Barros Carlos Pestana, Silvestre AntónioLuís. (2007). Golf tourism repeat choice behaviour in the Algarve: A mixed logit approach. Tourism Economics 13(1), 111-127

Cronbach, L.J. (1963). Educational Psychology. 2nded. New York: Harcourt, Brace and Company.

Christensen, L.B. (1977). Experimental Methodology. Boston: Allyn & Bacon.

Dooley, D. (1995). Social Research Methods. 3rd ed. Englewood Cliffs, NJ: Prentice- Hall.

Engel, J.F. Blackwell, R.D. and Miniard, P.W. (1986). Consumer Behavior. 5th ed. IIInois: Dryden Press.

Engel, J.F. Blackwell, R.D. (1982). Consumer Behavior. 4th edition. New York: The Dryden Press. and Burton, S. 2002. Antecedents of Private Label Attitude and National Brand Promotion Attitude: Similarities and Differences. Journal of Retailing. 78, 91-99.

Font, A.R. (2000). Mass tourism and the demand for protected natural areas: a travel cost approach. Journal of Environmental Economics and Management. 39, 97–116.

Gartner, W. C. (1993). Image formation process. .Journal of Travel and Tourism Marketing. 2(2/3), 191-215.

Garretson, J., Fisher, D., Engel, Jame F. and others. (1995). Consumer Behavior. 8th.ed. New York: The Dryden Press.

Gill, J. and Johnson, P. (2010). Research Methods for Managers. London: Paul Chapman.

Hales, D.(2003). Artificial Societies, Theory Building and Memetics. Retrieved from https://cfpm.org/~david/papers/cyber35.ps.

Hinch T.,and Higham, J. (2005) Sport and Tourism and Authenticity, European Sport Management Quarterly, 5(3), 245-258

Howard, J.A. and Sheth, J.N. (1969). The theory of buyer behavior. New York: Wilery.

Hitt, M., Ireland, R., &Hoskisson, R. (2001). Strategic Management: Competitiveness And Globalization. Cincinnati: South-Western College Publishing.

Keller, K.L. (1993). Conceptualizing, measuring, and managing customer-based brand equity. Journal of Marketing. 57(1), 1-22.

Kotler, Philip. (2003). Marketing Management.14 th.Ed. Prentice Hall

Kerlinger, F. N. (1973). Foundations of Behavioral Research. 2nd ed. New York: Holt, Rinehartand Winston.

Kotler, Philip and Armstrong, G. (2004). Principle of Marketing. Prentice Hall

Krejcie, R.V. & Morgan, D.W. (1970). Determining sample size for research activities. Educational and Psychological Measurements. 30, 607-610.

Ledesma, F.J., Navarro, M. and J.V. Pérez-Rodríguez. (2001). Panel data and tourism: a case study of Tenerife, Tourism Economics. 7(1), 75-88.

Likert, Rensis. (1932). A Technique for the Measurement of Attitudes. Archives of Psychology. 140, 1–55

Mason C.M. and Moretti A. (2015). Antecedents and moderators of golf tourists ‘behavioral intentions; An empirical study in a Mediterranean destination. Euro Med Journal of Business. 10(3), 338-359 Retrieved from DOI 10.1108/EMJB-10-2014-0033.

Newman, W. L. (1997). Social Research Methods. Boston: Allyn and Bacon.

Nunnally, J. C. (1978). Psychometric Theory. 2nd ed. New York: McGraw-Hill.

Shim, J. K. (2000).Strategic business forecasting: The complete guide to forecasting real world company performance. CRC Press.

Stanton, W.J. (1981). Fundamentals of Marketing. 6th ed. McGraw-Hill.

Published

2019-06-27

How to Cite

นววงศ์เสถียร ผ., & รุ่งเรือง ภ. (2019). Factors influencing golf course behavior of Thai golf tourists in Bangkok and its vicinity. Journal of Business Administration The Association of Private Higher Education Institutions of Thailand, 8(1), 154–173. Retrieved from https://so02.tci-thaijo.org/index.php/apheitvu/article/view/170932